Ur SLU:s kunskapsbank

Praktiskt beräkningsverktyg för djurhälsokostnader

Senast ändrad: 03 december 2019

För att planera gårdsspecifika djurhälsoåtgärder krävs skräddarsydda bedömningar av varje gårds kostnader för olika produktionsstörningar. I ett samarbete mellan flera europeiska länder har vi tagit fram ett praktiskt beräkningsverktyg för att uppskatta bortfallskostnaderna för produktionssjukdomar hos mjölkkor.

Etthundrasextiotvå ekologiska mjölkkogårdar deltog i studien. Skattningar gjordes av kostnaderna för de fyra vanligaste sjukdomarna; mastit, hälta, acetonemi och livmoderinflammation. Uppgifter för att beräkna kostnaderna hämtades från såväl officiella register som via enkätsvar från lantbrukarna. Variationen i kostnader var stor såväl mellan gårdar som mellan länder, men generellt var mastit den kostsammaste sjukdomen. Medelkostnaden per ko och år för ett fall av mastit var 96 Euro, för hälta var den 43 Euro, för acetonemi 21 Euro och för livmoderinflammation var kostnaden 10 Euro.

Ett gårdsspecifikt beslutsstöd kan användas för att ranka produktionssjukdomar utifrån deras kostnader och det ger därigenom en bra grund för ett effektivt djurhälsoarbete med skräddarsydda lösningar.

Projektet är en del av IMPRO som finansierats av EUs 7:e ramprogram.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2019.03.029

Referens

Van Soest FJS, Mourits MCM, Blanco-Penedo I, Duval J, Fall N, Krieger M, Sjöstrom K, Hogeveen H 2019. Farm-specific failure costs of production disorders in European organic dairy herds. Preventive Veterinary Medicine 168, 19–29.