Rektors beslutsmöten – Reb

Senast ändrad: 22 januari 2021

På den här sidan hittar du praktisk information om rektors beslutsmöten, Reb. Här finns också länkar till dokument som kan vara till hjälp när du ska föredra ett ärende på ett beslutsmöte.

När och var

Rektors beslutsmöte hålls normalt kl. 9-10.30, varannan onsdag, jämna veckor. Datumändringar kan förekomma då det är rektors kalender som styr. 

Fysiska möten hålls normalt i rum Drottningholm, plan 6, Ulls hus, Ultuna. Det är möjligt att delta via videolänk. Digitala möten förekommer också. I de fallen skickas en länk till mötet i inbjudan.

Beställa SLU-ID

Alla ärenden till rektors beslutsmöten måste ha ett SLU-ID. Använd webbformuläret för att beställa ett SLU-ID av registrator.

Lämna underlag i tid

Du måste lämna in ditt beslutsunderlag 1 vecka före mötet.

Det gör du genom att mejla förslaget till beslut och eventuell bilaga i pdf-format i en samlad pdf-fil till reb@slu.se senast onsdag kl 12.00 veckan före önskat möte.

OBS! Förslag till beslut om anställning av professorer lämnas in 2 veckor i förväg.

Mötessekreteraren sätter upp ärendet på den preliminära beslutslistan. Som föredragande måste du se till att ärendet har ett SLU ID innan du anmäler det. SLU ID lämnas ut av registrator@slu.se.

Viktigt om beslutsunderlaget

När du skickar beslutsunderlaget till reb@slu.se är det viktigt att du skickar en samlad pdf-fil med beslutet först och därefter eventuella bilagor. Det förhindrar att underlag blandas samman när det är många ärenden vid ett Reb-möte. Om ett ärende har många bilagor blir det också tydligt i vilken ordning de ska ligga.

Om du märker att du behöver ändra en att-sats under ”Rektor beslutar” efter att du skickat underlaget måste du meddela detta till reb@slu.se.

Om du hänvisar till en bilaga som ska fastställas och expedieras, till exempel ett yttrande eller ett avtal, måste det framgå i beslutets att-sats. Skriv  ”… enligt bilaga.” 

Deltagare vid rektors beslutsmöten

Rektor, universitetsdirektören, mötessekreteraren och den föredragande deltar. Beslutande är rektor Maria Knutson Wedel (eller prorektor i rektors ställe). Bisittare är universitetsdirektör Martin Melkersson (eller biträdande universitetsdirektören).

Före, under och efter mötet

Före mötet

Om du ska vara föredragande vid ett fysiskt möte väntar du utanför rum Drottningholm i god tid.

Föredragande från andra orter kan delta via videolänk. Du måste meddela att du vill delta via länk samtidigt som du anmäler ditt ärende till mötet.

Om du ska föredra ditt ärende vid ett digitalt möte får du en kalenderbokning med länk till mötet, till exempel Zoom, några dagar i förväg.

Gå in till mötet via länken cirka 10 minuter i förväg. Du kommer då till ett digitalt väntrum och släpps in i mötet när det är dags för ditt ärende.

Under mötet

Varje ärende tar 10-15 minuter. Föredra ditt ärende för rektor muntligt och kortfattat samt svara på frågor.

Rektor beslutar enligt förslag, med revidering eller bordlägger ärendet. Rektors beslut gäller direkt. Inga fysiska eller digitala underskrifter behövs.

När ditt ärende är avslutat lämnar du mötet.

Om rektor måste underteckna

Vissa typer av handlingar kräver rektors namnteckning, till exempel avtal, köpekontrakt och personalärenden.

Vid fysiskt möte tar du som föredragande med dig två likalydande original som rektor kan underteckna.

Vid digitalt möte kontaktar du reb@slu.se direkt efter mötet för hjälp med rektors undertecknande.

Efter mötet

Efter mötet ska du som föredragande mejla ut beslutet enligt sändlistan. Skicka alltid kopia till registrator@slu.se och reb@slu.se.

Mötessekreteraren färdigställer en beslutslista från mötet och registrerar den i Public 360 som ett eget ärende med länk till de enskilda ärendena. Den senaste beslutslistan hittar du under rubriken Länkar nedan.

Expediera interna styrande dokument

Om beslutet gäller ett internt styrande dokument ska föredraganden se till att det styrande dokumentet publiceras på medarbetarwebbens sidor för interna styrande dokument. Detta gör föredraganden genom att skicka pdf-versionen av dokumentet till den som är sidansvarig för det område dokumentet gäller.

Den sidansvariga publicerar sedan dokumentet i enlighet med publiceringsinstruktionen.

Fakta:

Nästa möte hålls onsdag den 27 januari, kl. 09.00-10.30. 

Skicka underlag till reb@slu.se senast den 20 januari kl. 12.00.

Beslutande är rektor Maria Knutson Wedel, bisittare är universitetsdirektör Martin Melkersson.

Den preliminära beslutslistan till nästa möte skickas ut till mötesdeltagare några dagar före mötet och finns även att tillgå i Public360 .

Reb-möten 2021

Möten kommer så långt som möjligt att hållas varannan onsdag förmiddag (jämna veckor). Ändringar kan förekomma och annonseras då på denna sida. Möten i januari-mars är förlagda enligt nedan tider: 

  • 15 januari, kl. 13.00-14.30 (OBS! underlag senast den 11 jan. kl. 12.00)
  • 27 januari, kl. 09.00-10.30
  • 9 februari, kl. 13.00-14.30
  • 24 februari, kl. 09.00-10.30
  • 10 mars, kl. 09.00-10.30
  • 24 mars, kl. 09.00-10.30

Underlag ska skickas till reb@slu.se senast kl. 12.00 onsdag veckan före mötet om inget annat anges.

Sidansvarig: pia.schultz@slu.se