SND - Svensk Nationell Datatjänst

Senast ändrad: 09 oktober 2019

Svensk nationell datatjänst (SND) är ett nationellt samarbete för att stödja tillgänglighet, bevarande och återanvändning av forskningsdata och relaterat material. SNDs datakatalog kan användas för publicering av forskningsdata från alla discipliner och/eller för att hitta och återanvända redan publicerade dataset.  

SND-konsortiet

SND styrs av ett konsortium bestående av sju lärosäten; Sveriges Lantbruksuniversitet, Karolinska Institutet, Lunds Universitet, Stockholms Universitet, Umeå Universitet, Uppsala Universitet och Göteborgs Universitet som är värd för SND. Forskningsinfrastrukturen är finansierad av Vetenskapsrådet (VR) och medlemmarna i konsortiet. Alla strategiska beslut gällande SNDs arbete fattas av konsortiet. Det är också konsortiet som är ansvarigt för de tekniska lösningarna för datarepositorium och söktjänst.  

SND-nätverket

Över 30 lärosäten och myndigheter är medlemmar i SND-nätverket som arbetar för att bilda en nationell infrastruktur för öppen tillgång till forskningsdata. Alla nätverkets medlemmar har förbundit sig att upprätta en lokal stödfunktion för forskningsdatahantering, en s.k. Data Access Unit (DAU). Vid SLU är det Data Curation Unit (DCU) som fungerar som DAU och stödjer forskare i frågor gällande datahantering, bevarande och tillgängliggörande av data. 

SND:s forskningsdatakatalog och repositorium

Forskningsdata kan beskrivas i forskningsdatakatalogen och tillgängliggöras via SND:s webbsida. Databeskrivningar som skickas in till SND:s datakatalog från forskare och miljöanalytiker vid SLU granskas av personal i DCU innan tillgängliggörande. SND:s repositorium är certifierat enligt CoreTrustSeal och data där i publiceras enligt principen “as open as possible, as closed as necessary”. SND är medlemmar i DataCite och förser alla publicerade dataset med en Digital Object Identifier (DOI); en beständig identifierare. Dataset kan sökas fram i SND:s datakatalog, men även via andra web-baserade söktjänster, t.ex. Web of Science.  

Läs mer om att beskriva och publicera data via SND.

Domänspecialister

De sju lärosäten som utgör SND-konsortiet bidrar alla till konsortiets arbete i form av s.k. domänspecialister; personer med erfarenhet och kunskap från olika discipliner samt forskningsdatahantering. Domänspecialisterna fungerar som en brygga mellan forskargrupper och forskarsamhället i stort samt mellan datarepositoriet och de lokala enheterna för forskningsdatasupport. 

Domänspecialister inom Miljö- och klimatdata vid SLU

SLU bidrar till konsortiet med expertis inom miljö- och klimatdata. Domänspecialisterna vid SLU bevakar utvecklingen inom miljö- och klimatområdet. De ger råd i frågor som kontrollerade vokabulärer och metadatastandarder, samt är involverade i informations- och utbildningsinitiativ. De deltar också i nationella och internationella samarbeten och jobbar för en ökad förståelse, användning och publicering av öppna forsknings- och miljöanalysdata. 

Ida Taberman
Domänspecialist inom miljö och klimat

Jobbar med frågor rörande datahantering och datakvalitet inom DCU och för Miljödatastöd. Har en bakgrund inom miljödatabaser och koordination av forskningsinfrastrukturer för fältstudier.

Ida Taberman, Verksamhetsutvecklare 
SLU-biblioteket
Ida.Taberman@slu.se090-786 8216

Ylva Toljander
Domänspecialist inom miljö och klimat

 
Biolog och informationsspecialist. Arbetar vid SLU-biblioteket och i DCU med stöd till forskare, bland annat i frågor gällande hantering och publicering av forskningsdata. Har tidigare arbetat inom mikrobiell ekologi och biodiversitet, samt med tillgängliggörande av meteorologiska och oceanografiska observationsdata.

Ylva Toljander, Bibliotekarie
SLU-biblioteket
ylva.toljander@slu.se, 072-227 09 48


Kontaktinformation

Data Curation Unit (DCU)
Sekretariatet för arkivering och publicering av forskningsdata
e-post: dcu@slu.se
om Data Curation Unit (DCU)