Rättigheter och skyldigheter i forskarutbildningen

Senast ändrad: 15 november 2019
textblock.jpg

Både doktorander och handledare har rättigheter och skyldigheter, och att så tidigt som möjligt ta reda på vilka dessa är underlättar processen mot en doktorsexamen.

SLU:s forskarutbildning styrs av lagar, förordningar och SLU:s egna riktlinjer och policies. En doktorand är alltid antagen till ett visst forskarutbildningsämne som har en allmän studieplan. Det är bra att läsa igenom SLU:s riktlinjer för utbildning på forskarnivå och den allmänna studieplanen för ditt ämne så att du vet vad som gäller för din utbildning, eller för din doktorands utbildning om du är handledare. Missa inte länkarna till relaterad information längst ner på sidan. 

 

Doktorandernas rättigheter och skyldigheter

Handledning och handledaransvar

Handledarpolicy vid SLU

 

Doktorandernas rättigheter och skyldigheter

En doktorand ska ha minst två handledare varav en är huvudhandledare. En doktorand har rätt till handledning under utbildningen såvida inte Rektor har dragit in rätten till handledning och andra resurser enligt HF 6 kap 30§. En doktorand som begär det ska få byta handledare.

Fakultetsnämnden beslutar om byte av handledare. Ansökan kan antingen göras av enskild doktorand eller av doktorand och handledare tillsammans.

Doktoranden ansvarar för att

 • Aktivt och självständigt utföra sin utbildning, inklusive både experimentella och teoretiska delar, dokumentera resultat från forskningen så att en avhandling/licentiatavhandling kan presenteras och försvaras efter 4/2 års nettostudietid.
 • Kontinuerligt informera handledarna om utbildningens vetenskapliga och praktiska utveckling och föreslå ändringar och anpassningar motiverade av avhandlingsarbetets utveckling
 • Efter samråd med handledare delta i forskarutbildningskurser
 • Vara väl informerad om SLU:s regler och policy om forskarutbildning

Handledning och handledaransvar 

En doktorand ska ha minst två handledare varav en är huvudhandledare. En doktorand har rätt till handledning under utbildningen såvida inte rektor har dragit in rätten till handledning och andra resurser enligt HF 6 kap 30§. En doktorand som begär det ska få byta handledare.

Huvudhandledare ska
1. vara antagen som docent eller professor
2. ha anställning vid SLU
3. vara anställd vid samma institution som doktoranden är antagen till
4. ha dokumenterad utbildning i handledarpedagogik som är likvärdig den
utbildning som krävs för att bli antagen som docent vid SLU.

Övriga formella krav på handledare finns tillgängliga i SLU:s riktlinjer för utbildning på forskarnivå. 

Handledarna ansvarar för utbildningens innehåll och kvalitet, och för att innehållet i planer, rapporter etc. är väl anpassat till ämnets utbildningstradition och avhandlingsarbetets karaktär.

Utifrån en gemensam förståelse av innebörden av utbildningens examensmål planerar doktorand och handledare utbildningen tillsammans. De ansvarar tillsammans för att kontinuerligt diskutera och följa upp utbildningens utveckling och anpassa planeringen därefter. Planeringen dokumenteras i den individuella studieplanen.

Huvudhandledare ansvarar för att bedöma om doktoranden har nått examensmålen och att avhandlingen är av inom disciplinen erkänt god vetenskaplig kvalitet.

Handledarpolicy vid SLU

Handledare vid SLU ska:

 • Vägleda doktoranden i både praktiska och teoretiska frågor och ska hålla sig informerad om utbildningens vetenskapliga och praktiska framsteg
 • Sträva efter att skapa de bästa förutsättningarna för vetenskapliga diskussioner mellan doktorand och handledare och övriga kollegiet
 • Vägleda doktoranden i fråga om metodval, litteratursökningar och överblick, publicering samt nationella såväl som internationella nätverk
 • Ha ett professionellt förhållningssätt så att jämställdhet främjas och alla former av diskriminering motverkas
 • Inte åta sig fler doktorander än vad hon/han kan ge adekvat handledning
 • Vara väl informerad om SLU:s regler och policy om forskarutbildning

Huvudhandledaren ansvarar för att:

 • Forskningsprojektet, som utgör basen för avhandlingsarbetet, är av god kvalitet och har rimlig omfattning
 • Adekvata kurser infogas i utbildningen
 • Uppföljningar av utbildningen, inklusive förhandsgranskning, genomförs enligt reglerna
 • Disputation och/eller licentiatseminarium förbereds och genomförs enligt reglerna
 • Vidareutbilda sig i handledning och dess pedagogik med hjälp av kurser som erbjuds av bl. a. SLU

Sidansvarig: lotta.jaderlund@slu.se