Kort om vårt arbetsmiljöarbete

Senast ändrad: 19 september 2019
spikade_mvm.jpg

SLU vill genom ett gott arbetsmiljöarbete skapa en säker och stimulerande miljö för alla anställda och studenter. En god arbetsmiljö förutsätter att alla aktivt deltar i detta arbete. Arbetsmiljön skall utformas så att den kreativitet och entusiasm som utmärker universitetsmiljön tas tillvara bidra till att utveckla medarbetarnas kunskap, kompetens och erfarenhet samt frigöra ännu outnyttjade resurser inspirera till möten och tankeutbyten över ämnes-, kompetens- och kulturgränser främja hälsa och välbefinnande samt ta hänsyn till människors olika förutsättningar. Utdrag ur SLU:s Arbetsmiljöpolicy

Organisation och ansvar

Rektor har, som myndighetschef, det övergripande ansvaret för arbetsmiljön vid SLU. Vid varje institution/avdelning är prefekt/motsvarande ansvarig för arbetsmiljön. Varje medarbetare har ett ansvar att aktivt delta i arbetsmiljöarbetet och påpeka brister till närmsta chef. Skyddsombuden är arbetstagarnas representant och har uppdrag att bevaka frågor som rör arbetsmiljön.

Information om arbetsmiljö och hälsa vid SLU hittar du på medarbetarwebben och på sidorna om arbetsmiljö.

Ansvaret för att stödja verksamheten i arbetsmiljöarbetet delas av personalavdelningen och avdelningen för service, säkerhet och miljö. Personalavdelningen är ett konsultativt stöd till institutioner och enheter i arbetsmiljöarbetet. Personalavdelningen kan stödja i frågor kring den psykosociala arbetsmiljön och i hur man organiserar och genomför sitt arbetsmiljöarbete. Personalavdelningen stödjer också verksamheten genom utbildning i arbetsmiljöfrågor.

Avdelningen för service, säkerhet och miljö utgör ett stöd i frågor kring den fysiska arbetsmiljön.

Om du har frågor kring arbetsmiljö hör gärna av dig någon av våra kontaktpersoner.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen

Sidansvarig: HRADM@slu.se