Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Riskvärdering av växtskadegörare

Vi tar fram underlag som ska ligga till grund för Jordbruksverkets riskhantering av nya växtskadegörare. 

SLU Riskvärdering av växtskadegörare

SLU Riskvärdering av växtskadegörare tar fram underlag och riskvärderingar för att understödja Jordbruksverkets riskhantering av nya växtskadegörare inom jordbruk, skog, trädgård, grönområden och vilda biotoper. Skadegörarna kan vara t.ex. insekter, nematoder, kvalster, svampar, bakterier eller virus.

Vid enheten görs oberoende riskvärderingar av för Sverige relevanta nya växtskadegörare. Riskvärderingarna görs ibland i samverkan med andra nordiska länder, ibland på EU-nivå (EFSA) och ibland på EPPO-nivå.  I Sverige finns liknande funktioner för riskvärdering av smittsamma djursjukdomar (SVA) och livsmedel (Livsmedelsverket). Behovet av att kunna göra riskvärderingar av växtskadegörare har ökat p.g.a. att riskerna för att nya växtskadegörare etablerar sig i Sverige ökar med en ökande global handel och ett förändrat klimat. Enhetens verksamhet syftar till att möjliggöra en effektiv nationell riskhantering och den ger också en ökad förmåga att ta till vara svenska intressen inom EU. Det kan t ex handla om att motivera att det på EU-nivå införs restriktioner för handel med växter och växtprodukter.

Loading…