Kampanjer inom medborgarforskning och naturväkteri vid SLU

Senast ändrad: 10 november 2020

Här hittar du kampanjer och tidsbegränsade eller riktade insatser inom medborgarforskning och naturväkteri.

Mus i hus?

Sett en gnagare i ditt hus? Berätta för oss! Genom att rapportera i appen Mus i hus kan du bidra till forskning om smittorisk för sjukdomar som sprids mellan gnagare och människor.

Kampanjer knutna till Artportalen

Många kampanjer som är knutna till Artportalen.se handlar om faunaväkteri eller floraväkteri, en ideell övervakning av hotade djur och växter . Övervakningen bygger på ett nätverk av naturintresserade människor som bidrar med kunskap genom att tillsammans övervaka hotade arter. Alla är välkomna att spana och rapportera arter!

Genom kampanjerna uppmärksammas varje säsong vissa enskilda arter eller artgrupper. Det behövs mer kunskap om var dessa arter finns. Bland annat har vi behov av hjälp med att spana efter igelkottar, groddjur, bastardsvärmare, trollsländorbuskmus och småkryp.

En av faunakampanjerna - Spana spindlar -har fem rödlistade hoppspindelarter i fokus. Om du är dykare kan du bidra till det marina faunaväkteriet

Kampanjer knutna till Naturens kalender

I Naturens kalender samlar vi in observationer av vårtecken, hösttecken och allt däremellan. Hjälp gärna till med observationer från dina hemtrakter!

Vi samlar in data om naturens kalender på tre olika sätt. Dels bedriver vi långsiktig miljöövervakning i form av ”kalendrar”, dels genomför vi korta ”kollar” där vi tar en ögonblicksbild av naturens kalender i landet. Slutligen organiserar vi varje år större "försök" tillsammans med skolelever.

Den långsiktiga miljöövervakningen genomförs av frivilliga och professionella så kallade fenologiväktare. Du är varmt välkommen att bli fenologiväktare!

Naturens kalender i skolan - Höstförsöket

Höstförsöket  får skolelever delta i riktig forskning. Genom att vara i detta massexperiment skapar ni enastående forskningsdata som väcker nyfikenhet bland forskningskollegor och lett till vetenskapliga publikationer. 

Vårkollen 30 april-1 maj 2020

Varje år genomför Naturens kalender, i samarbete med Svenska Botaniska Föreningen, Vårkollen under Valborg 29 april-1 maj. Genom att dokumentera när vårtecknen kommer år från år kan forskning och miljöövervakning se hur olika arter och olika delar av landet påverkas.  

Upptäck Umeås fladdermöss

Låna en batscanner av oss på SLU och ge dig ut på nattliga äventyr och hjälp forskarna förstå var i Umeå kommun fladdermöss gillar att vara.

Jordgubbsappen

Fritidsodlare? Nu finns en en webbaserad jordgubbs-app där du kan identifiera och rapportera in observationer av arter som finns på eller i närheten av jordgubbsplantorna. Då kan du bidra till ökad kunskap och bättre odlingsingsråd för svenska trädgårdar, bl.a. när det gäller skadegörare. 

Främmande invasiva arter och sjukdomar

Svartmunnad smörbult

Sett den främmande svartmunnade smörbulten? I takt med att den svartmunnade smörbulten blir allt vanligare på fler platser i Östersjön ökar risken för att arten ska etablera sig på fler platser i Sverige. Här kan du som privatperson också hjälpa till genom att rapportera dina fynd.

Amerikansk hummer

Sett en främmande hummer? Under höstens hummerfiske kan du hjälpa forskarna att kartlägga spridningen av amerikansk hummer.

Skogsskada

I Skogsskada finns information om svampar, insekter, vilt, väderleksförhållanden och annat som kan skada träd i skogar, parker och trädgårdar. Du kan själv diagnostisera och rapportera skador. Dina och andras inrapporterade skador kan sökas och visas på karta.

Med din hjälp kan arbetet med att öka kunskapen om skador på träd och skog bidra till att utveckla metoder och strategier med syfte att minska risken för skador.

Hjälp oss rädda askarna!

De senaste tio åren har askskottsjukan spridit sig snabbt i landet. Du kan hjälpa till genom att rapportera platser där friska askar växer.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Pavel Bína, koordinator för program Biologisk mångfald, koordinator faunaväkteri.
E-post: pavel.bina@slu.se,
tel. 018-67 34 06
SLU Artdatabanken

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 0472-263180, SLU-ankn. 4716

René van der Wal
Institutionen för ekologi
rene.van.der.wal@slu.se

Mats Jonsell, forskare och samverkanslektor
Institutionen för ekologi, SLU
mats.jonsell@slu.se, 018-672876, 072-208 63 59

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22

Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se