Föräldraledighet och barntillsyn

Senast ändrad: 02 september 2019

Om du vill vara föräldraledig en längre tid ska du ansöka två månader i förväg. Du ska alltid göra anmälan till Försäkringskassan själv vad gäller graviditetspenning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och pappaledighet.

Graviditetspenning

Om du är gravid och har fysiskt påfrestande arbete eller arbete vid bildskärm kan du söka omplacering. Du ska ansöka minst en månad i förväg. Kan inte SLU omplacera dig har du rätt till ledighet med helt avdrag. Du får graviditetspenning från Försäkringskassan i högst 50 dagar, tidigast från och med 60:e dagen och längst till och med 11:e dagen före beräknad nedkomst.

Föräldrapenning

När du får barn eller adopterar barn har du rätt till ledighet med helt avdrag för de dagar du erhåller föräldrapenning från Försäkringskassan, för närvarande sammanlagt 480 dagar. Ledigheten får du ta ut fr o m. 60:e dagen (gäller endast modern) före beräknad nedkomst och till dess barnet fyller åtta år eller slutar första klass. Om barnet är fött 1 januari 2014 eller senare kan du ta ut föräldrapenning till och med den dag barnet fyller 12 år eller när barnet slutar i årskurs 5 i grundskolan.

Föräldralön

Fr o m 1 april 2007 finns ett lokalt avtal om föräldralön. Föräldralön utgår med 10 procent av den aktuella daglönen. Den utgår under högst 360 dagar.

Tillfällig föräldrapenning

Du kan få tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan i högst 120 dagar för att ta hand om ditt sjuka barn. 60 dagar kan tas ut om den ordinarie vårdnadshavaren eller barnet är sjukt. De ytterligare 60 dagarna kan endast tas ut om barnet är sjukt. Du kan också få tillfällig föräldrapenning om barnet ska till läkare eller liknande eller om den andra föräldern är på läkarbesök med ett syskon. Allmänt gäller att barnet ska vara under tolv år och att det behövs läkarintyg from 8:e dagen. Tillfällig föräldrapenning beräknas per barn och kalenderår. Du är tjänstledig med helt avdrag. Du kan överlåta dessa dagar med tillfällig föräldrapenning till annan person, t.ex. farmor eller syster.

10 dagar vid barns födelse

Du som är pappa eller andra föräldern kan vara hemma med helt avdrag i tio arbetsdagar. Detta gäller om du får tillfällig föräldrapenning från försäkringskassan. Dina tio arbetsdagar måste användas inom 60 dagar från att barnet kommer hem.

Kontaktdag

Du kan ta ut 10 kontaktdagar per barn och år för barn som omfattas av Lagen om stöd och service till funktionshindrade, LSS. Dagarna kan tas ut från barnets födelse fram tills barnet fyller 16 år.

Barntillsyn i övrigt

Du kan vara helt ledig tills ditt barn blir 1 1/2 år. Du kan också förkorta din arbetstid med upp till 25% tills barnet fyller åtta år eller avslutar sitt första skolår. Om SLU godkänner det får du förkorta arbetstiden fram till utgången av det skolår då ditt barn fyller 12 år. Du måste dock arbeta minst 40%.


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU           

Sidansvarig: HRADM@slu.se