Sveriges lantbruksuniversitet

Miljöanalys

Brukar vi landskap och vatten på ett hållbart sätt? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och forskning har SLU regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys.

Liggande död trädstam.

Ny officiell statistik från SLU Riksskogstaxeringen

Virkesförrådet i den svenska skogen fortsätter öka, men nu i långsammare takt. Det visar ny officiell statistik från SLU Riksskogstaxeringen. Läs mer om den nya statistiken och ta del av publikationen Skogsdata, som i år har temat Den döda veden.

Kungsfiskare, illustration.

Resultat Rödlista 2020 - sammanfattning

Antalet rödlistade arter i Sverige har ökat vilket visar på en fortsatt negativ trend för Sveriges biologiska mångfald. Orsaken är framför allt avverkning och igenväxning. Det visar resultatet från Rödlistade arter i Sverige 2020 . Men det finns även flera exempel på arter som det visat sig gå bättre för under senare tid.

Resultatet visar att antalet rödlistade arter har ökat sedan Rödlista 2015, från 4 273 till 4 746.

Anna Lundhagen, SLU. Foto.

Miljöanalys för hållbara livsmiljöer

SLU:s miljöanalys övervakar landets skogar, jordbrukslandskap, vatten och arter för att analysera miljöutvecklingen. På så sätt stödjer vi myndigheter, näringar och internationella organ med underlag för beslut som ska leda mot en hållbar utveckling.

Vi arbetar i program som anknyter till miljömålen, de globala hållbarhetsmålen och Sveriges övriga internationella miljösamarbeten.

Vill du samarbeta med oss? Ta gärna kontakt med mig eller någon av våra 17 programkoordinatorer!

Anna Lundhagen, vicerektor med samlat ansvar för samverkan och miljöanalys.

Publicerad: 14 augusti 2020 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…