Tentamen vid SLU

Senast ändrad: 31 oktober 2019

Här hittar du som student på SLU information om vad som gäller vid tentamen på SLU. Fr.o.m. höstterminen 2019 är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok Student samt visa giltig legitimation vid tentamenstillfället för att få skriva.

Anmälan och avanmälan till tentamen

Fr.o.m. HT 2019 är anmälan till all tentamen obligatorisk. Du ska anmäla dig senast 10 vardagar före tentamenstillfället.

 • Anmälan till tentamen görs via Ladok Student.
 • Under anmälningsperioden avanmäler du dig via Ladok Student. Efter anmälningsperioden kontaktar du respektive programs e-post adress.

ID-kontroll

För att bli insläppt i tentamenslokalen behöver du utöver att vara anmäld också kunna styrka din identitet med giltig ID-handling. Legitimation ska ligga på bänken under hela examinationen.

Frågor om tentamen

Funktionen tentamensservice hanterar tentamensvakter, lokalfrågor kring tentamen samt de faktiska tentamenshandlingar och de rutiner som finns kring hantering av dessa.

Har du frågor kring anmälan, särskilda behov, utlämning av tenta eller omprövning ska du i första hand vända dig till din kursledare eller en kursadministatör på institutionen.

Medicinsk utrustning

Om du har behov av medicinsk elektronisk utrustning under tentamen ska du kontakta SLU tentamensservice via mejl tentamen@slu.se och ange vilken typ av utrustning du behöver samt dina kontaktuppgifter.

Anpassad tentamen

Du kan få möjlighet till anpassad tentamen. Det kräver rekommendation av samordnaren av särskilt pedagogiskt stöd.

Anpassad tentamen kan innebära att du får förlängd skrivtid, använder dator med talsyntes och rättstavningsprogram, skriver i mindre grupp eller gör en tentamen uppdelad på två tillfällen.

Du som har beslut och rekommendation från SLU om särskilt pedagogiskt stöd och önskar anpassad examination ska kontakta kursledaren eller kursadministratören heltst vid kursstart, dock senast 15 vardagar före examinationen. Examinatorn beslutar hur en eventuell anpassad tentamen ska genomföras.

Om du har rätt till särskilt stöd vid tentamen och vill utnyttja din rättighet behöver du också anmäla detta till tentamensservice senast 15 vardagar före tentamenstillfället genom att följa anvisningarna och länken i din anmälan till tentamen i Ladok Student.

OBS! Det är mycket viktigt att du återgår till sidan i Ladok och slutför din anmälan efter att du har skickat iväg formuläret om anpassad tentamen. Detta för att säkra din skrivplats.

Misstanke om fusk och plagiering

SLU arbetar aktivt mot fusk och plagiering. SLU får vidta disciplinära åtgärder mot studenter som fuskat eller gjort något annat av det som anges i Högskolefördningens kapitel 10.

Tentamensresultat och tentamensutlämning

Resultatet från tentamen anslås senast 15 vardagar efter tentamenstillfället (undantag kan förekomma). Vid utlämning av tentamen på meddelad plats och tid- medtag giltig ID-handling.

Ändring eller omprövning av betygsbeslut

Om betygsbeslut innehåller en uppenbar oriktighet (skrivfel, räknefel) eller om student ifrågasätter rättningen bör student istället begära kopia av sitt prov. Begäran om omprövning av beslut sker skriftligen.

Läs mer i SLU:s Utbildningshandbok.

Vid tentamenstillfället

 • Kom i god tid före tentamens starttid. Id-kontroll sker vid insläpp till tentamenslokalen.
 • I det fall du anländer efter tentamenskrivningens start, vänligen vänta utanför, utan att knacka. En tentamensvakt kommer att informera och släppa in dig senast 30 minuter efter ordinarie starttid. Skrivtiden slutar enligt tidigare utsatt tid.
 • Om du anländer senare än 30 minuter efter skrivningens starttid får du anmäla dig till 1a omtentamen och skriva tentamen då istället.
 • Anteckna ditt kodnummer innan du lämnar in din tentamen, så att du kommer ihåg det när resultaten anslås. I annat fall får du veta ditt resultat vid tentamensutlämningen.

Regler i tentamenslokalen

 • Stäng av mobiltelefon/annan elektronisk utrustning och placera utom räckhåll.
 • Kläder och väskor placeras utom räckhåll, på anvisad plats.
 • Endast penna, sudd, matsäck och tillåtna hjälpmedel (framgår av tentamensformuläret) på bordet.
 • ID/legitimation ska ligga synlig på bordet och visas vid inlämning av tentan.
 • Toalettbesök – har skrivsalen en toalett kan du gå på toaletten när du vill. Finns toaletten utanför skrivsalen behöver en tentavakt följa med och vänta utanför, räck i såfall upp handen.
 • Kodlista – alla tentander ska skriva sitt kodnummer i högra hörnet på samtliga sidor och signera vid inlämning.
 • Uthämtad tenta måste lämnas in oavsett om du har skrivit eller inte (med kodnummer).
 • Lokalen får tidigast lämnas 45 minuter efter tentamensstart.
 • Vid eventuella frågor – räck upp handen.

Kontaktinformation

Tentamensservice är bemannat vardagar 08.00-16.00 och nås via e-post: tentamen@slu.se samt via telefon: 018-672900.

Sidansvarig: utb-webb@slu.se