Excellenta lärare

Senast ändrad: 22 juli 2019

Årets ansökningsperiod är avslutad. Under 2019 kommer en extern utvärdering att göras av processen för utnämning av excellenta lärare. Nästa tillfälle att ansöka blir därför under 2020.

(A prerequisite for being appointed 'excellent teacher' is the ability to teach in Swedish. For this reason, all information about the application procedure is only available in Swedish.)

Excellent lärare är en titel på SLU som är en viktig del i universitetets kvalitetsarbete inom utbildning och pedagogisk utveckling. Titeln excellent lärare ger universitetet en möjlighet att belöna och synliggöra skickliga och pedagogiskt medvetna lärare.

Den som utnämns till excellent lärare får ett lönepåslag som motsvarar det som ges vid antagning som docent.

Excellenta lärare förväntas att aktivt delta i ämnesområdets och universitetets kvalitetsarbete avseende utbildning och lärande.


Klicka på vald länk nedan så kommer du direkt till avsnittet längre ned på sidan:

Ansökningsomgång läsåret 18/19

Ansökningsomgången för läsåret 18/19 är nu avslutad. 

Krav för antagning

Behörig att utnämnas till excellent lärare är tillsvidareanställda lärare (universitetsadjunkt, universitetslektor och professor) vid SLU, eller tillsvidareanställda med motsvarande kompetens och arbetsuppgifter.

OBS! Fullständig information finns i dokumentet Instruktion för sökande till titeln excellent lärare vid SLU (se länk längst ned på sidan).

För att utnämnas till excellent lärare vid SLU behöver den sökande visa upp en bred pedagogisk skicklighet. För att erhålla titeln excellent lärare ska skicklighet ha visats mot samtliga fem kriterier eller kunskapsområden nedan. Det är med andra ord möjligt att en lärare utför sina undervisande uppgifter med hög grad av skicklighet men ändå inte lever upp till samtliga krav och kriterier för titeln excellent lärare.

Kriterier/kunskapsområden för titeln excellent lärare:

  • Undervisningsskicklighet
  • Vetenskapligt och utvecklande förhållningssätt
  • Samverkan med kollegor och pedagogiskt ledarskap
  • Helhetsperspektiv och samverkan inom universitet och samhälle
  • Kritisk förankring i ämnet

Ansökningshandlingar

Handlingarna i ansökan till att utnämnas till excellent lärare vid SLU bör vara ordnade på följande sätt:

Formell signerad ansökan, samt följande sektioner:

Sektion A: CV med redovisning av innehåll och omfattning av pedagogisk verksamhet, samt maximalt två sidor om forskning och annan verksamhet; postadress för korrespondens med Nex ska tydligt framgå i CV. Förtydligande och stödjande dokument ska samlas i sektion DII.

Sektion B: Kontaktuppgifter till referenspersoner; intyg om genomförd högskolepedagogisk workshop, eller motsvarande, i hur man skapar en pedagogisk meritportfölj (intyg behöver inte bifogas om workshopen genomförts vid SLU).

Sektion C: Sammanställning av högskolepedagogisk utbildning med vidimerade intyg på den utbildning som åberopas. Observera att tidsomfattning (omräknat till veckor) per kurs måste framgå.

Sektion D:

  1. Pedagogisk meritportfölj, max 15 sidor.     
  2. Numrerade bilagor till pedagogisk meritering som den sökande önskar åberopa. Undervisningsmaterial som den sökande önskar åberopa och som inte kan presenteras i pappersform måste vara elektroniskt tillgängligt (t.ex. allmänt tillgänglig webbsida).

För fullständiga instruktioner se Instruktion för sökande till titeln excellent lärare vid SLU (se länk längst ned på sidan).

Ett undertecknat exemplar av fullständig ansökan på papper enligt ovan lämnas till Registrator, Box 7070, 750 07 Uppsala. Samtidigt ska ansökan skickas in elektroniskt som en sammanhållen pdf-fil till Nämnden för utnämning av excellenta lärare, nex@slu.se.

Enheten för pedagogisk utveckling (EPU) ger kurser i att skriva en pedagogisk meritportfölj.

Nämnden för utnämning av excellenta lärare, Nex

Nämnden för utnämning av excellenta lärare, Nex, utlyser minst en ansökningsomgång per år. Nex granskar inkommande ansökningar med avseende på sökandes behörighet och ansökans fullständighet. Ansökningar som uppfyller kraven på behörighet och fullständighet går vidare till sakkunniggranskning med påföljande intervju.

Efter avslutad granskning lämnar nämnden förslag till rektor för beslut om antagning. Sökande vars ansökan avslagits erhåller skriftlig motivering till beslutet från Nex.

Nex ledamöter utses av rektor. Sluss utser studeranderepresentanterna.

Fullständiga instruktioner

Fakta:

Ledamöter i Nex

Ordinarie ledamöter

Karin Holmgren, ordförande, prorektor

Gun Lidestav, S-fakulteten

Arne Nordius, LTV-fakulteten

Helene Hamlin, VH-fakulteten

Göran Hartman, NJ-fakulteten

Alice Ersson, studentrepresentant, Sluss

Suppleanter

Anders Dahlberg, S-fakulteten

Salla Marttila, LTV-fakulteten

Elisabeth Persson, VH-fakulteten

Peter Redbo Torstensson, NJ-fakulteten

Sidansvarig: eva.marie.ek@slu.se