Löneväxling till pension

Senast ändrad: 09 september 2019

SLU har infört möjlighet för tillsvidareanställda att löneväxla till pension.

Löneväxling innebär att avdrag görs på bruttolönen med ett valfritt belopp. Det finns en övre och en undre gräns för beloppets storlek. Från 1 januari 2017 placeras pengarna i den valbara delen enligt det nya pensionsavtalet PA16. Se SPVs information på www.spv.se.

Löneväxling är förmånligt på det sättet att avdraget sänker bruttolönen, vilket medför att skatten för den anställde och avgiften för arbetsgivaren minskar.

Erbjudandet riktar sig till den som är tillsvidareanställd på SLU och som är 23 år eller äldre. Den som har en månadslön under gränsen för intjänande av allmän pension  (42 031 kr/månad 2018) bör noga överväga en löneväxling, eftersom det innebär att intjänande av allmän pension blir lägre.

Reglerna i sin helhet finns längre ned på sidan.

Blanketten Överenskommelse – löneväxling mot pensionsavsättning finns på sidan https://internt.slu.se/sv/personalfragor/blanketter/ under pension.

Regler för att löneväxla mot pension vid SLU 

1      Vad innebär löneväxling?

Att löneväxla till pension innebär att spara till extra pension på ett enkelt, individuellt och förmånligt sätt. Löneväxling till pension innebär att avdrag görs på bruttolönen med ett valfritt belopp. Det finns en övre och en undre gräns för beloppets storlek. Pengarna placeras i den valbara delen enligt pensionsavtalet PA16. Inom den valbara delen kan anställd välja vem som ska förvalta pengarna.

Gör man inget eget val placeras pengarna i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner (Kåpan Valbar). Se SPV:s information på www.spv.se

Löneväxling är förmånligt på det sättet att avdraget sänker bruttolönen, vilket medför att skatten för arbetstagaren och avgiften för arbetsgivaren minskar. Den som löneväxlar får dels lägre skatt, dels ett extra tillägg på 4 % av det löneväxlade beloppet eftersom arbetsgivaren får lägre kostnad som kommer arbetstagaren till del.

2      Vem kan löneväxla till pension?

Erbjudandet riktar sig till samtliga tillsvidareanställda som arbetar 20 % eller mer och får sin lön utbetald av SLU.

Anställda födda 1988 eller senare har möjlighet att löneväxla från första anställningsdagen och längst till utgången av den månad då arbetstagaren fyller 67 år.

Anställda födda 1987 eller tidigare har möjlighet att löneväxla från 23 år och längst till och med kalendermånaden före den månad som arbetstagaren uppnår pensionsåldern 65 år.

3      Ersättningar som kan påverkas

Löneväxling kan i vissa fall medverka till att andra ersättningar (t.ex. vid sjukdom) blir lägre. Därför avråds anställda som efter löneväxlingen har en grundlön som understiger nedanstående beloppsgränser.

3.1    Allmän pension

Gränsen för intjänande av allmän pension är 43 309 kronor per månad (år 2019).

3.2    Föräldrapenning

Sjukpenninggrundande inkomst för utbetalning av föräldrapenning påverkas vid en lön som understiger 38 750 kronor per månad (år 2019). 

3.3    Sjukpenning och sjukersättning

Ersättningen för sjukpenning och sjukersättning blir lägre för den som efter frivillig pensionsavsättning genom löneväxling får en lön som understiger 31 000 kronor per månad (år 2019).

3.4    A-kassa

Ersättningen för a-kassa blir lägre för den som efter frivillig pensionsavsättning genom löneväxling får en lön som understiger 25 025 kronor per månad.

4      Hur går löneväxling till?

Efter att man har läst denna information och beslutat sig för
att löneväxla tecknas en överenskommelse mellan SLU och den anställde.

Överenskommelsen gäller tillsvidare.

Löneväxlingen träder ikraft månaden efter att avtal skrivits under.

Försäkringspremien betalas alltid i förväg, därför dras det löneväxlade beloppet från månad ett, och första premien betalas från månad två. SLU betalar därefter månatligen in avtalad summa till den försäkringsgivare du har valt. Till summan läggs tillägget på 4 %.      

Om man byter anställning inom SLU så följer överenskommelsen om löneväxling med om inte annat har avtalats.

Lägsta belopp för frivillig avsättning per månad är 500 kronor. 

Enligt inkomstskattelagen 59 kap 5§ så får den totala avsättningen för tjänstepension inte överstiga 35 procent av bruttoinkomsten. Idag avsätter SLU 4,5 % respektive 6 % till tjänstepension för anställda. SLU har beslutat att 25 % av bruttolönen är maxbelopp för avsättning till pensionsväxling.

5      Avbryta en löneväxling

Löneväxling görs bara om det finns förutsättningar för att kunna göra fullt löneavdrag. Orsak till att fullt löneavdrag inte kan göras kan exempelvis vara föräldraledighet, tjänstledighet eller sjukfrånvaro.

6      Överenskommelsen om löneväxling upphör

Överenskommelsen kan upphöra att gälla:

  • På den anställdes begäran under pågående anställning
  • Om anställningen vid SLU upphör
  • På arbetsgivarens begäran om skattereglerna, annan lagstiftning eller förhållandena i övrigt förändras

7      Ändra belopp på löneväxlingen

Önskar anställd ändra på belopp som ska löneväxlas måste ny ansökan ifyllas och undertecknas av anställd och chef. Ansökan lämnas till löneenheten. Ny löneväxlingsansökan med nytt löneväxlingsbelopp makulerar automatiskt det tidigare beslutet. 

8      Exempel på hur det fungerar praktiskt

Anställd som tjänar 47 000 kr väljer i augusti att löneväxla 2 000 kr från 1 oktober. Avdrag från lönen verkställs på oktober månads lön. I november betalar SLU in 2000 kr + tillägget på 4 % vilket ger en pensionsavsättning på 2 080 kr som inbetalas till den försäkringsgivare du har valt.

Anställd beskattas för den sänkta bruttolönen 45 000 kr (47 000 kr – 2 000 kr), vilket ger den anställde en lägre inkomstbeskattning. 


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU

Sidansvarig: HRADM@slu.se