Försöksdjur i forskning och undervisning

Senast ändrad: 26 september 2019

Dessa sidor riktar sig till alla som arbetar med djur i forskning och undervisning på SLU. Det finns ett gediget regelverk som alla berörda måste sätta sig in i.

Nedan hittar du en sammanfattning av regelverket kring försöksdjur, som alla som på något sätt arbetar med djur i djurförsök eller undervisning ska läsa och rätta sig efter.

Dessutom finns länkar till sidorna:

Sidorna om försöksdjur upprättas och uppdateras av koordinator för försöksdjursfrågor.

SLU_090115_0004_jgz.jpg
SLU_090520_0001_aln.JPG
SLU_130531_0804_mgt.jpg
SLU_150216_3505_jsg.jpg
SLU_150615_1747_jsg.jpg
07.jpg

SLU:s policy för användning av djur till forskning och utbildning

Försöksdjursnämnden (FDN) är SLU:s djurskyddsorgan

Alla som använder, föder upp, tillhandahåller eller förvarar försöksdjur måste inrätta ett djurskyddsorgan som ska övervaka verksamheten från djurskyddssynpunkt, och aktivt verka för att god djuromsorg prioriteras inom verksamheten.

Försöksdjursnämnden på SLU bildades 2014, enligt Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur SJVFS 2019:9; Saknr L 150 (Länk). I lagtexten talas om djurskyddsorgan, men vi har valt att kalla det Försöksdjursnämnd på vårt universitet. Rådet ska stärka djurskyddet på SLU. Bland uppgifterna som åligger rådet är att:

  • Ge råd till personalen som hanterar djuren i frågor som gäller djurskydd i samband med deras inskaffande, hållande, skötsel och användning.
  • Ge personalen råd om tillämpning av kraven på ersättning, begränsning och förfining och hålla de anställda informerade om den tekniska och vetenskapliga utvecklingen när det gäller tillämpning av de kraven.
  • Utarbeta och granska interna och operativa rutiner i samband med övervakning, rapportering och uppföljning i anslutning till välfärden för de djur som förvaras eller används på universitetet.

 

På den här sidan hittar du mer information om Försöksdjursnämnden och hur den kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete.

Ledamöter i Försöksdjursnämnden

 

Katarina Cvek     koordinator för försöksdjursfrågor, ordförande
Åsa Eriksson försökstekniker, VH-fakulteten
Jenny Hedenby klinikchef, UDS
Anders Herlin univ.lektor, LTV-fakulteten
Lena Lidfors prof., VH-fakulteten
Jonas Malmsten post doc, S-fakulteten
Erik Petersson prof., NJ-fakulteten, vice ordförande
Studentrepresentant Husdjursrådet
Kristina Julin sekreterare, planeringsavdelningen
   
Anders Alanärä

prof., S-fak. suppleant för Jonas Malmsten

Petter Kjellander prof., NJ-fak, suppleant för Erik Petersson
Branislav Lakic klinikveterinär, UDS, suppleant för Jenny Hedenby
Marcin Surminski stallförman, VH-fakulteten, suppleant för Åsa Eriksson
Julia Österberg samordnare, VH-fak, suppleant för Lena Lidfors

Koordinator för försöksdjursfrågor

Universitetet har en särskild koordinator för försöksdjursfrågor.

I uppdraget ingår bland annat:

  • Att vara ordförande i försöksdjursnämnden
  • Att vara kontaktperson för myndigheter och privatpersoner i försöksdjursfrågor
  • Ansvar för kontroll av tillstånd
  • Samordning av tillsyn
  • Utbildning av personal och studenter
  • Representation i djurförsöksetiska nämnden 

Koordinator är Agr.Dr. Katarina Cvek vid institutionen för kliniska vetenskaper, enheten för komparativ medicin och fysiologi. För att kontakta koordinatorn, skriv till djurforsok@slu.se

Tillståndshavare, ansvarig föreståndare, försöksdjursveterinär, försöksledare och djurvårdare/försöksdjurstekniker

Tillståndshavaren
Tillståndshavaren skall namnges i verksamhetstillståndet och skall vara en person som har behörighet i paritet med ansvar.

Vid SLU är rektor tillståndshavare för all försöksdjursverksamhet.

Det åligger tillståndshavaren att se till att verksamheten bedrivs enligt de gällande lagkraven för försöksdjur. Vid SLU specificeras dessa krav i rektors delegationsordning.

Ansvariga föreståndare
Enligt 7 kap. 7 § djurskyddslagen (2018:1192) ska det finnas en eller flera godkända föreståndare som ansvarar för att bedriva verksamheten med försöksdjuren. Den 15 juli 2018 trädde nya försöksdjursföreskrifter, SJVFS 2019:9 Saknr L150, i kraft. I de nya föreskrifterna delas föreståndarskapet upp i tre roller/funktioner vilka innefattar ansvar för:
● djurens välbefinnande och skötsel
● utbildning och kompetens
● information

Rollerna kan innehas av en och samma person eller delas mellan tre personer.

Föreståndarnas ansvar och arbetsuppgifter enligt rektors delegationsordning:

Föreståndaren för djurens välbefinnande och skötsel åligger
att samråda inför planering av djurförsök och att då särskilt beakta djurförsökets slutpunkt, avbrytningspunkt, djurens smärta och lidande samt behov av tillsyn,
att se till att journaler förs enligt kraven i SJVFS 2019:9 Saknr L150,
att tillse att det finns information om försöksledare och beslutet om etiskt godkännande av djurförsöket i anslutning till djurutrymmet (bur, box, rum eller motsvarande),
att tillse att alla försöksdjur är identitetsmärkta enligt SJVFS 2019:9 Saknr L150,
att avbryta försök vid upptäckta brister i efterlevnaden av SJVFS 2019:9 Saknr L150 eller den godkända djurförsöksetiska ansökan,

Föreståndaren för utbildning och kompetens åligger
att se till att kraven på utbildning och kompetens enligt SJVFS 2019:9 Saknr L150 följs,
att se till att det finns en skriftlig arbetsinstruktion för skötsel av djuren, samt
att se till att personalen arbetar enligt de aktuella arbetsinstruktionerna.

Föreståndaren för information åligger
att se till att information och dokumentation enligt kraven i SJVFS 2019:9 Saknr L150 finns tillgängligt för dem som arbetar med djuren på försöksdjursanläggningen,
att se till att det finns aktuella arbetsinstruktioner för hur brister i byggnader och utrustning ska motverkas och åtgärdas, samt
att årligen rapportera in försöksdjursstatistik till Jordbruksverket.

Försöksdjursveterinär/expert
Till varje försöksdjursverksamhet ska det finnas en försöksdjursveterinär eller expert. En expert kan tillsättas istället för en veterinär när så är lämpligt. Ett exempel kan vara provfiskeverksamhet.

Försöksdjursveterinären/experten åligger enligt rektors delegationsordning:
att delta i samråd inför i planering av djurförsök,
att ta fram en skriftlig plan för förebyggande djurhälsovård,
att ta fram en skriftlig plan för bedövning, narkos, sedering, smärtlindring
samt kirurgiska ingrepp inklusive pre-och postoperativ vård och avlivning,
att bedriva rådgivning som behövs för djurens fysiska och psykiska välbefinnande,
att ta fram en skriftlig plan för bedömning av djurens fysiska och psykiska välbefinnande inklusive tillvänjnings- och träningsprogram,
att ta fram en skriftlig plan för berikning av försöksdjurens miljö, samt
att avgöra om ett försöksdjur kan återanvändas eller inte.

Samarbetet mellan ansvariga föreståndare och försöksdjursveterinär i praktiken
Det kan vara omöjligt att personligen alltid ha full kontroll på alla försök, alla burar, tillstånd, rutiner etc. Ansvaret som föreståndare eller veterinär kan aldrig delegeras däremot kan praktiska uppgifter delegeras. Vid delegation ska det tydligt finnas angivet vem som har de delegerade uppgifterna och under vilken tid delegationen gäller. Det är mycket viktigt att vara nåbar för att underlätta kommunikationen, t ex genom att ofta vara på avdelningen eller diskutera fältförsöken med de som är inblandade samt att meddela dem nyheter som händer inom försöksdjursområdet.

Dessa personer ska tillsammans bevaka djurskyddet och vara ansvariga för att verksamheten inte strider mot djurskyddslagen. De ska samråda enligt rektors delegationsordning, med försöksledare och försöksdjurstekniker om försöksplaner och djurens skötsel och tillsyn. Försöksdjursnämnden har tagit fram ett protokoll för samråd.

Försöksdjursnämnden har tagit fram checklistor som hjälp för att kontrollera att verksamheten följer gällande lagar och regler.

Forskare/försöksledare
För en forskare/försöksledare som ska utföra djurförsök är det ett krav att delta i samråd inför planering av djurförsök, att dokumentera samrådet och att vid förfrågan kunna uppvisa denna dokumentation, samt att ge klara instruktioner till den djurvårdande personalen om försöket inklusive vilka befogenheter de har att ta ett djur ur försöket eller att avliva djur.

Djurvårdande personal/fältassistenter/provfiskare m fl

De personer som sköter och hanterar djur i ett djurförsök ska inom sig utse en representant som ska delta i samråd vid planering av djurförsök. De ska också genast kontakta försöksledare, ansvarig föreståndare för djurens välbefinnande och skötsel eller försöksdjursveterinär/expert vid misstanke om avvikelser från det djurförsöksetiska tillståndet, samt att följa instruktionerna från försöksledare.

Utbildning i försöksdjursvetenskap

Utbildning i försöksdjurskunskap – ett lagstadgat krav för alla som arbetar med djur som används till forskning och/eller utbildning

Alla som arbetar med försöksdjur, oavsett om de är föreståndare, veterinärer, forskare eller försöksdjurstekniker måste ha en utbildning i försöksdjurskunskap enligt Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur (SJVFS 2019:9 Saknr L 150) 6 kap innan de får jobba med försöksdjur. Utbildningen ska vara anpassad till arbetet som ska genomföras. Generellt så rekommenderas att den teoretiska utbildningen inte ska vara äldre än 5 år. Koordinator för försöksdjursfrågor är ansvarig för all personalutbildning i försöksdjursvetenskap vid SLU, och kan ordna kortare uppdateringskurser vid förfrågan. Om du har frågor kring detta kan du maila till djurforsok@slu.se.

Info om utbildningen
SLU har gått med i ett samarbete med andra universitet och bildat en webbutbildning i försöksdjursvetenskap. Det finns en grundmodul om lagar och etik samt moduler om några olika djurslag. Utbildningen är på engelska. Ifall du behöver gå denna utbildning - maila till djurforsok@slu.se och ange i mailet att du önskar inloggningsuppgifter samt vilket/vilka djurslag du ska arbeta med.

För forskarstuderande kompletteras web-utbildningen med en kurs där vi går in mer på djupet i lagstiftningen kring våra försöksdjur samt försöksplanering och de 3 Rn. Doktorandkurs i försöksdjursvetenskap på engelska.

Praktisk utbildning
Alla måste vara kompetenta i sina praktiska uppgifter (t ex blodprovstagning och andra procedurer). Den praktiska utbildningen sköts på institutionerna av handledarna till studenter som ska göra sina examensarbeten, av föreståndare och försöksdjursveterinär för doktorander, forskare och försöksdjurstekniker. Kompetensen ska kontrolleras av försöksdjursveterinär/expert, föreståndare eller annan person som de har delegerat ansvaret till. Vad gäller praktisk kompetens så bör den kontrolleras också om en person inte har arbetat med momenten under de senaste 5 åren.

Ett kompetensbevis ska kunna visas upp vid förfrågan. En mall för detta hittar du här.


Kontaktinformation

Koordinator för försöksdjursfrågor
Katarina Cvek
Institutionen för kliniska vetenskaper, enheten för komparativ medicin och fysiologi
djurforsok@slu.se

Sidansvarig: djurforsok@slu.se