Företrädesrätt till ny anställning

Senast ändrad: 16 september 2019

Arbetstagare som har sagts upp pga arbetsbrist, eller som har varit anställda för begränsad tid enligt lagen om anställningsskydd (LAS), kan ha företrädesrätt till ny anställning.

Förutsättningarna för sådan företrädesrätt är följande:

  • Arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än 12 månader under de tre senaste åren eller, när det gäller företräde till ny säsonganställning för en tidigare säsongsanställd, sex månader under de två sista åren.
  • Arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen.

Dessutom gäller att deltidsanställd arbetstagare som har anmält till sin arbetsgivare att hon eller han vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad (dock högst heltid) har företrädesrätt till sådan anställning. Denna företrädesrätt går före företrädesrätten som erhållits vid arbetsbrist (jämför ovan). Förutsättningen för företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad är att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses genom att den deltidsanställde anställs med högre sysselsättningsgrad och att den deltidsanställde har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen.

När det gäller beräkning av erforderlig anställningstid bör poängteras att man talar om mer än 12 (eller 6) månader. En anställning som varat exakt ett år ger alltså inte företrädesrätt.

Vidare är det viktigt att hålla i minnet att staten räknas som en arbetsgivare. En person som varit anställd på annan statlig myndighet i t ex 8 månader och därpå anställs vid SLU blir alltså företrädesberättigad redan efter 4 månader. Arbetsgivaren är skyldig att infordra anställningsuppgifter från tidigare anställningar. Institutionen (motsv) måste därför alltid begära betyg, meritförteckning etc av den man tänker anställa, även när det gäller kortare anställning.

Giltighet

Företrädesrätt till ny anställning gäller från den tidpunkt när uppsägning skedde eller när besked lämnades om att tidsbegränsad anställning inte skall förlängas (jfr kap 70, avsnitt B) och till dess nio månader förflutit från sista anställningsdagen.

Vid säsonganställning gäller företrädesrätten istället från tidpunkten då besked lämnades och till dess nio månader förflutit från den nya säsongens början.

Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad gäller fr o m den dag anmälan gjorts och så länge som deltidsanställningen består (om inte annat överenskommes).

För att företrädesrätten skall gälla skall arbetstagaren skriftligt anmäla till personalenheten att han vill utnyttja sin företrädesrätt (jfr även nedan under handläggning). Detta gäller såväl den "vanliga" företrädesrätten (dvs för de arbetstagare som blivit uppsagda eller haft tidsbegränsade anställningar) som företrädesrätten för deltidsanställda till högre sysselsättningsgrad.

Företrädesberättigad som inte accepterar erbjudande om ny anställning som han skäligen borde godta förlorar sin företrädesrätt.

Till vilken anställning?

Som nämnts ovan så kan företrädesrätten åberopas endast till anställningar som man har tillräckliga kvalifikationer för.

Vid alla anställningar ska avseende fästas "endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet". Till sakliga grunder kan också höra arbetsmarknadspolitiska skäl. Företrädesrätt kan vara ett sådant skäl, men det är i så fall bara ett av många sakliga skäl som ska beaktas. En statlig arbetsgivare kan alltså utannonsera en ledig anställning, trots att företrädesberättigade personer finns, för att på så sätt försöka få den sakligt sett bäst lämpade på befattningen.

Bevakning av företrädesrätter

Som nämnts ovan har man bara företrädesrätt till tjänster som man har tillräckliga kvalifikationer för. Frågan huruvida en person som anmält anspråk på företrädesrätt har tillräckliga kvalifikationer för en viss tjänst avgörs av personalavdelningen i samråd med berörd institution. Det är med andra ord personalenheten som bevakar och ser till att en företrädesberättigad person blir medsökande till eventuella lediga tjänster.

Högre befattning (befordran) kan man inte få via företrädesrätten. Lägre (mindre kvalificerad) befattning kan man dock vara företrädesberättigad till, förutsatt att man har tillräckliga kvalifikationer. Av betydelse är om personen själv uttryckt att han är intresserad av lägre befattningar eller om arbetsmarknadsläget är sådant att det är naturligt att även lägre befattningar är av stort intresse för individen.

Handläggning

Reglerna om erforderlig anställningstid för företrädesrätt sammanfaller i de allra flesta fall med dem som gäller för rätt till besked om att tidsbegränsat förordnande inte skall förlängas. Det normala är alltså att i det besked som utsänds om att den tidsbegränsade anställningen inte ska förnyas (jfr ovan om bevakning) anges om personen har företrädesrätt eller ej. Beskeden utsänds av personalenheten.

Det kan dock finnas fall där personen har rätt till besked om att anställningen löper ut men däremot ingen företrädesrätt.

Om och när arbetstagaren skriftligt meddelat personalenheten att han vill utnyttja sin företrädesrätt skall, som nämnts ovan, personalenheten bevaka hans företrädesrätt och i förekommande fall föreslå till ny anställning eller anmäla som sökande till lediga anställningar.

Turordning vid företrädesrätt

Om mer än en arbetstagare har anmält anspråk på företrädesrätt skall turordning för återanställning fastställas.

Turordningen omfattar alla företrädesberättigade som har tillräckliga kvalifikationer för den lediga anställningen. Den inbördes ordningen beror på anställningstidens längd. Jfr dock avsnittet ovan om innebörden av företrädesrätten inom statens område.

Finns det fler än en som anmält företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad så bildar de en egen turordningskrets för återanställning.

Om arbetsgivaren har för avsikt att anställa en annan än den företrädesberättigade eller om någon av flera företrädesberättigade erbjuds anställning föreligger förhandlingsskyldighet. Sådan förhandling fullgörs vid personalenheten.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU               

Sidansvarig: hradm@slu.se