Kvalitetsdialoger i administrationen

Senast ändrad: 10 januari 2020

Kvalitetsdialoger mellan ledningen och chefer ansvariga för särskilt berörda avdelningar inom administrationen är en del av SLU:s kvalitetssäkring av utbildningarna.

Kvalitetsdialogernas syfte är att vara utvecklande för verksamheten. De är ett sätt för universitetsledningen att säkerställa att studenter och utbildningsansvariga får relevant stöd och service, oavsett om det gäller utbildning på grund-, avancerad eller forskarutbildningsnivå.

Fokus i dialogerna är att ge goda förutsättningar för en utbildning med hög kvalitet.

Dialogerna tar sin utgångspunkt i utvecklingsbehov som identifierats vid ledningens dialoger med utbildningsansvariga.