Vårt miljöarbete

Senast ändrad: 11 maj 2020

Sedan 2013 är SLU Artdatabanken miljöcertifierade enligt standarden ISO 14001 tillsammans med Institutionen för växtproduktionsekologi och Institutionen för ekologi vid SLU (och tidigare Centrum för biologisk mångfald). Det innebär att vi tillsammans med dessa enheter infört ett gemensamt miljöledningssystem.SLU Artdatabanken påverkar miljön i första hand positivt genom vår forskning, fortlöpande miljöanalys, utbildning, samverkan och kommunikation. Men vi ger också negativa fotavtryck genom vår dagliga verksamhet t.ex. via resursanvändning och utsläpp. Det vi vill minimera.

Miljöpolicy

Som grund i vårt miljöarbete ligger SLU:s miljöpolicy

 • SLU ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling
 • Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla SLU:s arbetsenheter
 • SLU:s miljöarbete är en långsiktig process, som bygger på ständiga förbättringar med vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning som grund

Miljöledningssystemet

Vårt miljöledningssystem följer den reviderade standarden ISO 14001:2015. Syftet med ett miljöledningssystemet är att säkerställa att miljölagstiftning och andra krav med miljökoppling följs och att verksamhetens miljöprestanda ständigt förbättras.

I det systematiska arbetet kartläggs verksamhetens miljöpåverkan och en analys görs för att identifiera vad vi behöver arbeta med. Vi sätter upp mål för verksamheten, formulerar åtgärder som genomförs och sedan utvärderar vi deras effekter. Resultaten av miljöarbetet följs upp årligen vid extern- och internrevision. Då kontrolleras om målen uppnåtts och vad som kan förbättras. De långsiktiga miljömålen utvärderas, om de fortfarande är relevanta och om nya mål ska sättas upp. 

Miljömål

Övergripande miljömål 2020

 1. Minska miljöpåverkan från energiförbrukning
 2. Minska koldioxidutsläpp från resor
 3. Öka kunskapen om hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser hos våra studenter
 4. Med vår huvudverksamhet ska vi förse samhället med kunskap som bidrar till hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser

Detaljerade miljömål 2020

Energiförbrukning

Genomföra följande aktiviteter för att minska energiförbrukningen:

 • Andra pilotstudie av att ersätta befintlig växthusbelysning med LED- belysning i en växthuskammare på Ekologicentrum.
 • Ersätta gamla kylar eller frysar till miljövänligare vid behov.
 • Byta ut ett gammalt värmeskåp vid behov.
 •  Kampanj för att minska energiförbrukningen på arbetsplatsen.
 •  Se över rutinen för avfallsortering på Ekologicentrum.

 

CO2-utsläpp från tjänsteresor

 • Flygresor utrikes - CO2-utsläpp ska minska med minst 50 % per helårsanställd till år 2023 med 2018 som basår. Uppföljning sker årsvis med riktvärde av 10 % årligen mot 2018.
 • Flygresor inrikes - CO2-utsläpp ska minska med minst 50 % per helårsanställd till år 2023 med 2018 som basår. Uppföljning sker årsvis med riktvärde av 10 % årligen mot 2018.
 •  Tjänsteresor med elpackcykel vid Ekologicentrum ska uppgå till minst 280 km för 2020. Tjänsteresor med bil förväntas minska med motsvarande sträcka.


Utbildning

 • Grundutbildning - 80% av kursansvariga ska ha deltagit i fortbildning för att utbilda i hållbar utveckling
 • Grundutbildning - De kursplaner som kommer att revideras under 2020 ska innehålla moment om "Hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser".
 • Grundutbildning - Institutionen för ekologi ska öka antalet helårsstudenter med 10% jämfört med 2018 senast 2021.


Huvudverksamhet

Forskning, FOMA, Samverkan och Information:

 • fortsatt utveckling av metoder för att mäta vår samlade positiva miljöpåverkan inom forskning, FOMA, samverkan och information.


ArtDatabanken

 • utveckla FloFa-konferensen genom marknadsföring, utställningsytor och butik
 • i samarbete med externa organisationer lansera läs- och skriv-API:er för att underlätta inrapportering till Artportalen och öka engagemanget avseende arter och naturvård.


Institutionen för Ekologi

 • skapa en plattform för samverkan som koordinerar och utvecklar våra samverkansinsatser både kvalitativt och kvanititativt.


Institutionen för Växtproduktionsekologi (VPE)

 • med hjälp av den plan som avser kommunikation med samhället utanför universitetet, som inrättades på VPE 2018, kommer vi att mäta ett antal aktiviteter: pressmeddelanden, kunskapsbankens användning och  populärvetenskaplig publicering.

 

Rutiner

Miljötänkande ska integreras i all verksamhet. Det uppnås genom att all personal utbildas om miljöarbetet, att rutiner för det dagliga arbetet skapas och att vägar för kommunikation om miljöarbetet etableras. I miljöledningsarbetet har rutiner utarbetats för bl.a. resor, energianvändning, avfallshantering och inköp.

Förbättringar och avvikelser 

En viktig del av det ständiga förbättringsarbetet är att möjligheter till förbättring och avvikelser från systemet rapporteras in och åtgärdas. Därför uppmuntras alla anställda att skicka in förbättringsförslag och avvikelserapporter.

 


Kontaktinformation

Skicka in förbättringsförslag och avvikelserapporter:

Till anmälan (Klicka på Rapportera.., välj "miljö" under frågan vad)

Kontakta miljösamordnarnas arbetsgrupp:

miljo-ekonatur@slu.se

Miljösamordnare:

David Back, Ekologicentrum, 018-67 33 44

Nils-Erik Nordh, Institutionen för växtproduktionsekologi, 018-67 25 61

Helena Bötker, Ekologicentrum, 018-67 25 23

Lisa Beste, Ekologicentrum

Johan Samuelsson, SLU Artdatabanken, 018-67 34 09

Anders Jäderberg, SLU Grimsö forskningsstation, 0581-69 73 30

Sidansvarig: johan.samuelsson@slu.se