Publicera data

Senast ändrad: 06 december 2019
Json-kod

Öppen tillgång till forskningsdata ger ökad transparens och tillförlitlighet till vetenskapliga studier. Det blir också möjligt att hitta och återanvända data i framtida projekt.

För att publicerade data ska kunna vara begripliga och återanvändbara för andra, krävs att de har hanterats och dokumenteras på ett strukturerat och standardiserat vis. Läs mer om hur du hanterar och arkiverar dina data, som ett led i forskningsprocessen.

Öppen tillgång till forskningsdata diskuteras i många olika sammanhang, av aktörer nationellt, inom EU och globalt

Det finns många goda anledningar att publicera forskningsdata

  • Genomslag: det kan skapa fler möjligheter till genomslag för dig som forskare genom t.ex. citeringar och registrerade nedladdningar av data, och på så sätt ge dig erkännande för annan forskningsoutput än bara artiklar.
  • Ökat samarbete och minskat dubbelarbete: dina data blir mer synliga och gör andra forskare medvetna om din forskning. Det kan leda till nya samarbetsmöjligheter mellan forskargrupper, nationellt och internationellt.
  • Forskningens integritet: möjligheten att verifiera forskningsresultat ökar.
  • Demokrati och transparens: det är viktigt att offentligt finansierade forskningsresultat i så hög grad som möjligt görs öppet tillgängliga för allmänheten. 

Var kan du publicera data?

På sikt är målet att SLU ska kunna erbjuda ett systemstöd för arkivering och publicering av forskningsdata. Tills dess finns en mångfald externa datarepositorier att använda och nedan på sidan finns råd om vilka du kan använda.

För att dina publicerade dataset ska kunna citeras är det bra att välja ett repositorium som tillhandahåller beständiga identifierare, t ex DOI (digital object identifier). Kom ihåg att inkludera information om din affiliering till Sveriges Lantbruksuniversitet i metadata som beskriver datasetet. 

Många tidskrifter och förlag erbjuder råd kring möjliga repositorier för data, när de kräver eller rekommenderar datapublicering. Ofta specificerar tidskriften särskilda repositorier för specifika ämnen och datatyper, eller hänvisar till generella sådana. 

SND:s forskningsdatakatalog och datarepositorium

Vi rekommenderar i första hand att du använder Svensk Nationell Datatjänst (SND) för publicering av forskningsdata. SND:s repositorium uppfyller kraven som de flesta tidskrifter ställer på datapublikation. Om SND:s repositorium inte finns på den lista av godkända repositorier som din valda tidskrift har angivit är det ofta möjligt att kontakta tidskriftenoch be dem lägga till SND till sin lista. 

Forskningsdata från alla discipliner och miljöanalysdata kan beskrivas och publiceras via ett inlämningsformulär på SND:s webbsida. För utvalda discipliner finns det anpassade dataprofiler att använda. Detta gäller Miljö-, klimat- och geovetenskaper, Språkresurser, Samhällsvetenskap, Medicin och hälsovetenskap samt Arkeologi och historia. 

Dataset som publiceras via SND:s repositorium förses med en DOI (Digital Object Identifier), en beständig identifierare som som gör datasetet möjligt att hitta och citera. SND:s repositorium är certifierat enligt Core Trust Seal och beskrivningen av data i katalogen är baserad på metadatastandarden DDI. Beskrivningarna av de publicerade dataseten är sökbara via den nationella forskningsdatakatalogen, men även via andra söktjänster som DataCite och Web of Science

Beskrivningar av dataset från forskare och miljöanalytiker vid SLU som skickas in via SND:s webb granskas av Data Curation Unit (DCU) innan de publiceras. Detta sker i samarbete med dig som forskare/miljöanalytiker för att försäkra oss om att beskrivningen av datasetet är så kompletta och så FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) som möjligt. 

Dataset som beskrivits i datakatalogen kan antingen göras öppet tillgängliga för nedladdning eller tillhandahållas på begäran. Innan data skickas in till repositoriet måste du först läsa igenom och godkänna ett avtal för deponering och tillgängliggörande av data. Notera att SND:s repositorium inte tar emot dataset innehållande personuppgifter eller känslig information.  

Tidskrifter och förlag med frekvent SLU-publicering som kräver datapublicering av artikelns underliggande data

Tidskrifter och förlag med frekvent SLU-publicering som rekommenderar datapublicering av artikelns underliggande data

  • Springer Nature (publicerar bl.a. Acta Veterinaria Scandinavica och Scientific Reports) rekommenderade repositorier, generella och ämnesspecifika.

Söktjänster för att finna repositorier för datapublicering


Kontaktinformation

Data Curation Unit (DCU)
Sekretariatet för arkivering och publicering av forskningsdata
e-post: dcu@slu.se
om Data Curation Unit (DCU)

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se