Sveriges lantbruksuniversitet

Entomologi

Entomologi är vetenskapen om insekterna och är således ett delområde av zoologin.


Det finns 287 sidor som är taggade med Entomologi:

Våren luktar jord av en anledning

Det finns en anledning till att våren luktar jord när fälten plöjs och trädgårdsrabatter grävs. Forskare från bland annat SLU och Lunds universitet har undersökt jordlukten och kan visa att doften är

Uppdrag och projekt

Här finner du exempel på uppdrag som SLU Riskvärdering av växtskadegörare arbetat med samt information om projekt som enheten driver eller medverkar i. Riskvärderingar Riskvärderingar görs ofta som

Forskning

Forskare på institutionen för ekologi borrar djupt i ekologiska frågeställningar utan att tappa kontakten med de stora samhällsfrågorna. Vi studerar arter - både de som är hotade och de som är ett

Lantbruksentomologi

Lantbruksentomologi är tillämpad ekologi med rötterna i växtskydd, pollinering och insekters populationsbiologi. I centrum står inte bara skadeinsekter, utan också de nyttodjur som bidrar med så

Skogsentomologi

Skogsentomologi är tillämpad ekologi med rötter i allt från skogsskötsel till insekters populationsbiologi och beteende. I centrum för skogsentomologin står skogens skadeinsekter och hur man

Insektsekologi

Nästan alla djur på jorden är insekter - både när det gäller antalet arter och biomassa. För att förstå varför insektssamhällen är uppbyggda som de är, måste vi förstå hur olika arter samspelar med

Växtskyddsfilmer

Växtskyddsfilmer

Se hur SLU jobbar med säkert växtskydd! Globalt kommer vi behöva öka livsmedelsproduktionen med 60% till år 2050 för att trygga livsmedelsförsörjningen, men samtidigt På samma gång minskar skördarna

Martin Schroeder

Martin Schroeder

Martin Schroeder är professor i skogsentomologi vid institutionen för ekologi. Nuvarande forskning rör främst populationsdynamik och riskmodeller för granbarkborren (Ips typographus). Andra

Publikationer

Publikationer

Här finns publikationer från SLU Riskvärdering av växtskadegörare.

Institutionen för ekologi

Institutionen för ekologi

Hur ska vi bruka mark, vatten och skog utan att arter försvinner och ekosystemtjänster sätts ur spel? Om vi ska kunna lösa dessa ödesfrågor krävs djup insikt i arters ekologi och hur ekosystemen

Fredrika Wrethling

Fredrika Wrethling

PhD-student in Ecology with focus on effects of forest management on ecological interactions, with emphasis on the relationship between diversity and insect pests. All forests are subjected

Loading…