Groddjur - 13 arter i Sverige

Senast ändrad: 27 maj 2020

Hur många grod- och paddarter finns i Sverige? Hur låter vanlig padda? Vad kan man göra för att skydda våra groddjur?

Det finns drygt 7 200 arter groddjur i världen, i Sverige har vi 13 arter. Två av dessa är salamandrar, tre är paddor och åtta är grodor. Alla svenska groddjursarter är fridlysta, fem arter är upptagna i svenska Rödlistan 2015, varav fyra är hotade.

 

I Artfakta

Du kan läsa om arternas utbredning, beteende, aktivitet m.m, se på bilder av våra grodjursarter och deras karakterisitiska kännetecken, och du kan artbestämma vuxna djur och vissa utvecklingsstadier med hjälp av nycklar. Visste du att man kan artbestämma grodor och paddor genom att lyssna på deras läten? All denna information hittar du under respektive art i Artfakta, inklusive läten.I vår folder kan du också få tips på olika inventeringsmetoder.

Ladda ner folder om groddjur

Lista över samtliga svenska groddjursarter: 

• större vattensalamader Triturus cristatus
• mindre vattensalamander Lissotriton vulgaristidigare Triturus vulgaris
• klockgroda Bombina bombina
• lökgroda Pelobates fuscus
• vanlig padda Bufo bufo
• strandpadda (stinkpadda) Epidalea calamita, tidigare Bufo calamita
• grönfläckig padda Bufotes viridis, tidigare Bufo viridis
• lövgroda Hyla arborea
• långbensgroda Rana dalmatina
• vanlig groda Rana temporaria
• åkergroda Rana arvalis
• ätlig groda Pelophylax esculentus, tidigare Rana esculenta
• gölgroda Pelophylax lessonae, tidigare Rana lessonae

 

Rapportera groddjur

Groddjur som du har sett och observerat kan du rapportera via Artportalen. För att kunna rapportera behöver du ett konto på Artportalen. Obligatoriska uppgifter som du behöver ange är: koordinater, noggrannhet, lokalnamn, artnamn och datum. Om du är osäker på art kan du också rapportera in artgrupp enligt följande:

  • Vattensalamandrar / Salamandridae för alla salamandrar (två arter)
  • Paddor / Bufonidae för alla paddor (tre arter)
  • Grodor / Ob. groda för alla grodor (åtta arter)
  • Rana för brungrodor (vanlig groda, åkergroda, långbensgroda)
  • Pelophylax för gröngrodor (ätlig groda, gölgroda)

Det är givetvis mycket bra och önskvärt om du även kan fylla i andra uppgifter som inte är obligatoriska, framför allt tid, antal, ålder/stadium, kön och aktivitet. 

Ta gärna bilder på groddjur du ser i fält! Bilderna kan du sedan ladda upp vid rapporteringen på Artportalen. Dina fynd får därmed en viktig kvalitetssäkring.

Har du frågor eller funderingar?  Du är välkommen att kontakta Faunaväkteriets nationella koordinator, se kontaktinformation nedan. 

Fakta:

Faunaväkteriet är frivilligbaserad övervakning av svensk fauna, med fokus på rödlistade naturvårdsintressanta arter. Den ideella verksamheten är nationell och består av kortsiktiga och utåtriktade kampanjer samt av långsiktig uppföljning av konkreta populationer och lokaler. Alla fynd rapporteras i Artportalen. Syfte med verksamheten är att bidra till bevarandearbetet genom ökad kunskap om arternas förekomst och få information om trender i populationsstorlek genom återbesök på lokaler, samt uppmärksamma lokalernas status och upptäcka eventuella hot. Alla är välkomna att spana arter och bli faunaväktare.


Kontaktinformation

Pavel Bína, koordinator Faunaväkteriet
SLU Artdatabanken
E-post: pavel.bina@slu.se
Tel. 018-67 34 06

Sidansvarig: anna.tano-graflind@slu.se