Anslagsfördelning och verksamhetsplanering

Senast ändrad: 18 juli 2019

SLU:s verksamhet finansieras av statsanslag, avgifter och externa bidrag. Styrelsen beslutar om fördelning av statsanslaget till fakulteter och redovisningsområden.

SLU:s verksamhet styrs av ett stort antal mål uppställda dels av regering och riksdag, dels av SLU:s ledning. I samband med anslagsfördelning beslutar styrelsen även om uppdrag till fakulteterna. 

Fakulteternas och universitetsadministrationens verksamhetsplanering och anslagsfördelning

LTV-fak:s verksamhetsplanering


 Kontakt: fakultetsekonom Andreas Gustavsson Fredlund

NJ-fak:s verksamhetsplanering

Kontakt: Patrik Pederson

S-fak:s verksamhetsplanering

Kontakt: Per Olofsson

VH-fak:s verksamhetsplanering

Kontakt: Inger Alderborn

Universitetsadministrationens verksamhetsplanering

Kontakt: Maria Hart

SLU-bibliotekets verksamhetsplanering

Kontakt: Överbibliotekarie Linda Vidlund

SLU:s verksamhetsplanering och anslagsfördelning

Anslagsfördelning och uppdrag 2020

Anslagsfördelning och uppdrag 2020 (beslut nov 2019)

Anslagsfördelning och uppdrag 2019

SLU:s anslagsfördelning och uppdrag 2019 (beslut nov 2018)

Anslagsfördelning och uppdrag 2018

SLU:s anslagsfördelning och uppdrag 2018 (beslut nov 2017)

Anslagsfördelning och uppdrag 2017

SLU:s anslagsfördelning och uppdrag 2017 (beslut nov 2016)

Anslagsfördelning och uppdrag 2016

SLU:s anslagsfördelning och uppdrag 2016 (beslut nov 2015)

Anslagsfördelning och uppdrag 2015

SLU:s anslagsfördelning och uppdrag 2015 (beslut nov 2014)

UN:s förslag till rektor om anslagsfördelning för 2015 för utbildning på grund- och avancerad nivå (beslut okt 2014)

Vissa förändringar i planeringsprocessen (beslut maj 2014)

Kompletterande beslut anslagsfördelning och uppdrag 2015 (beslut feb 2015)

Verksamhetsplan och anslagsfördelning 2014

SLU:s verksamhetsplan och anslagsfördelning 2014 (beslut nov 2013)

Riktlinjer för fakultetsgemensamma ämnesområden (beslut dec 2013)

Omfördelning FGI forskning och forskarutbildning (beslut dec 2013)

Justeringar uppdaterat underlag för prestationstilldelning (beslut feb 2014)

Kompletterande anslagsfördelning - fortlöpande miljöanalys (beslut feb 2014)

Arkiv äldre anslagsfördelningar >>

Fakta:

Merparten av statsanslaget förs ut till fakulteter och institutioner och i möjligaste mån undviks stora centrala avsättningar för till exempel administration och bibliotek, vilka istället finansieras genom påslag som tas ut på institutionsnivå. Externfinansierad verksamhet får därmed stå för sin andel av den universitetsgemensamma verksamheten.

Högskolelagen utgör grunden för universitetets verksamhet och målen i denna blir således starkt styrande för universitetets verksamhet. Regeringen beslutar årligen i regleringsbrev delar av de mål den ställer upp för universitetet, men en stor mängd dokument i form av lagar, förordningar och andra styrdokument uttrycker också riksdagens och regeringens mål.

Sidansvarig: plan-webb@slu.se