Internrevision

Senast ändrad: 22 juli 2020

Internrevisionen är styrelsens och ledningens organ som oberoende och självständigt granskar all verksamhet SLU bedriver och har ansvar för.

Internrevisionen deltar även i utredningsarbete och är rådgivande i utvecklings- och förändringsprocesser, främst  inom det ekonomiadministrativa området. Styrelsen beslutar årligen om internrevisionens revisionsplan.

Resultatet av utförda granskningar avrapporteras löpande till berörda personer och chefer, ledningen samt styrelsen.

Fakta:

Verksamheten bedrivs i enlighet med internrevisionsförordningen (2006:1228), ESV:s föreskrifter och allmänna råd samt riktlinjer utgivna av den internationella internrevisionsföreningen the Institute of Internal Aditors, IIA.

Sidansvarig: mia.grondahl@slu.se