Anställningsformer

Senast ändrad: 06 mars 2020

På SLU finns det många olika slags anställningsformer. På denna sida kan du läsa mer om vad din anställningsform betyder.

Tillsvidareanställning

En av huvudtankarna i lagen om anställningsskydd (LAS) är att så många som möjligt ska ha tillsvidareanställning. I vardagligt tal kallas det ofta att ha fast anställning.

Tidsbegränsad anställning

Vid universitet har vi många former av tidsbegränsade anställningar, allt från korta timanställningar till de mångåriga doktorandanställningarna. Vanligast är allmän visstidsanställning och vikariat.

Tidsbegränsade anställningar upphör utan särskild uppsägning när tiden har löpt ut.

Allmän visstidsanställning (LAS)

En medarbetare får anställas för allmän visstidsanställning (ALVA) under sammanlagt högst två år under en femårsperiod.

Vikariat (LAS)

En medarbetare får anställas för begränsad tid på ett vikariat. Vikariat innebär att medarbetaren som anställs blir ersättare för en annan ledig arbetstagare. Vikariatet ska knytas till en viss person som är tjänstledig eller som gör helt andra arbetsuppgifter än normalt.

Säsongsanställning (LAS)

Inom arbetsområden där behovet av arbetskraft regelbundet varierar från en period till en annan på grund av naturens växlingar kan du också vara säsongsanställd. Inom SLU:s arbetsområde är t.ex. jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete typiska exempel.

När säsongen är slut upphör anställningen, utan uppsägning. Den som varit säsongsanställd minst sex månader under de två sista åren har företrädesrätt till ny säsongsanställning nästa år.

Provanställning (LAS)

Provanställning används när du är ny på en anställning som ska bli tills vidare. Om provanställningen inte ska övergå i fortsatt anställning ska besked om detta lämnas till den anställde innan anställningstidens utgång.

Adjungerad lärare (centralt kollektivavtal)

En adjungerad lärare har sin huvudsakliga sysselsättning utanför universitets- och högskolesektorn. En adjungerad lärare får anställas som längst två år. En sådan anställning får förnyas i perioder om längst två år, så länge behovet kvarstår vid universitetet. Vid SLU gäller att det ska finnas synnerliga skäl om omfattningen av adjungeringsanställningen ska överstiga 20 procent.

Doktorandanställning (högskoleförordningen)

Anställningen ska vara på heltid. Om en doktorand vill det får anställningen avse arbete på deltid. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning. I begränsad omfattning får doktoranden dock arbeta med utbildning, forskning, konstnärlig forskning och administration. Sådant arbete får inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

En anställning som doktorand ska gälla till viss tidpunkt och aldrig för längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar forskarutbildning på heltid under fyra år. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar forskarutbildning på heltid under två år. Från dessa tider ska avräkning göras för den studietid då doktoranden inte varit anställd som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får dock vara längre än vad som sägs ovan, om det finns särskilda skäl (t.ex. sjukdom, fackligt eller studerandefackligt arbete, föräldraledighet, tjänstgöring i totalförsvaret).

Amanuens (högskoleförordningen)

Anställning sker för högst ett år och tidsomfattningen får vara högst 50 procent. Bara den som har antagits till grundläggande högskoleutbildning får anställas som amanuens. Den sammanlagda anställningstiden får vara högst tre år.

Tidsbegränsad anställning enligt det s.k. postdoktoravtalet (centralt kollektivavtal)

Denna tidsbegränsade anställning som postdoktor avser en anställning på heltid under två år. Anställningen ska vara i en sammanhängande period.

För att postdoktoravtalet ska kunna tillämpas måste anställningen ha varit utannonserad och doktorsexamen avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Undantag från detta kan endast göras om det finns särskilda skäl. Förlängning utöver två år är möjlig om det finns särskilda skäl, t.ex. föräldraledighet.

Specialiseringstjänstgöring för veterinär (lokalt kollektivavtal vid SLU)

Veterinär vid SLU som fullgör specialiseringstjänstgöring (V-ST) kan ges tidsbegränsad anställning.

Anställning finansierad av Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA), Horisont 2020

Anställning som forskare, postdoktor eller doktorand. Medlen till dessa anställningar beviljas ur EU:s ramprogram Horisont 2020, antingen som medel till enskild person och organisation eller till flera organisationer samtidigt.

Hanteringen av dessa anställningar vid institutionen/motsv samt vid Personalavdelningen sker enligt följande rutinbeskrivning.

Anställningarna har även ett särskilt anställningsbevis, som fylls i vid institutionen och personalavdelningen och registreras manuellt i Primula vid personalavdelningen.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen

Sidansvarig: HRADM@slu.se