SLU-nyhet

Energirenoveringar i byar kan missgynna jordbruksfåglar

Publicerad: 23 januari 2020
Gråsparv med bo i husvägg

Många fågelarter som lever nära människor visar en nedåtgående trend. Det gäller till exempel gråsparven som har minskat med 70 procent i Europa sedan 1980. En tidigare studie från Polen visade att antalet fåglar i byar ofta minskar när äldre hus rivs och ersätts med moderna hus. Nu visar SLU och polska forskare att fåglarna också missgynnas av att äldre hus renoveras, till exempel för att bli mer energisnåla. En orsak är att tillgången på boplatser minskar.

När människor byter tak eller förbättrar isoleringen på ett hus försvinner hålrum och skrevor som fåglar kan använda för att bygga bo.

– I en tidigare studie visade vi att äldre bebyggelse i polska byar hyste fler arter och individer av fåglar än nybyggda hus. När vi hade besökt ett stort antal byar insåg vi mer och mer att många äldre byggnader hade renoverats och att det skulle kunna vara ytterligare ett hot mot många fågelarter, säger Zuzanna Rosin, forskare vid SLU och vid Adam Mickiewicz University i Polen.

Zuzanna Rosin och hennes kollegor har studerat sambandet mellan fågellivet och andelen byggnader som är renoverade eller nybyggda i polska byar. Erfarna fågelskådare besökte byarna och räknade fåglar längs 600 meter av en bygata. Resultaten från studien visar att en ökande andel renoverade och nya hus kan ha en dramatisk effekt på fåglar som bygger bon inuti eller på byggnader.

–Enligt våra data minskade antalet fåglar inom de arter som bygger bon i och på hus med 50 procent från de äldsta byarna till de mest moderniserade, säger Zuzanna Rosin.

Det handlade om 13 arter, bland annat gråsparv, ladusvala, hussvala och sädesärla.

Polens landsbygd har förändrats mycket efter Berlinmurens fall 1989. Många mindre jordbruk har lagts ner på grund av dålig lönsamhet. Nya hus som enbart är bostäder har byggts. Äldre hus har rivits eller renoverats. Bakom utvecklingen ligger bland annat förändrad jordbrukspolitik och att alltfler människor flyttar till byarna för att pendla till arbete i städerna.

En annan orsak är nationella och europeiska mål för att minska energiförbrukningen. Eftersom byggnader i Europa förbrukar 40 procent av energin och står för 36 procent av koldioxidutsläppen är energieffektivisering centralt för att minska påverkan på klimatet. Husägare kan också få bidrag för modernisering. För att säkerställa hållbar utveckling måste samhället uppmärksamma hur energisparande åtgärder kan påverka bobyggande fåglar, anser forskarna.

– En utmaning inför framtiden är att hitta lösningar som är både energieffektiva och bra för biologisk mångfald, säger Zuzanna Rosin.

Fågelvänlig arkitektur kan handla om att sätta upp holkar eller att integrera potentiella boplatser, såsom hålrum och skrevor, i designen för nya och renoverade hus. Det kan också handla om att bevara strukturer hos de äldre byggnaderna vid renoveringen, till exempel utvändiga tvärbjälkar.

– Det vi som samhälle måste inse är att det är viktigt för vårt välmående att bevara biologisk mångfald. Sparvarnas tjatter utanför fönstret är inte bara trevligt bakgrundsljud i vår vardag. Det hör ihop med kvaliteten i vår livsmiljö. Tyvärr är det fler och fler som inte hör gråsparv och andra fåglar som följer oss människor, säger Zuzanna Rosin.

Resultaten är intressanta för arbetet med att bevara fåglar även i Sverige och andra länder. De flesta av de bobyggande arterna i studien hittar vi i hela Europa, och vissa av dem i hela världen. I största delen av utbredningsområdet behöver de byggnader för att hitta boplatser.

Mer information

Kontaktpersoner

Zuzanna Rosin, forskare
Institutionen för ekologi, SLU, och Adam Mickiewicz University i Polen
Zuzanna.Rosin@slu.se, +48 791079276

Matt Hiron, forskare
Institutionen för ekologi, SLU
matthew.hiron@slu.se, 018-67 24 05

Vetenskaplig artikel

Rosin ZM, Hiron M, Żmihorski M, Szymański P, Tobolka M, Pärt T. Reduced biodiversity in modernized villages: A conflict between sustainable development goals. J Appl Ecol. 2020; 00:1–9.
https://doi.org/10.1111/1365-2664.13566

Pressbilder

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om detta pressmeddelande. Fotograf ska anges.)

Zuzanna Rosin, forskare på SLU och Adam Mickiewicz University i Polen. Foto: Izabela Staudt

Gråsparv är en av de arter som använder hål i byggnader för att bygga bo. Foto: Marta Świtała

Gråsparven har minskat med nästan 70 procent i Europa sedan 1980. Foto: Darek Świtała


Gammalt polskt hus med många möjliga boplatser. Foto: Zuzanna Rosin


Äldre renoverat bostadshus i Polen. Foto: Marcin Tobolka

Svenskt exempel: Utvändiga tvärbjälkar, t.ex. under taket på husgavlar och verandor, är fågelvänliga inslag i äldre bebyggelse och förekommer även i nyproduktion. De kan gärna bevaras när äldre hus renoveras. Foto: Zuzanna Rosin