Samverkanscheckar

Senast ändrad: 25 november 2019
SLU_130424_1742_jsg.jpg

Har du kreativa idéer om nya sätt att samverka med externa parter, idéer som har potential och utvecklar SLU:s förmåga att samverka?

På SLU finns möjligheten att få hjälp med fröpengar för att testa om din idé bär frukt genom att söka en samverkanscheck.

Syftet med SLU Samverkanscheckar är att stödja sådana initiativ som är nydanande samt uppfyller något eller helst alla av följande kriterier:

 • har potential att utveckla och öka SLUs förmåga till samverkan,
 • gör SLU till en mer attraktiv samverkanspartner,
 • ökar SLUs förmåga att bedöma effekterna av samverkan.

Vad är samverkan?

Din aktivitet bör uppfylla SLU:s definition av extern samverkan: Samverkan är ett medel eller en process som krävs för att två eller flera parter ska uppnå ett gemensamt mål som man inte kunnat uppnå på egen hand. I samverkan är människor den främsta resursen.

Vad kan du finansiera med en SLU Samverkanscheck?

Det högsta beloppet du kan söka 100 000 kr. Bedömarna i samverkansrådet avgör om du får ansökan beviljad och om du får hela eller del av den sökta summan. Du kan söka medel till exempel för kostnader för möten och seminarier i samband med ditt projekt/din idé. Endast hälften av den sökta summan får dock användas till löner. Det är en fördel om aktiviteten, förutom externa parter, involverar mer än en fakultet och mer än en institution per fakultet. Initiativ som kan ses som förarbeten till egentlig samverkan, till exempel en intern samverkansutbildning, kan också beviljas medel. Även idéer som kan genomföras för låga belopp tas tacksamt emot.

Vad bör du inte söka medel för?

Du kan inte få medel för aktiviteter som ändå skulle ha ägt rum eller som skulle ha finansierats av redan avsatta medel. Du kan inte heller få medel för aktiviteter som inte bedöms som prioriterade i SLU:s verksamhet eller där samverkan inte involverar externa parter utanför akademin (förutom intern samverkansutbildning som går att söka för enligt ovan).

När och hur kan du söka en SLU samverkanscheck?

Ansökan ska skickas till SLU:s samverkansråd via dess sekreterare Mariette Manktelow

Under våren 2020 ska ansökan vara inne senast 25 mars eller 9 maj för bedömning och svar ca två veckor senare.

Din ansökan får max uppta tre A4-sidor med 12 punkters teckenstorlek och nedanstående uppgifter ska ingå. Bedömarna kommer att strikt utgå från texten i din ansökan och inte ta emot information på andra vägar, så se till att du inkluderar allt som behövs. Behöver du hjälp med samarbetsavtal i samband med aktiviteten, vänd dig med fördel till SLU Holding.

 • Kontaktuppgifter för sökanden.
 • Titel på aktivitet.
 • Typ av aktivitet. (Om möte, ange storlek, deltagare och externa parter.)
 • Hur aktiviteten kopplar till kriterierna för SLU Samverkanscheck (se ovan).
 • Aktivitetens övergripande mål.
 • En mer detaljerad beskrivning av vad du önskar uppnå och hur.
 • Tidplan.
 • En detaljerad budget som tydligt visar hur medlen ska disponeras, inklusive indirekta kostnader (OH).
 • Kostnadsställe och projektnummer för överföring av beviljade medel.
 • Godkännande av prefekt.

Vad gör jag när jag har fått en samverkanscheck?

Samverkansrådet sekreterare ser till att de medel som beviljats överförs till ditt konto. Du genomför aktiviteten och lämnar senast 1 december 2019 en kortfattad rapport på högst 2 A4-sidor som innehåller:

 • aktivitetsrapport,
 • ekonomisk rapport, samt
 • en beskrivning av vad du uppnådde genom projektet och på vilket sätt det bidrar till syftet med SLU Samverkanscheck

Rapporten lämnas till samverkansrådet via sekreteraren Mariette Manktelow. Ej använda medel ska återbetalas.


Kontaktinformation

Mariette Manktelow, samverkanskoordinator, planeringsavdelningen, SLU
mariette.manktelow@slu.se, 018-67 18 54, 076-117 94 49

Sidansvarig: plan-webb@slu.se