Naturvårdsarter

Senast ändrad: 29 juni 2017
Rapport_naturvardsarter.jpg

ArtDatabanken har sedan länge känt till att naturvården behöver förhålla sig till även andra arter än de rödlistade. Därför myntade ArtDatabanken år 2013 begreppet Naturvårdsarter.

Begreppet naturvårdsarter är en samlingsterm för arter som är extra skyddsvärda, genom att de indikerar att ett område har höga naturvärden eller i sig själva är av särskild betydelse för biologisk mångfald.
Idag omfattar detta begrepp juridiskt skyddade arter, typiska arter, rödlistade arter, ansvarsarter, signalarter och nyckelarter. Typiska arter är arter vars förekomst indikerar s.k. gynnsam bevarandestatus hos aktuell naturtyp enligt EU’s art- och habitatdirektiv.

Ladda ner Naturvårdsarter

Fakta:

Artdatabnaken rapporterar 14
Publicerad av: ArtDatabanken SLU
Publiceringsår: 2013
Antal sidor: 22
Form och Layout: Ingrid Nordqvist Johansson
ISBN (digital): 978-91-88506-93-1
ISSN: 1402-6090
Redaktion: Tomas Hallingbäck


Kontaktinformation
Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se