Sveriges lantbruksuniversitet

Kemi

Kemi är en naturvetenskap som studerar materia, och dess sammansättning, uppträdande, struktur och egenskaper, såväl som de ändringar den genomgår vid kemiska reaktioner.


Det finns 151 sidor som är taggade med Kemi:
Volfram

Volfram

Volframhalten i vatten mäts med samma analysmetod som övriga metaller med ICP-MS, men vår analys är inte ackrediterad. För mer information kring analysmetoden se vidare under Metaller i vatten med

Hg i vatten

Hg i vatten

Ackrediterade kvicksilveranalyser på vattenprover utförs av vår underleverantör IVL Svenska Miljöinstitutet. Den metod som för närvarande används är CV-AFS. IVL:s webbsida för vattenanalyser.

Laboratorier

Laboratorier

Våra laboratorier har lång erfarenhet av ackrediterade och kvalitets­säkrade analyser av vattenkemi och biologi, samt organisk miljökemi (växtskyddsmedel). Laboratorierna är ackrediterade av SWEDAC

Arkiv mätosäkerheter

Arkiv mätosäkerheter

Här listas de ackrediterade analysmetoderna och deras mätosäkerheter sedan november 2017. För information om tidigare analysmetoder från 1960-talet och framåt, se respektive analys . Information om

Vattenkemiska laboratoriet

Vattenkemiska laboratoriet

Laboratoriet arbetar med analys av sötvatten och datarapportering. Vi är sedan 1992 ackrediterade av SWEDAC för ett 40-tal olika analys­para­met­rar, samt provtagningar (ack.nr. 1208). Totalt drygt

NH4-N

NH4-N

Läs mer om ammonium på Wikipedia. Metodjämförelse vid byte till Gallery . Kända problem i databaserna Nuvarande mätmetod (diskret analys, fotometri) Gäller från och med juni 2014 Metod: ISO 15923-1:

Syrgas

Syrgas

Bestämning görs enligt Winklers metod (reduktion av O 2 med Mn(II) följt av jodometrisk kvantifiering av oxiderad Mn). Slutpunkten bestäms potentiometriskt. Läs mer om syre på Wikipedia. Kända

Fluorid

Fluorid

Läs mer om fluorid på Wikipedia Kända problem i databaserna Nuvarande mätmetod Gäller från och med jan 2020 Metod: SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod. Instrument: Metrohm 930 Compact IC Flex med provväxlare

Klorid

Klorid

Läs mer om klorid på Wikipedia. Kända problem i databaserna Nuvarande mätmetod Gäller från och med jan 2020 Metod: SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod. Instrument: Metrohm 930 Compact IC Flex med provväxlare

Sulfat

Sulfat

Metodbeskrivningar Jonkromatografi Jonerna separeras med en anjonbytarkolonn, varefter detektionen görs konduktometriskt efter att bakgrunden sänkts med en suppressor. Mackereth I de flesta sötvatten

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel

Den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel startade år 2002 i syfte att följa den långsiktiga förändringen över tiden när det gäller jordbrukets påverkan från bekämpningsmedel på yt- och

Bekämpningsmedel i luft och nederbörd

Resultat från provtagningarna av nederbörd och luft, inom den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel, finns här. Nederbörd samlas in i Skåne och i Uppland. Platserna är valda så att de

Loading…