Studieuppehåll och studieavbrott

Senast ändrad: 11 april 2019

Om du väljer att ta ett uppehåll i dina studier, eller om du väljer att avbryta studierna, är det viktigt att du meddelar det till SLU.

Studieuppehåll med särskilda skäl

Om du har särskilda skäl och dessa kan styrkas med intyg, har du möjlighet att bli beviljad studieuppehåll med garanterad rätt att återta din plats i utbildningen vid terminen efter studieuppehållet, 7 kap 33 § i högskoleförordningen (1993:100).

Exempel på särskilda skäl är sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, militär grundutbildning enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning eller studentfackliga uppdrag. Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag (UHRFS 2016:1).

Om du är antagen till och registrerad på utbytesstudier ska du inte anmäla studieuppehåll för den tid du åker på studieutbyte.

Studieuppehåll går tidigast att söka från och med termin två. Ansökan om studieuppehåll under programmets första termin hanteras som anstånd.

Under studieuppehållet har du möjlighet att göra examinationer. Om du planerar att slutföra påbörjade kurser under studieuppehållet, så ange det i anmälan av studieuppehållet.

Studieuppehåll dokumenteras i studiedokumentationssystemet Ladok och beslut om studieuppehåll skickas till dig.

Studenter kan överklaga beslut om avslag på ansökan om att göra studieuppehåll till Överklagandenämnden för högskolan.

Så här ansöker du om studieuppehåll:

 1. Fyll i denna blankett för att ansöka om studieuppehåll med särskilda skäl, Ansökan studieuppehåll vid särskilda skäl.pdf
 2. Blankett och intyg som styrker särskilda skäl mailar du till antagning@slu.se eller skickar den till SLU, Utbildningsavdelningen, Box 7010, 750 07 Uppsala.
 3. Om din ansökan om studieuppehåll beviljas får du beslutet skickat till den mailadress du angett. Beslutet laddar du upp på Mina sidor på antagning.se.
 4. Om din ansökan avslås får du ett skriftligt besked om det till den mailadress du angett.
 5. Du som beviljats studieuppehåll måste söka aktuella kurser på antagning.se under ordinarie ansökningsperiod inför den termin då du tänker återuppta dina studier (i direkt anslutning till studieuppehållet). Observera att du måste logga in som programstudent när du söker.

Överklagan

Om din ansökan avslås får du beslutet det till den mailadress du angett. Beslutet kan överklagas. Överklagandet ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan och skickas till SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala, senast tre veckor efter att du mottagit av beslutet. Av överklagandet ska framgå vad som överklagas, den ändring i beslutet du begär, samt skälen till varför ändringen begärs.

Uppehåll i studierna utan särskilda skäl

Du kan välja att göra uppehåll i studierna även om du inte har särskilda skäl. Skäl som inte berättigar till garanterad plats efter ett uppehåll är t.ex. forskning, andra studier eller arbete. Du som inte har särskilda skäl för ditt uppehåll får vid återkomst från uppehållet kursplats i mån av plats.

Anmäl uppehåll i studierna utan särskilda skäl genom att mejla antagning@slu.se. Uppge namn, personnummer, mellan vilka datum uppehållet avser och gärna skäl för uppehållet. Rådgör gärna med Studie- och karriärvägledare och aktuell institution inför ett planerat studieuppehåll.

Anstånd - Uppskjuten studiestart

Du kan ansöka om att få anstånd (skjuta upp studiestarten) om du har särskilda skäl. Anståndstiden får uppgå till max 18 månader om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid. (7 kap 33 § i högskoleförordningen (1993:100)

Exempel på särskilda skäl är sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, militär grundutbildning enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning eller studentfackliga uppdrag. Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag. (UHRFS 2016:1)

Så här ansöker du om anstånd:

 1. Tacka ja till erbjuden plats via antagning.se
  Skriv ett mejl där du ansöker om anstånd, bifoga intyg som styrker dina särskilda skäl och skicka mejlet till antagning@slu.se eller skicka per post till SLU, Utbildningsavdelningen, Box 7010, 750 07 Uppsala.
 2. Om din ansökan om anstånd beviljas får du beslutet skickat till den mailadress du angett. Beslutet laddar du upp på Mina sidor på antagning.se.
 3. Om din ansökan avslås får du ett skriftligt besked om det till den mailadress du angett.
 4. Du som beviljats anstånd måste sedan söka utbildningen på antagning.se under ordinarie ansökningsperiod inför den termin då du tänker börja dina studier.

Frågor om anstånd ställs till Utbildningsavdelningen via antagning@slu.se.  

Överklagan

Om din ansökan avslås får du beslutet det till den mailadress du angett. Beslutet kan överklagas. Överklagandet ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan och skickas till SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala, senast tre veckor efter att du mottagit av beslutet. I överklagandet ska det framgå vad som överklagas, den ändring i beslutet du begär, samt skälen till varför ändringen begärs.

Avbrott på program

Om du definitivt vill avsluta dina studier på ett program, ska du anmäla studieavbrott. Ett anmält studieavbrott är definitivt och du har inte längre rätt till din studieplats på programmet men du har fortfarande möjlighet att avsluta redan påbörjade kurser. Om du vill börja på programmet igen behöver du söka och antas på nytt.

Om du vill göra ett definitivt avbrott måste du skriftligt avsäga dig din plats: Använd blanketten för studieavbrott:

Blankett för anmälan av studieavbrott

Avbrott på kurs

Tidigt avbrott på kurs kan göras inom tre veckor efter kursstart. Du anmäler själv tidigt avbrott via Mina studier på studentwebben. Vid tidigt avbrott på kurs kan du söka till kursen igen vid något senare tillfälle. Kom också ihåg att meddela kursledningen att du avbryter kursen.

Om du vill avbryta en kurs senare än tre veckor efter kursstart kallas det sent avbrott på kurs. Du måste meddela sent avbrott på en kurs till kursansvarig institution. Vid sent avbrott kan du inte söka kursen igen. Om du ändå söker kursen kommer du få ett meddelande om att du ska kontakta kursansvarig institution för information om omregistrering och omtentamen.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill eller din studiesituation.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här.
FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte på campus, telefonmöte eller Skypemöte.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: utb-webb@slu.se