Om du blir sjuk

Senast ändrad: 29 november 2019

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att vi har en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska därför förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det betyder att det inte är möjligt att byta sjukdagar mot semester, flextid eller kompledighet. När du registrerar sjukfrånvaro får arbetsgivaren bättre överblick över kortare sjukfrånvarotillfällen och det kan vara enklare att förhindra en eventuell långtidssjukfrånvaro.

Sjukfrånvaro

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk ska du anmäla det till närmaste chef eller till annan överenskommen person. Du ansvarar själv för att din sjukanmälan blir registrerad i Primula självservice, vare sig du gör det själv eller ber någon annan. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala ut sjuklön innan du sjukanmält dig i Primula. När du är tillbaka på arbetet igen så anmäler du dig frisk i Primula självservice.

Länk till Primula självservice

Sjukperiod

En sjukperiod är den period du är sjuk tills att du blir frisk. Om en ny sjukperiod börjar inom fem kalenderdagar från det att en tidigare sjukperiod avslutats räknas det som fortsättning på den tidigare sjukperioden när det gäller karensavdrag, sjuklöneperiodens längd och storleken på sjuklönen.

Exempel: Du är sjukskriven måndag till onsdag, arbetar torsdag och fredag men blir åter sjuk måndag till onsdag veckan efter. Det har då gått fyra dagar från den senaste sjukdagen tills du blev sjuk igen. Det betyder att det inte görs något karensavdrag den andra måndagen som du är sjuk.

Karensavdrag

Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som görs i samband med sjukfrånvaro. Avdraget är 20 procent av den sjuklön eller sjukpenning som du får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka. Med karensavdraget spelar det ingen roll när på dagen du sjukanmäler dig.

Sjukfrånvaro efter dag 7 – du behöver läkarintyg

Om du är sjuk mer än 7 dagar i följd måste du styrka sjukdomen genom att lämna en kopia av ett läkarintyg från och med den 8:e dagen. Läkarintyget ska visa hur stor del av din arbetstid du är oförmögen att arbeta, helt eller delvis, samt sjukperiodens längd.

Du ska lämna läkarintyget till din chef, som vidarebefordrar det till lönespecialisten så att du kan få sjuklön.

Om din sjukdom inte kan styrkas med ett läkarintyg så bedöms din frånvaro som ogiltig, och sjuklön betalas inte ut. Under vissa omständigheter kan läkarintyg krävas även för en kortare sjukperiod. Arbetsgivaren kan också begära att läkarintyget ska vara utfärdat av den läkare som arbetsgivaren väljer, exempelvis företagshälsovårdens läkare.

Sjukfrånvaro efter dag 14

De första 14 dagarna du är sjuk kallas sjuklöneperiod. Under denna period är arbetsgivaren skyldig att betala sjuklön. För dessa 14 dagar görs ett avdrag per arbetsdag.

Om du är sjuk längre än 14 kalenderdagar anmäler lönespecialisten detta till Försäkringskassan. Försäkringskassan skickar då ut en begäran om sjukpenning som du ska fylla i och skicka in till Försäkringskassan tillsammans med originalet av läkarintyget. Försäkringskassan bedömer din arbetsförmåga i förhållande till ditt ordinarie arbete.

Sjukfrånvaro efter dag 90

Försäkringskassan bedömer din arbetsförmåga i förhållande till arbetsuppgifter som förekommer hos din arbetsgivare och fattar beslut om sjukpenning utifrån detta.

Sjukfrånvaro efter dag 180

Försäkringskassan bedömer din arbetsförmåga mot förekommande arbeten på hela arbetsmarknaden och fattar beslut om sjukpenning utifrån detta.

Rehabilitering

Ditt ansvar vid sjukdom

Du är skyldig att efter bästa förmåga delta aktivt i rehabiliteringsarbetet. Det innebär att du ska lämna de upplysningar som behövs till din arbetsgivare för att klarlägga din arbetsförmåga och ditt behov av rehabilitering. Det kan exempelvis innebära att delta i rehabiliteringsmöten, upprätta en plan för återgång till arbetet och genomföra de åtgärder du och arbetsgivaren har kommit överens om.

Sjukskrivning mer än 60 dagar

Din chef har ansvar för din rehabilitering och ska, tillsammans med dig, upprätta en plan för återgång i arbetet om du antas ha helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom under minst 60 dagar. Planen ska vara klar senast då du har varit sjukskriven 30 dagar.

En plan behöver inte upprättas om du på grund av ditt nuvarande hälsotillstånd inte kan börja arbeta igen, med eller utan rehabiliterande åtgärder. Planen upprättas då när ditt hälsotillstånd har förbättrats.

Sjukskrivning vid mer än 6 tillfällen under 12 månader

Om du har varit sjuk fler än 6 gånger under en 12-månadersperiod ska du och din chef utreda varför och eventuellt upprätta en plan för bättre hälsa. Under vissa omständigheter kan läkarintyg krävas även för en kortare sjukperiod.

Läkarbesök under arbetstid

Du får besöka läkare, tandläkare, företagshälsovård, öppen vård eller mödravårdscentral samt lämna blod under betald arbetstid. Tidpunkten bestämmer du i samråd med din närmaste chef.

Sjuk under semester i Sverige eller utlandet

Om du blir sjuk under semester i Sverige eller utlandet får du ändra semestern till sjukledighet. Du måste då snarast anmäla din sjukdom via Primula självservice och meddela din chef att du vill byta ut semestern till sjukfrånvaro och skicka in läkarintyg efter dag 7. Efter den 14:e sjukdagen kan semestern inte alltid bytas ut mot sjukledighet.

Sjuklön

Om du har en anställning som varar minst en månad, eller om du har arbetat sammanhängande i minst 14 dagar, har du rätt till sjuklön från arbetsgivaren de första 14 dagarna i sjukperioden. Från och med dag 15 får arbetstagaren 10 % av aktuell kalenderdagslön till och med dag 365.

Sekretess

Sekretess gäller för uppgift om enskildas hälsotillstånd.

Sjukvårdsförmåner

Läkarvård

Du får ersättning för läkarvård med högst 95 kr per besök. På kvittot ska det framgå att betalningen avser läkarvård. På vissa vårdcentraler besöker man alltid en sjuksköterska först. Om det i direkt anslutning leder till ett läkarbesök får du ersättning även för ett sådant besök.

SLU ersätter inte sjukvårdande behandling som ges vid besök hos under-/sjuk- eller distriktssköterska.

Förebyggande hälsovård som hälsoundersökning, cellprovtagning och prostatakontroll ersätts inte.

Tandläkarvård

Arbetsgivaren ersätter normalt inte tandvård. Den enda tandvård som ersätts är kirurgisk behandling vid sjukhus eller odontologisk fakultet. Vid sådan behandling får du samma ersättning som för läkarbesök.

Sjukgymnastik/arbetsterapeut

Du får ersättning med högst 55 kr per besök hos sjukgymnast eller arbetsterapeut. Observera att besök hos naprapat, kiropraktor eller liknande inte räknas som sjukgymnastik.

Psykologbehandling

Behandling hos psykolog ersätts med högst 95 kr per besök. Du kan även få ersättning för besök hos psykiatriker och psykoterapeut.

Sjukhusvård

Sjukhusvård ersätts med högst 70 kr per vårddag. Du betalar själv fakturan från vårdgivaren och ansöker sedan om ersättning.

Läkemedel

Läkemedel ersätts om det på receptspecifikationen framgår att läkemedlet ingår i högskostnadsförmånen.

Sök ersättning via Primula självservice

Ersättning för sjukvård och läkemedel söks digitalt i Primula självservice, skriv ut blanketten till ärendet, bifoga kvitto i original på blanketten eller bifoga en styrkt betald faktura tillsammans med ett kontoutdrag och skicka till löneenheten (fakturor kan inte skickas direkt till SLU för betalning).

Beskattning

Sjukvårds- och läkemedelsersättning är en beskattningsbar förmån.

Ersättning för resor

Du kan få ersättning för en del av dina rese­kostnader till och från sjukhus och mottagningar. Reglerna finns i en folder som kan fås på alla sjukvårdsmot­tagningar. Ersättningen betalas av landstingen.

Uppsala - Gratis buss (UL) vid bokat vårdbesök

Om du är skriven i Uppsala län och blir kallad till ett besök i vården inom Region Uppsala har du rätt till en fri 24-timmarsbiljett i UL-appen. Den gäller för dig och en följeslagare den dag ditt besök är bokat, inom UL:s trafikområde.

Läs mer vad som gäller på UL:s hemsida.

Företagshälsovård

För arbetsrelaterade sjukdomar har SLU avtal om företagshälsovård för alla an­ställda. Första besöket kan du själv boka. Fortsatta besök godkänns sedan av arbetsgivaren – kontakta din HR-specialist för mer information.

Sidansvarig: HRADM@slu.se