Lika villkor på SLU

Senast ändrad: 05 september 2019

Arbetet med Lika villkor vid SLU ska leda till lika möjligheter och rättigheter för anställda och studenter i arbetet respektive studierna. Arbetet med lika villkor ska bidra till att målen i ”Strategi för SLU” uppfylls.

Detta sker genom

  • att Lika villkor råder vad gäller de anställdas arbetsförhållanden, löner, delaktighet och karriärmöjligheter
  • att ge anställda och studenter kunskap om diskrimineringslagens innehåll och universitetets arbete med Lika villkor samt att betona en nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling
  • att skapa rekryteringsprocesser som bidrar till en mer jämställd och jämlik arbets- och studiemiljö
  • att allas begåvning, kompetens och resurser tas till vara
  • att eftersträva att det vid arbetsplatser råder jämn könsfördelning inom olika anställningskategorier, inklusive doktorander, samt eftersträva en jämnare könsfördelning inom grundutbildningen.
  • att det råder jämn könsfördelning i beslutande organ
  • att underlätta för anställda och studenter att förena arbete/studier och föräldraskap
  • att skapa god tillgänglighet gällande verksamhet, information och lokaler för anställda och studenter

SLU:s målinriktade arbete med Lika villkor för anställda och studenter preciseras i årliga handlingsplaner på central nivå och fakultetsnivå.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen

Sidansvarig: HRADM@slu.se