Kränkande särbehandling

Senast ändrad: 05 september 2019

Sveriges lantbruksuniversitet tolererar inte kränkande särbehandling. Alla medarbetare och studenter vid SLU ska behandlas lika och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt ska präglas av tolerans för varandras olikheter och åsikter. Alla har skyldighet att motarbeta kränkande särbehandling.

Med kränkande särbehandling avses  handlingar som rikas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap

För tydlighetens skull bör nämnas att tillfälliga meningsmotsättningar, konflikter och problem i samarbetsrelationer vanligtvis bör ses som normala företeelser. Dessa kan lösas genom samtal och respekt för andras rätt till sin uppfattning. I en sluten och dålig arbetsmiljö kan dock kränkande uttalanden och handlingar få fäste och löpa iväg så att någon form av trakasserier uppstår.

Det är alltid den subjektiva upplevelsen hos den utsatta personen som avgör vad som är kränkande.

Råd till dig som är utsatt

  • Tala om problemet och sök kamratstöd
  • Skildra skeendet som varit, anteckna när, var och hur.
  • Kontakta närmast ansvarig chef och begär ett enskilt samtal.
  • Ta emot erbjudande om bearbetning.
  • Sök hjälp även hos din fackliga organisation eller skyddsombud.

Du som blivit utsatt för trakasserier eller kränkande särbehandling kan, för­utom till närmaste chef, vända dig till SLU:s personalspecialister, jurister och företagshälsovården. Du kan även vända dig till din fackliga organisa­tion eller skyddsombud. Är du doktorand kan du även vända dig till doktorandombudsmannen.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen

Sidansvarig: HRADM@slu.se