ArtDatabankens avgifter

Senast ändrad: 20 november 2019

Från och med 2019 tar ArtDatabanken ut avgifter för vissa tjänster. Avgiften är till för att täcka de kostnader som ArtDatabanken har för hantering och support för dessa tjänster samt för förvaltning och drift av berörda applikationer och bakomliggande databaser och webbtjänster. I dagsläget omfattas tjänsterna åtkomst till skyddsklassad fynddata och bildhantering av avgifter.

Tjänsten åtkomst till skyddsklassad fynddata

ArtDatabanken erbjuder myndigheter åtkomst till skyddsklassad fynddata genom direktuppkoppling mot våra databaser. För övriga intressenter som till exempel konsulter ges åtkomst till skyddsklassad fynddata genom engångsuttag. Forskare och ideella föreningar, utan kommersiella syften, behöver inte betala för åtkomst till skyddsklassad fynddata.

Bildhantering

ArtDatabanken kan i vissa fall bevilja tillstånd att publicera enstaka bilder i ett specificerat, icke-kommersiellt sammanhang. Förfrågan om sådant tillstånd ska inför varje tänkt publicering skickas in till upphovsratt@artdatabanken.se. Vid beviljat tillstånd för angiven publicering tar vi ut en avgift för vår hantering av ärendet.

Om tillstånd beviljas kan jpg-bilder upp till 1600 x 1200 px laddas ner från Artfakta. Vid behov av större bildfiler kan dessa erhållas mot en tilläggskostnad.

Priser 2019

Årsavgift för direktåtkomst skyddsklassad fynddata, gäller från 1 januari 2019

  • Länsstyrelser, 50 000 kr per år
  • Kommuner, 20 000 kr per år för 1 behörighet
  • Kommuner, 30 000 kr per år för 2-4 behörigheter
  • Skogsstyrelsen, 10 000 kr per distrikt
  • Övriga myndigheter får prisuppgift vid förfrågan 

Engångsuttag av skyddsklassad fynddata, gäller från 1 april 2019

  • Engångsuttag, 1500 kr per ärende upp till en timme. Därutöver debiteras ytterligare 1500 kr per timme.

Avgift bildhantering, gäller från 1 april 2019

  • Vid beviljat tillstånd, grundavgift 700 kr (även för jpg-bilder som beställaren själv kan ladda ned).
  • Bilder större än 1600 x 1200 px kan erhållas mot en tilläggskostnad om 200 kr per bild.

Alla avgifter ovan anges exklusive moms.

FAQ - avgifter allmänt

Varför måste ArtDatabanken ta betalt?

En utmaning för ArtDatabanken är att våra tjänster blir mer och mer efterfrågade vilket innebär ökande kostnader. Vi har klarat av situationen med hjälp av tillfälliga statsanslag från men inför 2019 års verksamhet hade vi inte möjlighet att få några tillfälliga medel. För att hitta en lösning på detta har vi under 4 år arbetat för att få kontinuerliga statsanslag. Den ansträngningen har inte lyckats och därför beslutades att ArtDatabanken, från 1 januari 2019, behöver ta ut avgifter för de tjänster i vår grundverksamhet som kan avgiftsbeläggas.

 

Varför avgiftsbelägger ArtDatabanken vissa tjänster?

De tjänster som ArtDatabanken avgiftsbelägger saknar annan finansiering.

 

Hur har ArtDatabanken kommit fram till avgifternas storlek?

ArtDatabanken har gjort en kostnadskalkyl som beräknar de faktiska kostnaderna för systembelastning och hantering av ärenden.

 

Hur går betalningen till?

ArtDatabanken kommer att skicka en faktura till angiven fakturaadress, avgiften faktureras årsvis vid prenumeration. Vid engångsuttag och bildhantering fakturerar vi löpande. 

 

Vad kommer införandet av avgifter att kosta i arbetstid för ArtDatabanken?

Det är svårt att säga exakt. Vi räknar med att det blir en extra arbetsinsats under april månad, men att kostnaden för den är liten i jämförelse med den finansiering som krävs för fynddatahanteringen med bakomliggande webbtjänsterna och bildhantering.

 

Att ArtDatabanken tar betalt för sina tjänster kan inte det innebära att de slutar att användas, vilket är en förlust för svensk naturvård?

ArtDatabanken har genomfört en risk- och konsekvensanalys samt juridisk förankring innan beslut om avgifter togs. En av riskerna är givetvis att användare inte vill betala och därmed slutar nyttja våra tjänster, till exempel åtkomst till skyddsklassad fynddata. Men i det läge som ArtDatabanken befinner sig i just nu innebär uteblivna avgifter på sikt att vi inte kan tillhandahålla dessa tjänster överhuvudtaget, vilket skulle vara en större förlust för naturvården.

 

FAQ - avgifter skyddsklassad fynddata

Kostar det verkligen något att få tillgång till fynddata, uppgifterna finns ju i Artportalen?

Artportalen är ett öppet system och kommer fortsätta att vara det. Avgiften är kopplad till de tjänster vi utför och den systembelastning och arbetsbelastning som är en direkt konsekvens av att vi behöver hjälpa till för att ge åtkomst till skyddsklassad fynddata. De tjänster vi pratar om kräver systemkapacitet från olika system vilket innebär stora arbetsinsatser. Handläggningstid, it-support och hantering av ärenden är inkluderat i avgiften.

 

Varför ska jag betala när jag rapporterar in fynd själv?

Det är inte informationen ArtDatabanken tar betalt för, utan tjänsten att tillhandahålla den.

 

Måste alla betala för åtkomst till skyddsklassad fynddata?

Avgiften gäller alla som nyttjar tjänsten att få åtkomst till skyddsklassad fynddata med undantag för forskare och ideella föreningar och under förutsättning att informationen inte används i kommersiellt syfte.

  

FAQ - avgifter myndigheter

Varför har inte ArtDatabankens beslut om avgifter gått på remiss?

Genom ett remissförfarande kan berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter lämna synpunkter på ett förslag. ArtDatabanken har dock inte sett avgifter som ett förslag utan det har varit den enda kvarstående lösningen på den utmaning som utebliven finansiering inneburit.

 

Vad händer om en användare inte vill betala årsavgift?

Om man som användare inte vill betala årsavgiften tar vi bort berörd behörighet och stänger åtkomsten och stöd till skyddsklassad fynddata. Som ett alternativ till att betala en årsavgift kan man göra engångsuttag för 1500 kr per ärende. Beräknad tidsåtgång för ett normalt ärende är cirka 1 timme. Vid längre ärenden kostar varje påbörjad timme.

 

Kommer behörigheter för personal på länsstyrelser som inte har betalat tas bort/brytas och i så fall när?

ArtDatabanken kommer då att ändra behörigheten, ett arbete som påbörjas 15 april. Man kommer även fortsättningsvis att kunna ha allmän behörighet knuten till sin organisation och därmed åtkomst till sina egna fynd av skyddsklassade data.

 

Vad händer med alla hundratusentals fynddata och alla de projekt som är kopplade till redigeringsbehörighet inom länsstyrelserna idag? Ska ArtDatabanken ta över förvaltningen/redigeringsbehörigheten av dessa?

Behörighetsrollerna med Full respektive Utökad behörighet kommer att bytas till Allmän behörighet, men fortfarande kopplad till länsstyrelsen. Redigeringsrätten till länsstyrelsens fyndposter kommer alltså ligga kvar hos länsstyrelsen. Skyddsklassade data visas för rapportören och medobservatören. Projekt påverkas inte av en ändrad behörighet, det kommer att fungera som tidigare.

 

Om en länsstyrelse väljer att betala senare, kommer ArtDatabanken då ha möjlighet att återkoppla redigeringsbehörighet till fynd och projekt till respektive länsstyrelse?

Redigeringsrätten till fynddata respektive projekt kommer inte att påverkas av detta.

 

FAQ - bildhantering 

Stämmer det att jag kan använda era bilder gratis?

Bara genom direkt länkning. Att hotlinka till våra digitalt publicerade bilder är tillåtet, under förutsättning att upphovsmannen namnges och att bilderna inte visas på sådant sätt att upphovsmannens ideella rätt kränks. Icke kommersiella aktörer kan efter ansökan tillstånd att publicera våra bilder på annat sätt än genom länkning mot en administrativ avgift.

 

Om jag får publiceringstillstånd, får jag då publicera bilderna fritt?

Nej, man erhåller publiceringsrätten för specifikt ändamål.

 

Varför måste ni ta ut en avgift?

Att hantera förfrågningar och bilder för leverans innebär administrativa kostnader.

 

Vid publicering av en bild vad får jag göra med bilden?

Ingenting. Bilden får ej beskäras, vridas, ändras färg osv. Se alltid till att upphovsmannens ideella rättigheter beaktas vilket inkluderar att namnge upphovsmannen.

Sidansvarig: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se