Medarbetarsamtal

Senast ändrad: 02 september 2019

Alla medarbetare på SLU ska årligen ha ett förberett och strukturerat samtal med sin närmaste chef om sitt uppdrag och sina förutsättningar för att lyckas i det. Medarbetarsamtalet syftar till att föra individens och avdelningens utveckling framåt genom att både utvärdera det som varit och prata om vad som kan utvecklas framöver. Dialogen mellan chefen och medarbetaren blir på detta sätt en viktig del av kvalitetsarbetet på institutionen/avdelningen.

Medarbetarsamtalet är ett tillfälle att klargöra mål, krav och förväntningar på medarbetaren. Det är även en möjlighet för medarbetaren att berätta för sin chef vad hen behöver för att kunna utveckla sin prestation. Samtalet är även ett tillfälle för att identifiera eventuella brister i organisationen och arbetsmiljön. 

Vinster och möjligheter för medarbetaren

  • Lämna synpunkter/förslag och idéer kring det egna arbetet liksom avdelningens      arbete i stort
  • Framföra önskemål om egen utveckling
  • Diskutera relationen och samarbetet med chefen på ett konstruktivt sätt
  • En pratstund med chefen i lugn och ro

Vinster och möjligheter för chefen

  • Fördjupa kunskapen om medarbetarens situation på arbetsplatsen
  • Bredda underlaget för beslut i utvecklings- och planeringsfrågor
  • Öka sin insikt och förståelse kring de arbetsinsatser som medarbetaren gör
  • Förbättra överblicken över avdelningen vad gäller kapacitet, utvecklingsbehov, medarbetarnas kunnande och intresse för arbetet 
  • Få en återkoppling på sitt eget chefskap
  • Möjlighet att fånga upp brister i arbetsmiljön

Genomförande 

Samtalet är en ömsesidig process som bygger på förtroende mellan två parter. Båda har ett ansvar för vad samtalet kommer att innehålla och för att komma förberedd. Lämna lönefrågor utanför medarbetarsamtalet, det hanteras istället vid löne-/lönesättande samtal.  Chefen ska inte lämna ut information till andra om vad som sagts, utan att först stämma av detta med berörd medarbetare. Personalavdelningen rekommenderar även att denna typ av dialog sker mer frekvent än en gång per år, men då i en mindre omfattande form. 

För ett bättre samtal är det viktigt att både medarbetare och chef förbereder sig genom att tänka igenom de områden som finns i medarbetarsamtalsmallen. Mallen är bara ett skelett till ett samtal och kan modifieras efter behov. När du besvarar frågorna kan det vara klokt att ha SLU:s värdegrund i tankarna för att få en utgångspunkt för vad som eftersträvas.

Samtalet tar vanligtvis 1-2 timmar och bör sammanfattas i en individuell utvecklingsplan med aktiviteter som följs upp och revideras vid behov. Denna plan finns längst bak i mallen och är benämnd ”Mål och överenskommelser”.  


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU               

Sidansvarig: hradm@slu.se