Sveriges lantbruksuniversitet

Hälsovetenskap

Här ingår folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi.


Det finns 164 sidor som är taggade med Hälsovetenskap:

Evidensbaserad design av utemiljö i vårdsammanhang

Allt fler forskningsstudier med fokus på utemiljön visar på den positiva inverkan som kontakt med natur har på patienter, personal och övriga användare. Utemiljön är därför viktig att inkludera när

Sensola

Sensola

Laboratoriet syftar till att utveckla kunskap om interaktionen människa-miljö. För att öka den ekologiska validiteten används ny, smart och portabel teknik.

Arkiv mätosäkerheter

Arkiv mätosäkerheter

Här listas de ackrediterade analysmetoderna och deras mätosäkerheter sedan november 2017. För information om tidigare analysmetoder från 1960-talet och framåt, se respektive analys . Information om

SLU Skog och Hälsa

Inom Skog och Hälsa vid SLU bedriver vi tvärvetenskaplig forskning, utvecklingsarbete och samverkar med det omgivande samhället. Vi är specialister på skogsmiljön och samarbetar med forskare inom

Miljöpsykologi

Miljöpsykologi

Miljöpsykologigruppen arbetar med både grundforskning och tillämpad forskning, med avseende på utemiljöernas funktion och deras betydelse för välbefinnande, livskvalitet och hälsa.

NH4-N

NH4-N

Läs mer om ammonium på Wikipedia. Metodjämförelse vid byte till Gallery . Kända problem i databaserna Nuvarande mätmetod (diskret analys, fotometri) Gäller från och med juni 2014 Metod: ISO 15923-1:

Syrgas

Syrgas

Bestämning görs enligt Winklers metod (reduktion av O 2 med Mn(II) följt av jodometrisk kvantifiering av oxiderad Mn). Slutpunkten bestäms potentiometriskt. Läs mer om syre på Wikipedia. Kända

Fluorid

Fluorid

Läs mer om fluorid på Wikipedia Kända problem i databaserna Nuvarande mätmetod Gäller från och med jan 2020 Metod: SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod. Instrument: Metrohm 930 Compact IC Flex med provväxlare

Klorid

Klorid

Läs mer om klorid på Wikipedia. Kända problem i databaserna Nuvarande mätmetod Gäller från och med jan 2020 Metod: SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod. Instrument: Metrohm 930 Compact IC Flex med provväxlare

Sulfat

Sulfat

Metodbeskrivningar Jonkromatografi Jonerna separeras med en anjonbytarkolonn, varefter detektionen görs konduktometriskt efter att bakgrunden sänkts med en suppressor. Mackereth I de flesta sötvatten

Miljoeffekter-fran-vegetarisk-mat

I detta projekt tar vi fram det vetenskapliga underlaget till Svenska Världsnaturfondens (WWF) nya vegoguide som ska lanseras under de kommande åren. Projektet omfattar miljöeffekter från produktion

Taiwan

Forskningen i Taiwan bedrivs inom flera olika universitet och deras forskning och exempel ur deras forskningsresultat beskrivs kortfattat nedan. Länkar finns också till universitetens, forskarnas och

Loading…