Skapa en ny SLU-serie

Senast ändrad: 02 november 2020
Forskare visar upp SLU-rapport på surfplatta, foto.

Här finns information och rekommendationer kring utformningen av publikationsserier vid SLU. Kontakta gärna SLU-biblioteket när du ska skapa en ny serie, vi kan hjälpa till och lämna råd under processen.

Skapa en ny SLU-serie

Vid SLU skapas främst två olika typer av serier, rapportserier och faktablad. Biblioteket rekommenderar att serier endast ges ut i elektronisk form. 

Det är oftast den institution som står som utgivare som administrerar de praktiska frågorna kring publicering av serierna. Om ingenting annat anges är prefekten ansvarig utgivare. 

Rapportserie (en typ av monografiserie)

Rapportserier finns vid de flesta av SLU:s institutioner. Varje del har en egen titel och angivna författare eller redaktörer. Varje del i en rapportserie får ett ISBN-nummer och ett individuellt delnummer i serien.

Rapportserier som startade innan 2008 tilldelades även ett ISSN-nummer, detta görs inte längre men de serier som har ett ISSN behåller det. 

Faktablad

Ett faktablad består av ett mindre antal sidor, fyra sidor är vanligast. Varje del har en egen titel och angivna författare eller redaktörer. Till faktablad ges varken ISBN- eller ISSN-nummer, däremot tilldelas ett individuellt delnummer i serien.

Tilldelning av ISBN och delnummer

Viktigt vid val av serietitel

Försök att välja en unik serietitel där namnet helt särskiljer sig från andra serier för att serien lätt ska kunna identifieras, hittas och refereras till. Bra exempel på unika serietitlar är:

 • Aqua reports
 • Emergo: studies in the biogeophysical environment
 • Landskap, trädgård, jordbruk: rapportserie
 • Röbäcksdalen meddelar: rapport

Ofta väljs en mer standardiserad titel med till exempel Rapport eller Examensarbete som inledning. Då är det viktigt att göra tillägg för att få en unik titel, som i exemplen nedan att ange institution:

 • Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för anatomi och fysiologi
 • Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Utforma delnummer

De två vanligaste sätten att ange seriens delnummer är:

 • Årsvis numrering: publiceringsår och nummer under det året, till exempel: 2012:1; 2012:2; 2012:3. Fördelar med årsvis numrering är bland annat att man direkt i serienumret ser publiceringsår, och att man snabbt kan få en överblick av antal publikationer per år. Sökning efter seriedelarna i olika databaser kan göras via år.
 • Löpande serienummer: oberoende av publiceringsår, till exempel: 1, 2, 3, 295, 296, 297, 10544. En fördel med löpande serienummer är att delarna kan hittas med hjälp av ett unikt nummer som inte behöver relateras till publiceringsår.

SLU-biblioteket rekommenderar årsvis numrering av seriers delnummer.

Ange institutionstillhörighet

Institutionstillhörighet anges enligt formen: Sveriges lantbruksuniversitet, institution, eventuell ytterligare bestämning, e-post.

För faktablad anges institutionstillhörigheten antingen på första sidan om det inte tar för stor plats som i exemplet LTV-fakultetens faktablad, eller på sista sidan som i exemplet Fakta Skog.

För rapporter anges institutionstillhörigheten i samband med författare på titelsidan.

Rekommendationer för framsida och titelsida

Vid utformning av nya serier och detaljer kring dem bör man alltid sträva efter enkelhet och entydighet. Serier bör ha en separat framsida och en titelsida.

Följande ska finnas på framsidan:

 • SLU-logotypen, enligt anvisningar i SLU:s varumärkesmanual. (Om det finns en annan utgivare/samarbetspartner ska deras logotyp också inkluderas. Vi rekommenderar att den läggs på titelsidan, men den kan vid behov finnas på framsidan).
 • Titel
 • Titel på annat språk (i förekommande fall)
 • Författare
 • Universitetets namn
 • Utgivare (fakultet och/eller institution)
 • Utgivare, kompletterande information (institution/område, avdelning/enhet)
 • Serietitel (unik titel)
 • Seriens delnummer
 • Seriens ISSN (om det finns)
 • Utgivningsår och utgivningsort.

Följande ska finnas på titelsidan:

 • Titel
 • Titel på annat språk (i förekommande fall)
 • Författare
 • Författarnas institutionstillhörighet enligt formen: Sveriges lantbruksuniversitet, institution, eventuell ytterligare bestämning. Läs här för ytterligare information.
 • Universitetets namn
 • Utgivare (dvs. fakultet och/eller institution)
 • Utgivare, kompletterande information (dvs. institution/område, avdelning/enhet)
 • Serietitel (unik titel)
 • Seriens delnummer
 • Seriens ISSN (om det finns)
 • ISBN (i förekommande fall)
 • Utgivningsår och utgivningsort. Utgivningsorten är där den utgivande institutionen har sin hemvist oavsett var tryckningen sker. 
 • Nyckelord
 • Anlitad fackexpert/språkgranskare/seriens redaktörer etc (i förekommande fall)
 • Information om eventuellt omslagsfoto
 • Externa medförfattares logotyper
Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se