Policy för vetenskaplig publicering

Senast ändrad: 16 december 2020

SLU:s policy för vetenskaplig publicering verkar för att SLU:s forskning ska spridas, synliggöras, användas och publiceras i kanaler som håller hög kvalitet. Dessutom fastslår policyn att alla sakkunniggranskade artiklar ska publiceras öppet tillgängligt. Policyn innehåller även riktlinjer för beskrivning av affiliering och en ansvarsfördelning för SLU:s publikationsdatabas. Här hittar du hela policyn för nedladdning samt även en sammanfattning.

Ladda ner policyn i sin helhet:

Policyn i korthet 

En viktig utgångspunkt är vetenskapssamfundets princip om att främja öppen vetenskap.

 • För att uppnå högsta möjliga kvalitet och synlighet uppmanas forskare vid SLU att publicera sin forskning i relevanta och välrenommerade internationella och nationella publiceringskanaler som tillämpar sakkunniggranskning (peer review).
 • SLU:s viljeinriktning är att alla vetenskapliga publikationer producerade av universitetet ska vara öppet tillgängliga.
 • Alla sakkunniggranskade artiklar ska publiceras öppet tillgängligt. Detta kan uppfyllas på olika sätt, företrädesvis genom:
  1. att artiklar publiceras med öppen tillgång i tidskrifter.
  2. att artiklar parallellpubliceras öppet i SLU:s publikationsdatabas.
 • Forskare vid SLU uppmanas även att göra övrig forskningsoutput öppet tillgänglig, exempelvis bokkapitel, monografier, konferensbidrag, working papers, preprints, posters och dataset. Forskningsoutput kan publiceras i SLU:s publikationsdatabas eller på andra lämpliga plattformar. Forskare uppmuntras också att sprida sina forskningsresultat i digitala kanaler som till exempel bloggar och sociala medier.
 • Forskare vid SLU bör undvika att ingå avtal med förlag som begränsar möjligheten till publicering med öppen tillgång.
 • Forskare vid SLU uppmanas att skaffa forskaridentifikatorn Open Researcher & Contributor ID (ORCID). ORCID bör anges i samband med publicering i tidskrifter och andra publiceringskanaler.
 • Det är angeläget att forskare även publicerar resultat i kanaler som kommer allmänheten till gagn, till exempel genom populärvetenskapliga böcker, tidskrifter eller i dagstidningar.
 • Biblioteket tillhandahåller information gällande hur tidskrifters och andra publiceringskanalers kvalitet, tillförlitlighet, synlighet och öppenhet kan utvärderas.

Affiliering

Riktlinjerna för affiliering i policyn innehåller bl.a. följande; 

 • Det är obligatoriskt att ange universitetets namn samt institutionsnamn.
 • Universitets namn vid publicering ska vara Swedish University of Agricultural Sciences (Sveriges lantbruksuniversitet för publikationer på svenska).
 • Hur en centrumbildning eller motsvarande som bygger på samverkan ska anges.
 • När flera affilieringar ska användas. 

Läs mer om hur du anger din affiliering i policydokumentet (bilaga 1) eller här:

Ansvarsfördelning i relation till SLU:s publikationsdatabas

I SLU:s publikationsdatabas SLUpub synliggörs universitetets forskning och allt SLU:s forskare publicerar ska registreras där. Riktlinjer för tydlig ansvarsfördelning mellan de kategorier av anställda som arbetar i databasen är viktig för att säkerställa att innehållet är aktuellt och håller hög kvalitet. 

 • Forskare ansvarar för att publikationer registreras i publikationsdatabasen. Forskare ansvarar också för att bifoga en version av sakkunniggranskade artiklar som är möjlig att parallellpublicera. 
 • Prefekt eller motsvarande ansvarar för att publikationer som enligt underlag från biblioteket knyts till institutionen årligen verifieras och godkänns. 
 • Biblioteket ansvarar för att kvalitetssäkra metadata i publikationsdatabasen och tillhandahålla underlag för verifiering av publikationer och författares institutionskopplingar. 
Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se