Siffror och fakta om SLU

Senast ändrad: 15 juli 2020

Här hittar du siffror och fakta om SLU baserat på den senaste årsredovisningen. Här hittar du också informationsmaterial som presenterar SLU.

Här följer några fakta hämtade från årsredovisningen 2019. Klicka för att komma till önskad rubrik på sidan:

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Helårsstudenter 2015-2019.

Helårsstudenter 2015 2016 2017 2018 2019
Grundnivå 2 542 2494 2 492 2 458 2 570
Avancerad nivå 1 217 1 202 1 205 1 213 1 280
Ej nivåklassade kurser* 52 50 40 50 56
Totalt 3 812 3 745 3 737 3 720 3 906

 *Avser nästan enbart utbytesprogram.

Sidans topp

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå 2015-2019.

Forskarstuderande 2015 2016 2017 2018 2019
Nyantagna 73 95 116 130 113
Aktiva 638 604 563 547 528

Sidans topp

Forskning

Vetenskaplig publicering

Forskare vid SLU publicerade under 2019 drygt 1 800 artiklar och "reviews", vilket är en ökning med drygt sju procent jämfört med 2018.

En analys av 2019 års publicering visar att det vid SLU har publicerats flest artiklar inom områdena ekologi och miljövetenskap följt av växtvetenskap, skogsvetenskap och veterinärmedicin.

SLU:s största område sett till antal publicerade artiklar är ekologi. Drygt 17 procent av alla artiklar som publiceras vid SLU görs inom det området.

Extern finansiering

År 2019 utgjorde extern finansiering 54 procent av de totala intäkterna till forskning och forskarutbildning. En ökning av inbetalningarna från externa finansiärer har skett under 2019 med drygt 10 mnkr jämfört med föregående år.

Den externa finansieringen kommer till största delen från forskningsråd och vetenskapliga stiftelser, det vill säga finansiering som erhålls i konkurrens efter bedömning av sakkunniga. Under de senaste fem åren har denna finansiering ökat med 24 procent.

Den näst största kategorin bland externa forskningsfinansiärer är statliga myndigheter, vars finansiering till SLU har ökat med 19 procent mellan 2015 och 2019.

Sidans topp

Fortlöpande miljöanalys

Fortlöpande miljöanalys ingår sedan 1997 i SLU:s uppdrag och ger SLU en unik roll bland landets lärosäten. Utgångspunkten för verksamheten är samhällets behov av beslutsunderlag och miljödata såsom de uttrycks i de nationella miljömålen, internationella åtaganden och den övergripande målsättningen om hållbar utveckling enligt FN:s Agenda 2030. Att SLU bedriver fortlöpande miljöanalys motiveras främst av synergierna med utbildning och forskning om naturresurserna och miljön.

SLU levererar på regelbunden basis, årligen eller med årliga intervall, underlag till globala konventioner, EU-direktiv eller nationella beslutsprocesser.

Under 2019 har SLU bland annat levererat underlag till uppföljning av de nationella miljömålen, klimatrapporteringen, ICES (The International Council for the Exploration of the Sea), Helcom (Helsingforskommissionen), Ospar (Oslo-Pariskonventionen), art- och habitatdirektivet samt till fågeldirektivet. Arbetet med ny rödlista som ska publiceras 2020 pågår intensivt.

Utöver att bidra till Sveriges årliga klimatrapportering har SLU utarbetat prognoser för flöden av växthusgaser till och från skog och skogsmark för åren 2021-2030 samt tagit fram ett nytt underlag till referensnivå för skog. SLU har också utfört regeringsuppdrag inom ramen för det nationella skogsprogrammet.

Antalet individer som är verksamma inom miljöanalys (till minst 10 procent av sin tid) har varierat de senaste fem åren. Efter att ha minskat fram till 2014 har antalet ökat till 380 individer 2019.

Sidans topp

Personal

Årsarbetare 2015-2019.

Anställningskategori 2015 2016 2017 2018 2019 Förändring
2018-2019
Professor 232 214 204 204 197 -3 %
Universitetslektor 116 118 124 119 122 3 %
Meriteringsanställning 125 112 180 228 220 -3 %
Adjunkt 82 78 77 88 100 14 %
Annan forskande och
undervisande personal
634 639 633 628 634 1 %
Doktorand 313 277 264 287 329 15 %
Summa forskande och undervisande personal 1 503 1 439 1 483 1 554 1 604 3 %
Administrativ personal* 524 532 578 615 639 4 %
Bibliotekspersonal 39 41 37 37 36 -2 %
Teknisk personal* 726 718 707 729 737 1 %
Arvodist 49 44 42 46 47 0 %
TOTALT 2 841 2 774 2 847 2 980 3 062 3 %

* Administrativ och teknisk personal innefattar även verksamma inom utbildning, forskning och miljöanalys. Av totalt 1 376 årsarbetare i dessa kategorier 2019 var 449 årsarbetare verksamma inom utbildning, forskning och miljöanalys.(Källa: Lins/Primula)

Sidans topp

Finansiering

Tabell. Resultaträkning för SLU 2019.

  Mnkr
Verksamhetens intäkter  
Anslag 1 875
Avgifter och ersättningar 746
Bidrag 1 043
Finansiella intäkter 5
Summa 3 670
Verksamhetens kostnader  
Personal -2 320
Lokaler -396
Drift -838
Finansiella kostnader -8
Avskrivningar och nedskrivningar -180
Summa -3 738
Verksamhetsutfall -68
Resultat från andelar i helägda företag 294
Uppbördsverksamhet 0
Transfereringar 0
Årets kapitalförändring (årets resultat) -68

Sidans topp

Presentationsmaterial om SLU

Tryckta exemplar av Om SLU- broschyr och årsredovisningar kan beställas och hämtas från SLU:s servicecenter på de större orterna.

Sidans topp


Kontaktinformation

Maria Hart, verksamhetscontroller 
Planeringsavdelningen, SLU
maria.hart@slu.se
, 018-67 20 81, 070-674 5081

Sidansvarig: ew-red@slu.se