Östersjöexperter vid SLU

Senast ändrad: 26 november 2020

Här har vi samlat forskare och experter för frågor kopplade till Östersjön. Listan är sorterad efter ämnesområde med en kort beskrivning av respektive persons expertis.

En första ingång till Östersjöfrågor kan du få genom att mejla water@slu.se.

Ämnesområden:

Övergödning och näringsbelastning till Östersjön

Lars Sonesten (prefekt och forskare vid institutionen för vatten och miljö):
belastning av övergödande ämnen från land till hav, miljögifter, marint
skräp/plast, undervattensbuller, dumpning och muddring, samt fördelning av belastning från olika källor. Lars är även ordförande för gruppen HELCOM Pressure. lars.sonesten@slu.se, +4618673007.

Jens Fölster (forskningsledare vid institutionen för vatten och miljö):
övergödningstillstånd, trender i sjöar och vattendrag. jens.folster@slu.se,
+4618673126.

Helena Aronsson (samverkanslektor vid institutionen för mark och miljö):
näringsläckage i växt- och djurhållning, åtgärder för att minska
näringsläckage inom jordbruket. helena.aronsson@slu.se, +4618672466.

Katarina Kyllmar (forskningsledare vid institutionen för mark och miljö):
åtgärder mot övergödning i jordbrukslandskapet. katarina.kyllmar@slu.se,
+4618672597.

Anna Hessle (forskare vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa):
frågor om hållbar djurhållning och dess miljöpåverkan. anna.hessle@slu.se, +4651167143.

Miljögifter och hormonstörande ämnen

Karin Wiberg (professor i organisk miljökemi vid institutionen för vatten
och miljö): miljögifter (PFAS, dioxiner, PCB m.fl.) och deras spridning och
trender i miljön, t.ex. i vatten, fisk, sediment/fiberbankar, samt nya
oupptäckta hot från gifter i miljön. karin.wiberg@slu.se, +46702341570.

Mikaela Gönczi (t.f. föreståndare SLU Centrum för kemiska
bekämpningsmedel i miljön (CKB)): kemiska bekämpningsmedel i miljön.
mikaela.gonczi@slu.se, +461867 31 05.

Tomas Brodin (professor i akvatisk ekologi vid institutionen för vilt, fisk
och miljö): läkemedelsrester i miljön och dess påverkan på akvatiska
organismer. tomas.brodin@slu.se, +46907868161.

Anders Glynn (professor i toxikologi vid institutionen för biomedicin och
veterinär folkhälsovetenskap): befolkningens exponering för miljögifter och effekter på hälsan (PFAS, Dioxin, m.fl.). anders.glynn@slu.se, +4618672091.

Johan Lundqvist (forskare vid institutionen för biomedicin och veterinär
folkhälsovetenskap): miljögifter i vatten och dricksvatten, och dess effekter på djur och människor. johan.lundqvist@slu.se, +4618671681.

Fiske, fisk och fiskbestånd

Joakim Hjelm (avdelningschef och forskare vid institutionen för akvatiska
resurser): kommersiellt fiske i utsjön, tillståndet för strömming, skarpsill
och torsk, fiskbestånd, SLU:s representant inom Havsmiljöinstitutet, och
kontakt för R/V Svea. joakim.hjelm@slu.se, +46703693004.

Michele Casini (professor i marin ekologi och fiskförvaltning vid
institutionen för akvatiska resurser): tillståndet för strömming, skarpsill,
torsk och plattfisk, interaktioner mellan arter i fisksamhället, och påverkan
från klimat och fiske på ekosystem. michele.casini@slu.se, +46761268007.

Mikaela Bergenius (forskare vid institutionen för akvatiska resurser):
tillståndet för strömming, skarpsill, torsk och plattfisk, ordförande för ICES-arbetsgruppen WGBFAS som ansvarar för statusbedömningar av
utsjöbestånden av fisk i Östersjön. mikaela.bergenius@slu.se, +46104784115.

Ulf Bergström (forskare vid institutionen för akvatiska resurser): fisket
längs kusterna, fritidsfiske, tillståndet för rovfisk och deras betydelse i
ekosystemet, storspigg, och åtgärder för att stärka fisken på kusten.
ulf.bergstrom@slu.se, +46104784117.

Jens Olsson (forskare vid institutionen för akvatiska resurser och
Vattenkoordinator på SLU): tillstånd för fisken längs kusterna i Östersjön,
koordinator SLU Vattenforum, och kontakt på SLU för Baltic Sea Science
Center på Skansen. jens.olsson@slu.se, +46104784144.

Johan Östergren (forskare vid institutionen för akvatiska resurser):
vandrande fisk i Östersjön (lax, öring och ål). johan.ostergren@slu.se,
+46104784262.

Gustav Hellström (universitetslektor vid institutionen för vilt, fisk och
miljö): fiskars beteende och vandringar i sjö o hav. gustav.hellstrom@slu.se, +46703727258.

Ekonomi och fiskenäring

Staffan Waldo (forskare vid institutionen för ekonomi): fiske i ett samhällsekonomiskt perspektiv. staffan.waldo@slu.se, +46462220792.

Säl, skarv och tumlare

Sara Königsson (forskare vid institutionen för akvatiska resurser): tumlare och utveckling av sälsäkra redskap. sara.konigson@slu.se, +46702215915.

Sven-Gunnar Lunneryd (forskare vid institutionen för akvatiska resurser): utveckling av sälsäkra redskap, fisket längs kusterna och säljakt. svengunnar. lunneryd@slu.se, +46706612596.

Ulf Bergström (forskare vid institutionen för akvatiska resurser): påverkan
från säl och skarv på fiskbestånden längs kusterna. ulf.bergstrom@slu.se,
+46104784117.

Karl Lundström (forskare vid institutionen för akvatiska resurser): sälar
och skarvars födoval, påverkan från säl och skarv på fiskbestånden längs
kusterna. karl.lundstrom@slu.se, +46738236400.

Biologisk mångfald, främmande och rödlistade arter,
ekosystembaserad havsförvaltning, marina ekosystemtjänster
samt generellt miljötillstånd i Östersjön

Lena Bergström (forskare vid institutionen för akvatiska resurser och
koordinator för miljöanalysprogrammet Kust och hav): ekosystembaserad
havsförvaltning, miljöpåverkan och miljötillståndet i Östersjön.
lena.bergstrom@slu.se, +46104784117.

Andreas Bryhn (forskare vid institutionen för akvatiska resurser):
ekosystembaserad havsförvaltning och marina ekosystemtjänster.
andreas.bryhn@slu.se, +46104784152.

Christina Halling (miljöanalysspecialist vid Artdatabanken och biträdande
koordinator för miljöanalysprogrammet Kust och hav): tillstånd för havets
livsmiljöer, biologisk mångfald. christina.halling@slu.se, +4618671210.

Pavel Bína (miljöanalytiker vid Artdatabanken): biologisk mångfald och
marint faunaväkteri. pavel.bina@slu.se, +46768505264. 

Ann-Britt Florin (avdelningschef och forskare vid institutionen för
akvatiska resurser): främmande (framförallt svartmunnad smörbult) och rödlistade arter i Östersjön. Kompensationsodling av lax och öring
(framförallt i Dalälven). ann-britt.florin@slu.se, +46761268062.

Akvakultur och "nya" fiskarter som människoföda

Anders Kiessling (professor i akvakultur vid institutionen för husdjurens
utfodring och vård): akvakultur, cirkulär produktion med speciellt fokus på
blå fånggröda som musselodling och vass till kraft- och grovfoder.
anders.kiessling@slu.se, +46703919399.

Örjan Östman (samverkanslektor vid institutionen för akvatiska resurser):
nygamla fiskarter (braxen, id) som människoföda. orjan.ostman@slu.se,
+46104784153.

Klimatförändring

Anna Gårdmark (professor i kvantitativ fisk- & fiskeriekologi vid
institutionen för akvatiska resurser): påverkan från klimatförändringar på
fiskbestånd och akvatiska födovävar, skiften i Östersjöns födovävar,
långsiktig (t.ex. evolutionär) påverkan på fisk och födovävar från fiske.
anna.gardmark@slu.se, +46104784125.

Skogen, skogsbruk och Östersjön

Hjalmar Laudon (professor och prefekt vid institutionen för skogens
ekologi och skötsel): skogens och skogsbrukets betydelse och påverkan på
Östersjön. hjalmar.laudon@slu.se, +46705606625.

Stefan Löfgren (forskningsledare vid institutionen för vatten och miljö):
hur och varför ämnen (humus, näringsämnen, metaller) transporteras från skogsmark till vatten, och deras påverkan på vattenkvaliteten.
stefan.lofgren@slu.se, +46706955177.

Miljökommunikation, marin naturvägledning och pedagogik

Hanna Bergeå (forskare vid institutionen för stad och land):
miljökommunikation, dialogprocesser om naturresurser.
hanna.bergea@slu.se, +4618672182.

Sofie Joosse (forskare i miljökommunikation vid institutionen för stad och
land): Miljökommunikation, fiske i staden. sofie.joosse@slu.se,
+4618671965.

Eva Sandberg (föreståndare SLU Centrum för naturvägledning vid
institutionen för stad och land). eva.k.sandberg@slu.se, +46737304057.

Katrin Jones Hammarlund (SLU Centrum för naturvägledning vid
institutionen för stad och land): kontaktperson för nätverken för limnisk och marin pedagogik. katrin.jones.hammarlund@slu.se, +46738009245.


Kontaktinformation

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44

Sidansvarig: ann-katrin.hallin@slu.se