Uppdragsutbildning

Senast ändrad: 04 februari 2021

Uppdragsgivare såsom företag, myndigheter och andra juridiska personer kan beställa och köpa kurser av SLU till sin personal.

Uppdragsutbildning kallas sådan utbildning som utförs mot avgift på uppdrag av s.k. juridisk person, dvs företag (AB), myndigheter eller organisationer och avser i första hand personalutbildning i syfte att gagna företaget.

Uppdragsgivaren utser kursdeltagare.

Deltagare, även om denne saknar behörighet, får tillgodoräkna sig utbildningen som grundläggande högskoleutbildning om utbildningen uppfyller kraven för detta.

En högskola får bara bedriva uppdragsutbildning som knyter an till sådan högskoleutbildning som högskolan har examensrätt för. Avgift och/eller bidrag ska motsvara full kostnadstäckning för utbildningen.

Policy        

Policy och riktlinjer för uppdragsutbildning vid SLU

Universitet och högskolor är ålagda att fastställa riktlinjer för uppdragsutbildning.

Lagar och regler        

I Sverige är det riksdag och regering som har det övergripande ansvaret för högre utbildning och forskning och som bestämmer vilka regler, mål och riktlinjer som ska gälla inom högskoleområdet. Uppdragsutbildning styrs av Svensk författningssamlings förordning SFS 2002:760.

Universitets- och högskolerådet beslutar om föreskrifter om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor: UHRFS 2013:11.

Hantering av personuppgifter

SLU behandlar personuppgifter för att uppfylla vårt uppdrag som statlig myndighet och universitet. All behandling av personuppgifter inom SLU sker för att i något led främja dessa ändamål. Endast de personuppgifter som behövs för ändamålet ska behandlas. Läs mer om SLU:s hantering av personuppgifter.

Sidansvarig: plan-webb@slu.se