Granskning av SLU:s kvalitets-säkringsarbete

Senast ändrad: 20 september 2019

2019 granskar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) SLU:s kvalitetssäkringsarbete. Det innebär att SLU:s interna system för kvalitetssäkring granskas.

Granskningen, som är en del av det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning, baseras på en självvärdering och två platsbesök vid SLU:

  • 18 september 2019
  • 26-27 november 2019

Följande personer ingår i bedömargruppen: Mats Larhed (Uppsala universitet; ordförande och sakkunnig), Tove Blytt Holmen (The Norwegian Agency for Quality Assurance in Education - NOKUT; sakkunnig med internationell erfarenhet samt docent vid Norges lantbruksuniversitet - NMBU), Joakim Edsjö (Stockholms universitet; sakkunnig), Camilla Lindmark (VD för byggkonsultfirman Aulis; arbetslivsföreträdare), John Lindskog (Högskolan i Borås, studentrepresentant).

UKÄ:s granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete:

  • Kontrollerar att lärosätena säkerställer att utbildningarna på samtliga nivåer uppfyller kraven i tillämpliga lagar och förordningar samt ESG.

  • Fokuserar på hur väl lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, inklusive uppföljnings-, åtgärds- och återkopplingsrutiner, bidrar till att säkra och utveckla utbildningarna på samtliga nivåer på ett systematiskt sätt.

  • Bidrar till lärosätenas kvalitetsutveckling genom att bedömarna i sina yttranden lyfter såväl goda exempel och styrkor som utvecklingsområden de identifierat.

Samlad information om hur granskningen går till finns i UKÄ:s Vägledning för granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.