Ledningskansliet

Senast ändrad: 16 oktober 2019

Ledningskansliet tillhandahåller olika typer av stöd till SLU:s verksamhet, allt från administrativt stöd till styrelsen och rektor till att hjälpa forskare söka EU-bidrag. Här kan du läsa mer om de fyra enheter som utgör ledningskansliet.

Externfinansiering/Grants Office

Externfinansiering/Grants Office

Arbetar främst med att

 • hjälpa forskare och administratörer att söka externa bidrag
 • utveckla och underhålla SLU-gemensamma system och styrdokument för externfinansiering
 • ge administrativt stöd till projektledningen i EU-finansierade projekt
 • stödja SLU:s strategiska arbete mot EU:s program och institutioner.

Juridik och dokumentation

Juristerna

 • har övergripande ansvar för juridiska frågor vid SLU
 • fungerar som juridisk stödfunktion till universitetsledningen och till verksamheten
 • fattar beslut om sekretess och utlämnande av allmänna handlingar
 • ger råd inom förvaltningsrätt, högskolelagstiftningen samt avtals- och upphovsrätt 
 • fungerar som sekreterare i universitetets disciplinnämnd och personalansvarsnämnd.

Integritets- och dataskyddsfunktionen

 • ser till att SLU följer dataskyddslagstiftningen
 • gör risk- och konsekvensbedömningar när personuppgifter ska behandlas
 • sköter registret över personuppgiftsbehandlingar vid SLU
 • ger råd och stöd i frågor om integritet, personuppgifter och dataskydd. 

Dokumentationsfunktionen

 • har övergripande ansvar för rationell och effektiv dokumenthantering vid universitetet
 • ger stöd och råd i frågor om hantering av allmänna handlingar, diarieföring, bevarande och gallring
 • sköter det centrala universitetsarkivet
 • tar hand om inkommande post och diarieför universitetets handlingar.

Sekretariat

Sekretariatet har till uppgift att stödja universitetsledningen och styrelsen, bland annat genom att

Här finns även flera andra funktioner:

 • Akademiintendenturen: samordnar, planerar och genomför akademiska högtider och officiella besök till ledningen
 • Remisskoordinator: ansvarar för remisshanteringen vid SLU
 • Språkkoordinator: ger språkligt stöd till verksamheten

SLU Global

SLU Global

 • koordinerar, stödjer och informerar om SLU-baserad forskning och utbildning inom ramen för SLU:s strategi för politiken för global utveckling
 • hanterar SLU:s nationella och internationella samverkan i olika organ
 • samordnar stödet i frågor kring låginkomstländer

Kontaktinformation

Miika Wallin, chef för ledningskansliet
Ledningskansliet, SLU
miika.wallin@slu.se, 018-67 22 88, 070-653 08 12

Sidansvarig: eva.marie.ek@slu.se