Ledningsgruppsutveckling

Senast ändrad: 12 februari 2019

En ledningsgrupp har i uppdrag att styra och leda organisationen i rätt riktning och att skapa samsyn och effektivitet. Ledningsgruppen är ett viktigt forum för kommunikation "uppåt" och "neråt" och för att skapa samspel mellan chefsnivåerna. Men en ledningsgrupp behöver bli överens om sitt uppdrag, arbetsformer och spelregler, och behöver tid, utrymme och stöd för att bli överens om hur arbetet ska bedrivas.

En utvecklingsinsats för hela ledningsgruppen är ofta en investering för att skapa en framgångsrik verksamhet.

För att åstadkomma verkliga och hållbara förändringar och framgångar i en organisation, krävs att hela organisationen drar åt samma håll och att alla chefsnivåer samspelar och agerar och beter sig i enlighet med de visioner, mål och värdegrund som beslutats.

Agerandet och beteendet från de övre chefsnivåerna har ett särskilt stort symbolvärde för organisationen i övrigt.

Ledningsgrupper på olika nivåer är mycket viktiga grupper för att skapa samsyn, kraft, engagemang och styrning för att uppnå verksamhetens mål. Detta ställer dock krav på välfungerande ledningsgrupper som vet sitt uppdrag, som har strukturerade och bra möten, som har ett bra klimat för en konstruktiv dialog och som aktivt bidrar till att fokusera och driva organisationens mest prioriterade, strategiska frågor.

En väl fungerande ledningsgrupp som arbetar med rätt frågor på rätt sätt, kan spela en avgörande roll för en organisations framgångar. Dessutom kan en väl fungerande ledningsgrupp fungera som ett starkt stöd – och inspiration – för de chefer/andra som ingår i ledningsgruppen som där ges möjlighet att diskutera svåra frågor, spegla sina tankar och få stöd i hanteringen av olika frågeställningar inom ramen för sitt eget chefs- och ledarskap.

Ledningsgrupper är viktiga grupper för SLU för att bidra till förverkligande av SLU:s visioner och mål.

Vi vill därför erbjuda nya och redan befintliga ledningsgrupper utvecklingsinsatser för att stärka och utveckla gruppens arbete. Ledningsgruppsutveckling utgår alltid från verksamhetens uppdrag och aktuella behov, och kan därför formas lite olika både vad gäller innehåll och tidsåtgång. Diskussioner måste därför föras i samband med varje ledningsgruppsutveckling om syfte, upplägg, innehåll m.m.
Eventuellt kan en kartläggning av uppfattningen hos alla medlemmar i ledningsgruppen om nuläget och utvecklingsbehov framöver behöva göras inledningsvis.

I ledningsgruppsutveckling ingår diskussioner utifrån bl.a. följande frågor:

  • Vad är en ledningsgrupp? Varför ska man ha en ledningsgrupp? Hur ser en ledningsgrupp ut?
  • Ledningsgruppens uppdrag – samsyn. Beslutsmandat i gruppen. Vilken typ av frågor ska gruppen jobba med – och vilka ska gruppen inte jobba med?
  • Arbetsformer och arbetssätt: dagordning, vem leder mötena, hur ofta och hur länge ska mötena vara osv.
  • Rollen som ledningsgruppsrepresentant – vad innebär den?
  • Spelregler och samarbete – hur ska samspelet fungera i gruppen för att det ska fungera så bra som möjligt? Hur ska vi kommunicera?
  • Hur ser organisationens/verksamhetens styrdokument ut?

 


Kontaktinformation

Annika Grandin, administrativ koordinator
Gruppen för hållbart ledarskap i akademin
Personalavdelningen, SLU
annika.grandin@slu.se , 018-67 22 40

Sidansvarig: Annika.grandin@slu.se