HRS4R vid SLU

Senast ändrad: 15 december 2020

SLU ansluter till den Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare (EU Charter & Code)

Rektor har beslutat att SLU ska ansluta sig till den Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare (EU Charter & Code). Efter ett godkännande från EU-kommissionen gällande implementering av Charter & Code erhålls utmärkelsen HR Excellence in Research Award, en certifiering som bland annat visar att ett lärosäte är en arbetsgivare som tillämpar rättvisa och transparenta rekryterings- och bedömningsförfaranden för forskares anställningar och vidare karriärutveckling, har en god arbetsmiljö samt löpande strävar efter att utveckla dessa.

För att tilldelas utmärkelsen genomförs en grundlig intern analys, följt av en extern bedömning av den ansökande organisationens (arbetsgivarens) HR-policy och villkor som bestäms i lagstiftning, avtal och andra riktlinjer. Som stöd för processen används verktyget Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), vilket innehåller fasta mallar och obligatoriska moment för implementeringen av Charter & Code. Verktyget koordineras av EU-kommissionen via EURAXESS.

Bakgrund

I början av 2000-talet initierade EU en särskild verksamhet för att upprätta ett starkt europeiskt område för forskningsverksamhet samt stärka och strukturera den europeiska forskningspolitiken till att bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi. 2005 antogs den Europeiska Stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare (Charter & Code).

Stadgan och riktlinjerna är 40 stycken till antalet och utgör allmänna principer, rekommendationer och god praxis för anställning och rekrytering av forskare i alla karriärskeden. I fyra tematiska områden fastställer dessa principer och riktlinjer forskares och deras arbetsgivares roll, ansvar och rättigheter:

  1. Forskares etiska och professionella ansvar
  2. Arbetsförhållanden
  3. Forskarutbildning och karriärutveckling
  4. Rekrytering

Målet är att förbättra villkoren för den fria forskningen, att genom ökad mobilitet underlätta den öppna arbetsmarknaden för forskare, motverka alla former av diskriminering, facilitera tillgång och utbyte av kunskap samt främja ett kontinuerligt kvalitetsarbete hos europeiska lärosäten. I Europa har över 554 organisationer redan anslutit sig till Charter & Code och som ett led i arbetet med ökad internationalisering har även SLU nu påbörjat ett systematiskt arbete med att implementera EU-kommissionens stadgar och riktlinjer.

HRS4R-processen vid SLU

Se bilden nedan för en beskrivning av HRS4R-processen i sin helhet.

Den 14 oktober 2020 beslutade Maria Knutson Wedel att SLU ska ansöka om utmärkelsen HR Excellence in Research Award. En projektorganisation har satts samman för arbetet som omfattar The Initial Phase, det vill säga de aktiviteter som krävs för en godkänd ansökan. Projektet pågår under perioden september 2020–juni 2021.

Projektet arbetar under hösten 2020 med att ta fram en gap-analys för att kunna bedöma inom vilka områden relativt de 40 principer som beskrivs i Charter & Code som SLU behöver utvecklas och förbättras. Baserat på resultaten från gap-analysen kommer därefter våren 2021 ägnas åt att ta fram en handlingsplan för att åtgärda identifierade gap och säkerställa att SLU har en forskningsmiljö och arbetsvillkor som lever upp till stadgan och riktlinjerna.

Flödesschema för HRS4R

Arbetet kommer att ingå som en del av det ordinarie utvecklings- och kvalitetsarbetet och sker i samarbete mellan akademin och administrationen. Projektorganisationen består av projektledare, styrgrupp, projektgrupp och ett antal interna referensgrupper.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Marnie Hancke
Forskningssekreterare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
marnie.hancke@slu.se, 018-67 11 81, 073-4155215

Sarah Hedenskog
Handläggare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
sarah.hedenskog@slu.se, 018-67 12 09

Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se