Siffror och fakta om SLU

Senast ändrad: 11 november 2019

Här hittar du siffror och fakta om SLU baserat på den senaste årsredovisningen. Här hittar du också informationsmaterial som presenterar SLU.

 Här följer några fakta hämtade från årsredovisningen 2018. Klicka för att komma till önskad rubrik på sidan:

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Helårsstudenter 2014-2018.

Helårsstudenter 2014 2015 2016 2017 2018
Grundnivå 2 601 2 542 2494 2 492 2 458
Avancerad nivå 1 204 1 217 1 202 1 205 1 213
Ej nivåklassade kurser* 33 52 50 40 50
Totalt 3 838 3 812 3 745 3 737 3 720

 *Avser nästan enbart utbytesprogram.

Sidans topp

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå 2014-2018.

Forskarstuderande  2014 2015 2016 2017 2018
Nyantagna 102 73 95 116 130
Aktiva 710 638 604 563 547

Sidans topp

Forskning

Vetenskaplig publicering

Forskare vid SLU publicerade under 2018 drygt 1 700 artiklar och "reviews", vilket är en ökning med närmare fem procent jämfört med 2017. 

En analys av 2018 års publicering visar att det vid SLU har publicerats flest artiklar inom områdena miljövetenskap och ekologi följt av växtvetenskap, veterinärmedicin och skogsvetenskap.

SLU:s största område sett till antal publicerade artiklar är miljövetenskap. Cirka 17 procent av alla artiklar som publiceras vid SLU görs inom det området.

Extern finansiering

År 2018 utgjorde extern finansiering 52 procent av de totala intäkterna till forskning och forskarutbildning. Den externa finansieringen kommer till största delen från forskningsråd och vetenskapliga stiftelser, dvs. sådana bidrag som fås i konkurrens efter bedömning av sakkunniga. Under de senaste fem åren har finansieringen från denna grupp ökat med 8 procent.

Den näst största kategorin bland externfinansiärer är statliga myndigheter.

Sidans topp

Fortlöpande miljöanalys

Utgångspunkten för verksamheten är samhällets behov av beslutsunderlag och miljödata såsom de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och den övergripande målsättningen om hållbar utveckling enligt FN:s Agenda 2030. Att SLU bedriver fortlöpande miljöanalys motiveras främst av synergierna med utbildning och forskning om naturresurserna och miljön. 

SLU levererar regelbundet underlag till beslutsprocesser och miljöanalysens kompetens och data efterfrågas alltmer i samhällsplaneringen.

Antalet individer som är verksamma inom miljöanalys (till minst 10 procent av sin tid) har varierat de senaste fem åren. Efter att ha minskat fram till 2014 har antalet ökat till 379 individer 2018.

Sidans topp

Personal

Årsarbetare 2014–2018.

Anställningskategori 2014 2015 2016 2017 2018 Förändring
2017-2018
Professor 237 232 214 204 204 0 %
Universitetslektor 123 116 118 124 119 -4 %
Meriteringsanställning 141 125 112 180 228 27 %
Adjunkt 74 82 78 77 88 15 %
Annan forskande och
undervisande personal
631 634 639 633 628 -1 %
Doktorand 347 313 277 264 287 9 %
Summa forskande och undervisande personal 1 553 1 503 1 439 1 483 1 554 5 %
Administrativ personal* 523 524 532 578 615 6 %
Bibliotekspersonal 37 39 41 37 37 -1 %
Teknisk personal* 739 726 718 707 729 3 %
Arvodist 52 49 44 42 46 7 %
TOTALT 2 904 2 841 2 774 2 847 2 980 5 %

* Administrativ och teknisk personal innefattar även verksamma inom utbildning, forskning och miljöanalys. Av totalt 1 343 årsarbetare i dessa kategorier 2017 var 430 årsarbetare verksamma inom utbildning, forskning och miljöanalys.(Källa: Lins/Primula)

Sidans topp

Finansiering

Tabell. Resultaträkning för SLU 2018.

  Mnkr
Verksamhetens intäkter  
Anslag 1 843
Avgifter och ersättningar 710
Bidrag 951
Finansiella intäkter 8
Summa 3 512
Verksamhetens kostnader  
Personal -2 198
Lokaler -407
Drift -802
Finansiella kostnader -8
Avskrivningar och nedskrivningar -154
Summa -3 570
Verksamhetsutfall -57
Resultat från andelar i helägda företag 3
Uppbördsverksamhet 0
Transfereringar 0
Årets kapitalförändring (årets resultat) -54

Sidans topp

Presentationsmaterial om SLU

Tryckta exemplar av Om SLU- broschyr och årsredovisningar kan beställas och hämtas från SLU:s servicecenter på de större orterna.

Sidans topp


Kontaktinformation

Maria Hart, verksamhetscontroller 
Planeringsavdelningen, SLU
maria.hart@slu.se
, 018-67 20 81, 070-674 5081

Sidansvarig: ew-red@slu.se