Ur SLU:s kunskapsbank

Vatten på bete möjlig smittrisk för nötkreatur

Senast ändrad: 03 december 2019

Naturliga vattendrag riskerar att förorenas av såväl avloppsvatten som jordbruksproduktion. För att studera smittspridning till och via vatten kan man använda hydrologiska och hydrodynamiska modeller. I vår studie användes ett fiktivt scenario där kor fick sitt dricksvatten från vattendrag på betet. Salmonella, VTEC och cryptosporidier valdes som exempel för att studera risken för smittspridning.

Resultaten visar att i detta scenario gav inte smitta från annan djurproduktion tillräckligt höga koncentrationer för att infektera vuxna kor. Däremot skulle kalvar på bete kunna infekteras av VTEC och Cryptosporidium parvum. Avloppsvatten från reningsverk skulle, vid tillfällig bräddning, vanligen inte orsaka infektion hos vuxna kor men däremot cryptosporidieinfektion hos kalvar.

Även om studien illustrerar fiktiva situationer så visar de vikten av att förebygga smittspridning till vatten. Möjliga smittrisker för djur på bete som dricker ur naturliga vattendrag bör beaktas, särskilt för unga kalvar.

Referens

Sternberg Lewerin S, Sokolova E, Wahlström H, Lindström G, Pers C, Strömqvist J, Sörén K, 2019. Potential infection of grazing cattle via contaminated water – a theoretical modelling approach. Animal doi:10.1017/S1751731118003415

Länk till artikeln

https://www.cambridge.org/core/journals/animal/article/potential-infection-of-grazing-cattle-via-contaminated-water-a-theoretical-modelling-approach/10B40F875008150CE0A618165B9B9A2E


Kontaktinformation

Susanna Sternberg Lewerin, professor i epizootologi & smittskydd
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
susanna.sternberg-lewerin@slu.se
018-67 31 92