Food & Cities – möjligheter för SLU
Foto: Roxanne Desgagne, Unsplash.

Food & Cities – möjligheter för SLU

Text: Andrew Gallagher Publicerad: 27 september 2021
En mångfald av forskning vid SLU belyser komplexiteten kring både mat och stadsutveckling. Food & Cities, som är ett samarbete mellan SLU Urban Futures och SLU Future Food, vill underlätta mötet mellan forskning som rör livsmedelssystem och stadsutveckling vid SLU för att skapa nya forskningsidéer och samarbeten.

Ibland, där det finns tydliga synergier, möts områdena mat och stad redan idag, men det finns behov av mer tvärvetenskaplig forskning i denna skärningspunkt.

– När våra två plattformar pratade om möjliga samarbeten för en tid sedan, insåg vi att utmaningarna med att skapa hållbara livsmedelssystem och hållbar stadsutveckling är nära sammanflätade och att det finns stora möjligheter för SLU, som har en massa relevant kompetens, att bli ledande i att skapa tvärvetenskaplig forskning i det här gränslandet, säger Annsofie Wahlström, programchef vid SLU Future Food.

Området ”mat och stad” har otroligt många angreppsvinklar. Det har bland annat kulturell betydelse och är en knutpunkt där marknader, produktions- och konsumtionssystem möts.

– Att till exempel koppla ihop den tekniska och biologiska förståelsen för matproduktion som sker med akvaponik, precisionsodling eller vertikalt jordbruk med bredare områden som landskapsstudier och samhällsvetenskap är avgörande för att förstå komplexiteten i våra mat- och stadslandskap och för att identifiera kunskapsluckor, säger Nina Vogel, tillförordnad programchef vid SLU Urban Futures.

Andrew Gallagher är projektkoordinator för det nya samarbetet Food & Cities, Foto: SLU Urban Futures.

– Jag har en bakgrund inom statsvetenskap, miljövetenskap och hållbar utveckling, och uppskattar verkligen hur mötet mellan dessa områden har vidgat min förståelse för frågor i mitt arbete som rör livsmedelssystem och stadsutveckling. Jag ser en stor möjlighet för Food & Cities-samarbetet att föra samman människor som vanligtvis inte träffas, säger Andrew Gallagher som är koordinator för Food & Cities.

Vad erbjuder Food & Cities?

Syftet med samarbetet är att skapa mötesplatser genom workshops och seminarier för att ge möjligheter att träffa forskarkollegor, studenter, och aktörer utanför akademin, som arbetar med områden som är relevanta för mat och stad-kopplingen. Stöd för att identifiera samarbetsparter samt visst ekonomiskt stöd för att utveckla forskningsansökningar kommer också erbjudas.

– Vi vill skapa en gemenskap vid SLU för den som är intresserad av forskning i skärningspunkten mellan mat och stad. Vi letar efter fler kontakter och är öppna för idéer, så hör av dig för att dela med dig av kunskap, engagemang och önskemål, säger Andrew Gallagher.

Var hittar du oss?

En webbsida som heter Food & Cities har skapats på SLU:s webb. Den ska fungera som en samlingsplats för olika forskningsinitiativ, utbildningsprogram och samarbeten vid SLU som knyter an till ”mat och stad”.

Här hittar du sidan Food & Cities på SLU:s webb

Kontakt

Andrew Gallagher
Food & Cities koordinator
andrew.gallagher@slu.se

Summary in English

Food & Cities – opportunities for SLU

A variety of research at SLU highlights the complexity of both food and urban development. Food & Cities, a collaboration between SLU Urban Futures and SLU Future Food, wants to facilitate the meeting between research related to food systems and urban development at SLU to create new research ideas and collaborations.

Sometimes, where there are clear synergies, the areas of food and city already meet, but there is a need for more boundary crossing research at this intersection.

– When our two platforms talked about possible collaborations some time ago, we realized that the challenges of creating sustainable food systems and sustainable urban development are closely intertwined and that there are great opportunities for SLU, which has a lot of relevant expertise, to become a leader in creating cross-disciplinary research that combine the two areas, says Annsofie Wahlström, Programme Director at SLU Future Food.

The area “food and cities” has an incredible number of entry points. Among other things, it has cultural significance, and it is a junction where markets, production and consumption systems meet.

– For example, linking the technical and biological understanding of food production with aquaponics, precision farming or vertical agriculture with broader areas such as landscape studies and social sciences is crucial for understanding the complexity of our food and urban landscapes and for identifying knowledge gaps, says Nina Vogel, Acting Program Manager at SLU Urban Futures.

– I have a background in political science, environmental science and sustainable development, and really appreciate how the meeting between these areas has broadened my understanding of issues in my work that relates to food systems and urban development. I see a great opportunity for the Food & Cities collaboration to bring together people who don't usually meet, says Andrew Gallagher, Coordinator for Food & Cities.

What does Food & Cities offer?

The aim of the collaboration is to create meeting places through workshops and seminars to provide opportunities to meet research colleagues, students, and actors outside academia, who work with areas relevant to the food and city connection. Support for identifying partners and some financial support for the development of research applications will also be offered.

– We want to create a community at SLU for those who are interested in research at the intersection of food and cities. We are looking for more contacts and are open to ideas, so get in touch to share knowledge, commitment and hopes, says Andrew Gallagher.

Where do you find us?

A new website called Food & Cities has been created at the SLU web. It will serve as a gathering place for various research initiatives, educational programs and collaborations at SLU that connects with “food and cities”.

Here is the webb for Food & Cities 

Contact

Andrew Gallagher
Food & Cities Coordinator
Email: Andrew.gallagher@slu.se

27 september 2021 1

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 8 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 1 år sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 1 år sedan