Miljömål

Senast ändrad: 14 december 2017

SLU har som vision att vara ett klimatneutralt universitet senast år 2027 och för att nå det är sex fokusområden identifierade. Vidare har SLU övergripande miljömål inom energianvändning, tjänsteresor, inköp, utbildning och miljöanalys.

Här kan du läsa mer om SLU:s övergripande miljömål och aktuell uppföljning av målen. En del mål följs upp varje halvår och en del en gång per år.

Energianvändning

Mål 1.1

Med 2014 som basår ska SLU ytterligare öka självförsörjningsgraden på elenergi i hyrda och eget förvaltade fastigheter till minst 13 % år 2020. När det gäller värme ska självförsörjningsgraden fortsatt vara högre än 90 % på eget förvaltade fastigheter.

Uppföljning: Självförsörjningsgraden i hyrda och eget förvaltade lokaler uppgick år 2018 till 11 % förnybar elenergi. Självförsörjningsgraden för värme år 2018 var 83 % på eget förvaltade fastigheter.

Mål 1.3

SLU ska i egna fastigheter energibespara med minst 1 % per kvm och år, med 2012 som basår. Det utrycks med andra ord att till och med 2020 ska SLU totalt ha energibesparat minst 9 % per kvm.

Uppföljning: Energiförbrukningen hade år 2018 ökat med 5 % sedan 2012 på eget förvaltade fastigheter.

Tjänsteresor

Mål 2.1

SLU ska minska koldioxidutsläpp från resande med minst 10 % per helårsanställd senast år 2020 i jämförelse med 2013.

Uppföljning: I jämförelse med första halvåret 2013 har SLU vid halvår 2019 minskat CO2-utsläpp från resande med 14 % och helårsanställd. Jämfört med halvår 2018 är det en minskning med 13 %.

Mål 2.4

Koldioxidutsläppen från inrikes resande med flyg ska i jämförelse med år 2013 minska med minst 20 % per helårsanställd senast år 2020.

Uppföljning: I jämförelse med första halvåret 2013 har SLU vid halvåret 2019 minskat CO2-utsläpp från inrikes resande med flyg med 21 % och helårsanställd. Jämförs halvår 2019 och 2018 är det en minskning med 23 %.

Mål 2.5

Antal IT-resor (videokonferens) ska öka med minst 15 % till och med år 2020, med 2016 som basår.

Uppföljning: Användandet av videokonferens har ökat kraftigt sedan 2016. Antal möten har ökat med 222 % och totala antalet timmar i videomöten har ökat med 167 %.

Inköp

Mål 3.5

Senast 2019 ska samtliga upphandlade avtal, där miljökrav bedöms som relevanta att ställa utifrån miljöriskanalys, resultera i att bra-miljöval alternativ finns där så är möjligt. Varor och tjänster som är eller kan bli bra-miljövalsmärkta ska, om teknisk möjligt, finnas tillgängliga och markerade med grönt löv i e-handelssystemet Proceedo.

Uppföljning: I de upphandlingar, som resulterat i avtal med startdatum 2019-01-01 t.o.m. 2019-06-30, har i samtliga fall en miljöriskanalys genomförts. I fyra av dessa upphandlingar (skördetröska, traktor, frukt och kemikalier) har miljöriskanalysen resulterat i miljökrav i respektive upphandling samt görna löv används i Proceedo där så är möjligt.

Mål 3.6

Årligen ska uppföljning ha genomförts av minst en upphandling för att fastställa om, och i vilken utsträckning, en reducerad miljöpåverkan uppnåtts.

Uppföljning: Under 2019 planeras uppföljning av upphandlingar avseende växtskyddsmedel, växtnäring och utsäde.

Utbildning

Övergripande mål 4.4

Alla studenter som deltar i något av SLU:s program ska, inför sin framtida yrkesutövning, få en bra bas att hantera alla hållbarhetsperspektiv på (ekonomiskt, socialt och miljömässigt). Det uppnår vi genom att uppnå nedanstående delmål.

Uppföljning: Se uppföljning för delmål 4.4.1-4.4.3.

Mål 4.4.1

Integrera hållbar utveckling i alla program (100 %) senast år 2020.

Uppföljning: SLU har 23 utbildningar som börjar på grundnivå (exkl. basår). Vissa av dem är kandidatprogram, men de flesta är yrkesutbildningar som fortsätter på avancerad nivå efter de tre första åren. Den övervägande delen (90 %) av programmen vid SLU har hållbarhetsaspekter som en del av programmens profil och i 21 av 23 program finns detta med i beskrivning och utbildningsplaner även om utbildningsplanerna i två fall borde förtydligas. SLU erbjuder också 20 mastersprogram, där de flesta är internationella med engelska som undervisningsspråk. I alla 20 mastersprogram utgör hållbarhetsaspekterna en tydlig del av programmens profil och finns med i utbildningsplanerna. I några få fall kan utbildningsplanen förtydligas ytterligare.

Mål 4.4.2

I kursutvärdering, senast år 2020, få minst 70 % positiva svar på frågan om hållbarhet integrerats i utbildningen.

Uppföljning: Snittet för kursutvärderingsfrågan år 2018 låg på 4.1 av 5 möjliga som medel för alla SLU:s kurser. Det innebär 80 % och målet är därmed uppnått.

Mål 4.4.3

Minst vartannat år ska en workshop med programstudierektorer arrangeras för att dela erfarenheter och utveckla utbildning för hållbar utveckling.

Uppföljning: Workshop genomfördes augusti 2019.

Mål 4.4.4

Minst 80 % av alla kursledare/kursansvariga lärare ska, senast vid utgången av år 2020, delta i en dags fortbildning i utbildning för hållbar utveckling.

Uppföljning: Hittills har ungefär 75 % (311 st) deltagit. Vid halvåret 2019 är än så länge 9 st anmälda.

Mål 4.4.5

Av tillfrågade alumner ska minst 70 % uppleva att deras utbildning (i program), i nuvarande yrkesutövning, har givit dem verktyg för att arbeta med alla tre dimensioner av hållbar utveckling.

Uppföljning: Alumnuppföljningar är under utvecklande och kommer förmodligen att ske vartannat år. Frågan kommer då att vara med.

Miljöanalys

Mål 5

För att i än högre grad bidra till samhällets miljöarbete har SLU som övergripande miljömål att användningen av data som genereras av SLU:s miljöanalys blir större bland landets beslutsfattare, myndigheter, forskare och allmänhet.

Mål 5.3

Inom 1,5 år efter påbörjat åtgärdsarbete, eller senast 2018-12-31, ska åtgärdsarbetet inom verksamhetens processer vara slutfört och det ska finnas information på SLU:s webb, s.k. metadata, om vilka miljöanalysdata som finns tillgängliga.

Uppföljning: Målet har förlängts ett år (från 2017 till 2018). Vid årskiftet 2018/2019 uppnådde 50 (66 %) verksamheter delmålet. Ambitionen att samtliga återstående verksamheter skulle bli klara under 2018 uppfylldes ej. Många verksamheter har under året valt att prioritera annat arbete, varför visst åtgärdsarbete återstår. Detta kommer följas upp inom miljöanalysens miljömål 5.4 för perioden 2019-2020, där fokus ligger på att öka publiceringen av öppna data och därigenom göra data ännu mer synliga och direkt åtkomliga via webben.

Mål 5.4

Minst 80 % av alla verksamheter som deltar i SLU:s kvalitetsarbete tillhandahåller senast vid utgången av år 2020 öppna data på webben enligt gällande kvalitetsguide för miljödatahantering.

Uppföljning: Målet började gälla 1 jan 2019. Uppföljning är därför inte möjlig ännu.

Klimatneutralt universitet

Övergripande vision 6

SLU har som vision att vara klimatneutralt senast under år 2027. För att nå dit är sex fokusområden identifierade enligt nedan.

Fokusområde 6.1

All el SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung.

Uppföljning: SLU köper enbart fossilfri el.

Fokusområde 6.2

All fjärrvärme/fjärrkyla SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung.

Uppföljning: Av del fjärrvärme/fjärrkyla SLU köpte eller konsumerade under 2018 var 71 % av fossilfritt ursprung.

Fokusområde 6.3

Alla SLU:s egna fordon, maskiner och verktyg ska drivas av icke-fossilt drivmedel.

Uppföljning: SLU:s fordon, maskiner och verktyg var år 2018 till antalet fördelade enligt följande: el 3 %, hybrid 4 %, diesel 69 % och bensin 24 %. Av del totala dieselförbrukningen var minst 40 % fossilfri diesel.

Fokusområde 6.4

Upphandling av varor och tjänster ska göras med en tydlig klimatmedvetenhet.

Uppföljning: I stort sett tillfredsställande måluppfyllelse.

Fokusområde 6.5

SLU:s personresor ska minska enligt beslutad målformulering och handlingsplan.

Uppföljning: Se uppföljning av tjänsteresor.

Fokusområde 6.6

Klimatkompensation.

Uppföljning: Utredning genomförs under år 2020.

 

Fakta:

Förklaring status

Målet bedöms i nuläget nås inom satt tidsaspekt

Målet bedöms i nuläget kunna nås om det sätts in fler åtgärder 

Målet bedöms i nuläget inte kunna nås

Sidansvarig: miljo@slu.se