Löneenheten

Senast ändrad: 26 januari 2021

Till varje institution/motsvarande är en lönespecialist knuten.

Personal vid löneenheten

Karolina Lacking Andreasson, Lönechef Löneenheten, tfn. 018-672931

 • Artdatabanken
 • Institutionen för molekylära vetenskaper
 • Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik
 • Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
 • VH-intendenturen, Veterinär- och Husdjurscentrum
 • Speciallokaler för undervisning
 • Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)
 • Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV)
 • Institutionen för husdjursgenetik (HGEN)
 • Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)
 • Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF)
 • Utbildningsservice VHC
 • Centrum för Reproduktionsbiologi (CRU)
 • Intendentur ekologicentrum
 • Skara
 • Institutionen för norrländsk Jordbruksvetenskap

Eva-Sofie Stenström, lönespecialist, tfn. 018-672264

 • Universitetsdjursjukhuset (UDS)
 • Institutionen för kliniska vetenskaper (KV)
 • Institutionen för vilt, fisk och miljö

Seija Pietilä, lönespecialist, tfn 018-672256

 • Fastighetsavdelningen
 • Jord- och skogsbruksegendomar
 • Service, säkerhet och miljö
 • IT-avdelningen
 • Ledningskansliet 
 • Ekonomiavdelningen 
 • Personalavdelningen
 • Internrevison
 • Biblioteket
 • Planeringsavdelningen
 • Kommunikationsavdelningen 
 • Utbildningsavdelningen
 • Avdelningen för lärande och digitalisering
 • Universitetsledningen
 • Universitetsadministrationen
 • Styrelse rektor o gem. organ

Gabriella Sjödin, lönespecialist, tfn. 018-671915

 • Institutionen för vatten och miljö
 • Institutionen för ekologi
 • Institutionen för mark och miljö
 • Institutionen för ekonomi
 • Institutionen för växtproduktionsekologi
 • Fakulteten för skogsvetenskap (S)
 • Institutionen för energi och teknik
 • Intendentur biocentrum
 • Intendentur mark- vatten- miljöcentrum
 • CBM, Centrum för biologisk mångfald

Mattias Ferlin, lönespecialist, tfn. 018-672273 (föräldraledig)

Cecilia Björnvall, lönespecialist, tfn. 018-671883

 • Institutionen för stad och land
 • Institutionen för växtskyddsbiologi
 • Institution för akvatiska resurser
 • Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
 • Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
 • Institutionen för växtförädling
 • Institution för biosystem och teknologi
 • Landskapsarkitektur, planering och förvaltning
 • Fakulteten för- landskapsarkitektur-,trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV)
 • Odlingsenheten

Joanna Svennbeck, lönespecialist, tfn. 018-672214

 • Institutionen för skogsekonomi
 • Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
 • Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
 • Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
 • Institutionen för skoglig resurshållning
 • Enheten för skoglig fältforskning
 • Institutionen för skogens ekologi och skötsel
 • Skogsmästarskolan 
 • Fakulteten för Naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ)
 • Fakultetskansli (NJ)

 

Fakta:

Postadress: Personalavdelningen, Box 7087
Besöksadress: Almas allé 8, 750 07 Uppsala


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU

Sidansvarig: HRADM@slu.se