Rådgivande organ

Senast ändrad: 04 december 2019

Rektors ledningsråd

Ledningsrådet har till uppgift att verka för kvalitet, relevans och samverkan i forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys vid SLU.

Rådet är också ett forum för att diskutera övergripande interna frågor, universitetsgemensamma strategier och framtidsfrågor. Det ska även ge rektor och dekanerna stöd i deras beslutsfattande.

I ledningsrådet ingår 

  • rektor
  • prorektor
  • vicerektorerna för miljöanalys, samverkan och internationella relationer
  • de fyra dekanerna
  • universitetsdirektören
  • kommunikationschefen 
  • ordföranden i Sluss.

Ledningsrådet har vanligtvis möte varannan måndag.

Biblioteksrådet (Bir)

Biblioteksrådet är ett gemensamt organ för universitetsledningen, fakulteterna och biblioteket.

Rådets uppgift är att avhandla strategiska frågor som rör universitetsbibliotekets verksamhet. I rådet ingår representanter från universitetsledningen, samtliga fakulteter, biblioteket och studenterna.

Forskarrådet (For)

Forskarrådet är ett forum för kollegial dialog mellan forskare och rektor kring strategiskt viktiga forskningsfrågor.

Rådet bistår även universitetets ledning med bedömning i specifika ärenden av särskild betydelse inför beslut av styrelsen eller rektor.

IT-rådet

IT-rådet är ett forum för dialog i IT-frågor från ett verksamhetsperspektiv. Till rådets uppgifter hör att bevaka externa och interna samarbeten samt strategiska IT-projekt inom universitetet. Rådet ska också bedriva omvärldsbevakning med fokus på IT inom forskning, fortlöpande miljöanalys och utbildning.

International Advisory Board (IAB)

International Advisory Board är en strategisk stödfunktion till rektor och
universitetsledningen. IAB ska vara rådgivande i strategiska frågor av
universitetsgemensam karaktär, bidra med ett internationellt perspektiv till SLU:s omvärldsbevakning och vara rådgivande i SLU:s kvalitetsarbete. IAB består av ett antal utvalda ”kritiska vänner” med gedigen vetenskaplig bakgrund samt erfarenhet av ledning och strategisk utveckling inom universitetssektorn.

Rådet för djursjukvård och därtill hörande klinisk forskning och utbildning (DKU)

Rådet är ett ett stöd till rektor i beslut som gäller UDS verksamhet, och har även till uppgift att följa och bevaka hur samverkan sker mellan djursjukvården och därmed hörande klinisk forskning och utbildning. 

Rådet för forskarutbildning (Fur)

Fur ska vara ett gemensamt organ för universitetet och fakulteterna med uppgift att behandla övergripande strategiska frågor som avser att stödja, samordna, stimulera och utveckla utbildning på forskarnivå.

Rådet för fortlöpande miljöanalys (Fomar)

Fomar är samordningsorgan för SLU:s verksamhetsgren fortlöpande miljöanalys. Rådet är även beredande organ för rektor och SLU:s ledningsråd i policy- och utvecklingsfrågor som gäller denna verksamhetsgren.

Samverkansrådet

Samverkansrådet är ett gemensamt organ för universitetet och fakulteterna med uppgift att utarbeta förslag till övergripande insatser för samverkan. Samverkansrådet ansvarar för att SLU har en strategi för samverkan och samordnar implementeringen av strategin.

Studiesociala rådet (Strå) och de studiesociala grupperna

Strå är ett SLU-övergripande organ som jobbar med studiesociala frågor. Strås verksamhet är inriktad mot studenterna på grundnivå och avancerad nivå.

På varje studieort finns en studiesocial grupp eller motsvarande som jobbar med studiesociala frågor på lokal nivå.

Utbildningsnämnden (UN)

Utbildningsnämnden är ett gemensamt organ för universitetet med uppgift att behandla strategiska frågor som ska stödja, samordna, stimulera och utveckla all utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

UN fattar beslut, lämnar förslag till styrelsen och rektor samt lämnar uppdrag till programnämnderna.


Kontaktinformation

Ledningsrådet, Johan Torén, planeringsavdelningen

Bir, Fredrika von Sydow, ledningskansliet

DKU, Kristina Julin, planeringsavdelningen

Fomar, Ann-Sofie Morén, planeringsavdelningen

For, Boel Åström, planeringsavdelningen

Fur, Lotta Hansson, planeringsavdelningen

Föd, Lotta Jäderlund, planeringsavdelningen

IAB, Boel Åström, planeringsavdelningen

Sar, Mariette Manktelow, planeringsavdelningen

Strå, Ylva Eklind, utbildningsavdelningen

UN, Johan Torén, planeringsavdelningen

Sidansvarig: eva.marie.ek@slu.se