Sveriges lantbruksuniversitet

MarkInfo

MarkInfo är ett informationssystem om markegenskaper och vegetation för skogsmark i Sverige. Institutionen för mark och miljö och Naturvårdsverket driver MarkInfo tillsammans.

En man tar jordprover i skogsmark, foto.

MarkInfo

MarkInfo baseras huvudsakligen på data från Markinventeringen / Ståndortskarteringen, som är en rikstäckande återkommande inventering av skogsmarkens vegetation, kemiska och fysikaliska egenskaper på Riksskogstaxeringens fasta provytor.

De ståndorts- och markdata som presenteras i MarkInfo kommer huvudsakligen från inventeringen 1983-1987. För markkemi presenteras även data från inventeringen 1993-2002.

Loading…