Verksamhetsidé, vision, värdegrund och strategiska mål

Senast ändrad: 26 januari 2021

Här hittar du verksamhetsidé, vision, varumärkeslöfte, kärnvärden, värdegrund och strategiska mål, som ska gälla all verksamhet vid SLU.

Verksamhetsidé

SLU bedriver forskning, utbildning och miljöanalys i samverkan med omgivande samhälle. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet.

Vision

SLU har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning.

Varumärkeslöfte  

Science and Education for Sustainable Life
Vetenskap och utbildning för hållbart liv

Kärnvärden

Utmanande vetenskap 
Vi vågar ifrågasätta etablerad kunskap genom kritiskt tänkande och ett nyfiket, öppet perspektiv. Vårt universitet producerar forskning i världsklass. 

Löser riktiga problem 
Vi söker lösningar på livsviktiga problem i både teorin och praktiken. I fokus har vi den riktiga världen, verkliga problem och lösningar för allt som lever här.

För en levande värld 
Vi ställer de stora frågorna om djuren, naturen och livet. Vår kunskap skapar förutsättningar för en hållbar, levande och bättre värld.

Läs mer här i rektorsbeslutet om kärnvärdena och varumärkeslöftet (pdf)

Värdegrund

SLU:s värdegrund uttrycker organisationens gemensamma grundläggande värderingar. Dessa ger vägledning i vardagen genom att beskriva vad som är själva utgångspunkten för verksamheten, för kontakten med omvärlden och för hur vi beter oss mot varandra och andra. Samtliga SLU-anställda omfattas av värdegrunden. Grundläggande värderingar är:

  • vetenskaplighet
  • kreativitet
  • öppenhet
  • ansvarstagande

Dessutom finns följande sex grundläggande principer:

  • demokrati
  • legalitet
  • objektivitet, saklighet och likabehandling
  • fri åsiktsbildning
  • respekt
  • effektivitet och service 

Läs mer i SLU:s värdegrund (pdf).

Generell målbild

SLU ska vara ett attraktivt lärosäte för både nuvarande och framtida medarbetare och studenter.

Vid SLU har både det fria kunskapssökandet och den behovsmotiverade forskningen sin naturliga plats. Forskning, utbildning och miljöanalys ska kännetecknas av hög kvalitet, en tydlig internationell dimension och starka kopplingar mellan de olika verksamheterna.

SLU verkar också för att vetenskapliga resultat och data blir kända och nyttjas i samhället, på kort eller lång sikt. SLU:s studenter ska kunna skapa sig en god grund för ett föränderligt arbetsliv. Aktivt samarbete med andra lärosäten, ett starkt internationellt engagemang samt samverkan med våra sektorer och andra intressenter i samhället, är viktiga komponenter.

Jämställdhet och lika villkor samt miljötänkande ska genomsyra hela verksamheten. Vidare eftersträvas ett gott ledarskap, ett etiskt förhållningssätt och effektiv resursanvändning. SLU ska erbjuda en god arbets- och studiemiljö, där likvärdiga villkor gäller oavsett verksamhet och verksamhetsort. Individen ska ges goda möjligheter till utveckling.

Läs mer i hela strategin för SLU för 2021-2025, antagen av styrelsen september 2020. 

Sidansvarig: mw-red@slu.se